update 13-Sep-2023

เอกสารยื่นวีซ่าฟินแลนด์

ธงชาติประเทศฟินแลนด์

 

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

2. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือมากกว่า 6เดือน และเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36mm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หนังสือรับรองการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐาน การ จองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. สำเนากรมธรรม์ ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

9. หนังสือเชิญต้นฉบับ ที่ออกโดย บริษัทหรือ หน่วยงานทางกลุ่มเชงเก้น ของประเทศกลุ่มเชงเก้น ที่ระบุข้อมูล ในการติดต่อ (บนจดหมายควรมี หัวจดหมายจากบริษัทหรือ องค์กรที่เชิญ พร้อมทั้งระบุ รายละเอียด ของ ผู้ติดต่อรวมถึง เบอร์โทรศัพท์และ ที่อยู่) จะต้องระบุ ระยะเวลา และ จุดประสงค์ของ การเดินทาง และ ใครเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายให้ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

 • สำเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน ที่ไม่ได้เดินทาง กับผู้ปกครอง ตามกฎหมาย
 • หลักฐานเกี่ยวกับ อำนาจ ในการปกครอง บุตร จะต้องระบุผู้มีอำนาจ ในการ ปกครองบุตร และต้องออกจาก หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เยาวชนอยู่ในการปกครองของ บิดาหรือ มารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกนอกประเทศ (กรณีที่เดินทางกับ บิดาหรือ มาดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่สาม) จะต้องมี หนังสือที่ออกจาก ราชการ อย่างถูกต้อง

Plan-Travel.Com ช่วยจัดการ วีซ่าฟินแลนด์

เฉพาะค่าบริการ 3,000 บาท/เล่ม

 • วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ 5 วันทำการ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
 • ค่าธรรมเนียม การขอวีซ่า 3,000 บาท
  และ 1,500 บาท สำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS 1,030 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า เสียแต่ค่าธรรมเนียม VFS 1,030 บาท

ต้องทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนไปยื่นวีซ่า นัดหมายที่ link นี้ vfsglobal.com

ทราบหรือไม่?

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศเอสโตเนีย ในการรับยื่นขอวีซ่า ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะเดินทางไป ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) สามารถมายื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ ประจำกรุงเทพฯ และสามารถเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
Web: finlandabroad.fi

สามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยตรงกับสถานทูตหรือ ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ถ้ายื่นตรงกับสถานทูตจะต้องนัดคิว ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นก่อน ทางสถานทูตจะรับยื่นวีซ่า แค่ 2 วัน คือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8:30-11:30น. เท่านั้น

สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องวีซ่า กับทางสถานทูต
โทรติดต่อ วันอังคาร และ วันพฤหัส เวลา 14:00-15:00น. เบอร์ 02-207-8700 (ไม่รับนัดคิวยื่นวีซ่าที่เบอร์นี้) หรือทาง Email: [email protected]

ที่อยู่ของศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ VFS

เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-460-7057 email: [email protected]
Web: visa.vfsglobal.com/

เวลายื่นคำขอ (ต้องนัดหมายล่วงหน้า): 08:00-12:00 | 13:00-16:00 (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลารับหนังสือเดินทาง: งดรับด้วยตนเอง ส่งคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น (260 บาท)

วันหยุด ปี 2023 วีซ่าฟินแลนด์ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 06
- มีนาคม วันที่ 06
- เมษายน วันที่ 07, 10, 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 01, 18
- มิถุนายน วันที่ 23
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 05, 06, 25, 26