เอกสารขอยื่นวีซ่าสเปน ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสาร ข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ขอล่วงหน้าได้ 180 วัน และควรยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
ฉีดวัคซีนครบจึงเดินทางเข้าประเทศสเปนได้

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

เอกสาร วีซ่าสเปน

ธงชาติประเทศสเปน

update 13-Jun-2024

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

นับจากวันที่จะเดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)

2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5cm.

พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรง และ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป

3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน
 • สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา

5. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

7. ใบประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

ท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนครอบครัว

Checklist – Tourism and Family Visit

กรณีท่องเที่ยว

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)
แผนการเดินทาง หรือ หลักฐานโปรแกรมทัวร์

กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก (และพักที่บ้านของญาติ/คนรู้จัก)

 • หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับสีเหลืองเท่านั้น) ที่ลงชื่อโดย “Policia Nacional” (โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อ ขอเอกสาร ดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ อยู่ในสเปน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
 • จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง

* การได้หนังสือเชิญ และ หลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน มิได้ หมายความว่า จะได้รับการ ยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือ วีซ่า จะได้รับอนุมัติเสมอไป *

ธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

Checklist – Business / Conference, Seminar, Sports or Cultural event, or Similar

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)

 • จดหมายเชิญ จากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง
 • เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น ตั๋วงานแสดงสินค้า บัตรเชิญการประชุม บัตรเชิญงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ การจองบัตรเข้างาน โปรแกรมการประชุมหรืองานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

เพื่อการศึกษาหรือ หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

Checklist – Student

เอกสารการลงทะเบียนเรียน หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน
หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)

ให้เราช่วยจัดการ วีซ่าสเปน

กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร นัดคิว

ค่าบริการ Plan-Travel 3,000 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

*การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า จะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ*

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน ผู้ใหญ่ 3,430 บาท
 • เด็กอายุ 6-12 ปี 1,715 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น (BLS) 645 บาท
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับรับผลวีซ่าได้ทุกช่วงเวลา 250 บาท

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
Tel: 02-661-8284-7
Web: www.exteriores.gob.es
Email: emb.bangkok.vis@maec.es

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

BLS International (Thailand) Ltd.
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 23 ยูนิต 2301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-258-3524

เวลายื่นขอวีซ่า (จ-ศ) 08:30 - 12:00น. และ 13:00 – 16.00น.
เวลารับผลวีซ่า (จ-ศ) 14:00 – 15.00น.
Email: info.bkk@blshelpline.com
Web: thailand.blsspainvisa.com

หมายเหตุ: สำหรับวีซ่าสเปนทุกประเภท ถ้าหากผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้

กรณีท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน การศึกษา

 • จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น)
 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน ของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และ จะต้องระบุด้วย ว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทาง และ ไม่ได้มายื่นใบคำร้อง พร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ที่ออกมาจาก อำเภอ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้เยาว์ เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกัน ในฐานะอะไร

กรณีธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา

 • จดหมายชี้แจงจากบริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทย โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ในการเดินทาง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
 • จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของบริษัท/หน่วยงาน ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และ เอกสารที่ออกมาจะ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • ถ้าหากผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาต ถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้การได้ (ชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ไม่สามารถ ขอวีซ่า ที่สถานทูต สเปน ประจำประเทศไทย)

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 05, 06, 25


ติดต่อเรา