ยื่นคำร้อง ขอวีซ่าเยอรมัน ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง
ทราบหรือไม่ ขอวีซ่าลิทัวเนีย ได้ที่สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

update 19-Feb-2024

เตรียมขอยื่นวีซ่าเยอรมัน

ธงชาติประเทศ เยอรมัน

 

1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ

4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร Bank Guarantee (ธุรกิจ)

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ

มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

10. หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ วีซ่าเยอรมัน
เฉพาะค่าบริการ บริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม
ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 3,115 บาท และ
เด็ก อายุ 6 -12 ปี: 1,560 บาท
(เด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า)
ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 745 บาท

ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน ระยะสั้น และ ระยะยาว สำหรับวีซ่าเพื่อการ ศึกษาต่อและวีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จะต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน

ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-287-9000 Web: bangkok.diplo.de
เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น

ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน ประจำประเทศไทย

Web: visa.vfsglobal.com/
Call Center Tel: 02-460-7058
Email: info.geth@vfshelpline.com

กรุงเทพฯ
317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ยื่นเอกสาร: 08:30-12:00น. และ 13:00-17:15น. (จันทร์ - ศุกร์)
รับเล่มคืน: 13:00-16:00น. (จันทร์-ศุกร์)

เชียงใหม่
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ยื่นเอกสาร: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)
รับเล่มคืน: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)

ภูเก็ต
ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ยื่นเอกสาร: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)
รับเล่มคืน: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
ทำการ วันจันทร-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 12.00 น. โทร 053-838-735

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา 20150
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. ถึง 16.00 น. โทร 038-422-634

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 13.00 น. โทร 076-610-407

วันหยุดประจำปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS วีซ่าเยอรมัน

- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 01, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 20
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 03
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26