update23-Apr-2019

ธงชาติประเทศพม่า

เตรียมขอยื่นวีซ่าเยอรมัน

 1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ
 4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร  Bank Guarantee (ธุรกิจ)
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
 10. หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
ทำประกันการเดินทาง

ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-287-9000
เว็บไซต์ www.bangkok.diplo.de

เวลาทำการ แผนกวีซ่า จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ วีซ่าเยอรมัน

เราจัดให้ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หรือ 02 - 416- 1537-38

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาท และ
เด็ก อายุ 6 -12 ปี:1,400 บาท
(กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน)

: เวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5วัน
: หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

การนัดหมายสำหรับยื่นคำร้องวีซ่า นัดหมายโดย ผ่านเว็บไซต์ของ สถานเอกอัครราชทูต bangkok.diplo.de

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
ทำการ วันจันทร-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 12.00 น. โทร 053-838-735

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา 20150
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. ถึง 16.00 น. โทร 038-422-634

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 13.00 น. โทร 076-610-407

วันหยุดประจำปี 2019 แผนกวีซ่า สถานทูตเยอรมัน

- เมษายน วันที่ 12, 13, 19, 22
- พฤษภาคม วันที่ 21
- กรกฎาคม วันที่ 30
- สิงหาคม วันที่ 13
- ตุลาคม วันที่ 03
- ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 26, 31

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitter Line