บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
update10-Mar-2017 ธงชาติประเทศพม่า
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ
 4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร  Bank Guarantee (ธุรกิจ)
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

การนัดหมายสำหรับยื่นคำร้องวีซ่า นัดหมายโดย ผ่านเว็บไซต์ของ สถานเอกอัครราชทูต www.bangkok.diplo.de

ทำประกันการเดินทาง

ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-287-9000
เว็บไซต์ www.bangkok.diplo.de

เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ วีซ่าเยอรมัน

เราจัดให้ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หรือ 02 - 416- 1537-38

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาทและ
  เด็ก อายุ 6 -12 ปี:1,400 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน)

: เวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5วัน

: หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

ประเทศเยอรมัน

เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ มาจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามมาด้วย สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ตามเมืองต่างๆของประเทศ เยอรมัน ส่วนใหญ่จะมายัง กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเมืองหลวง แต่สภาพภูมิประเทศ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สไตล์คลาสสิก เยอรมัน ก็ยังได้รับความนิยม มากขึ้นเรื่อยๆ

วันหยุดประจำปี 2560 แผนกวีซ่า สถานทูตเยอรมัน

- เมษายน วันที่ 13, 14, 17
- พฤษภาคม วันที่ 01
- มิถุนายน วันที่ 05
- สิงหาคม วันที่ 14
- ตุลาคม วันที่ 03, 31
- ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 26, 31

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา