Required documents for applying East Africa Tourist Visa

วีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก (East Africa Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยวได้ 3 ประเทศ ได้แก่ เคนย่า, รวันดา, และยูกันดา ในเวลาเดียวกัน สามารถเข้าออกระหว่าง 3 ประเทศนี้ได้หลายครั้ง ภายใน 90 วัน แต่ถ้าออกไปประเทศอื่นๆแล้ว จะกลับเข้ามาใน 3 ประเทศนี้อีก ก็จะต้องขอวีซ่าใหม่

วีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก ขอที่ประเทศเคนย่า, รวันดา หรือ ยูกันดา ก็ได้ แต่จะต้องเดินทางเข้า ประเทศที่ออกวีซ่าให้เป็นประเทศแรก

ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยความเป็นทวีปที่กว้างใหญ่ พื้นที่มาก ลักษณะภูมิประเทศ ก็มีหลากหลาย ทำให้ในแอฟริกาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีความหลากหลายทางชนิดและ สายพันธุ์มากที่สุดอีกด้วย

ดังนั้นการจะไปท่องเที่ยวในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพียงประเทศเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เพราะแอฟริกา มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พักผ่อน บนหาดทรายขาวริมมหาสมุทร นั่งรถหรือขึ้นบอลลูนชมสัตว์ป่า ดูฝูงนกฟลามิงโกริมทะเลสาบ ออกตามหากอริล่าในหุบเขา ล่องแก่งในแม่น้ำไนล์ และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทวีป จึงทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อออกวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายในกลุ่มได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าแยกแต่ละประเทศ ซึ่งก็คือ วีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก (East Africa Tourist Visa)

update 31-May-2023

เอกสารใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก

กรณียื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

ธงชาติเคนย่า

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 2 รูป

4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

5. ใบจองโรงแรม

6. แผนการเดินทาง

7. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริง

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก 3,400 บาท
  • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ
  • สามารถยื่นแทนได้ ไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

กรณีต้องการขอวีซ่าแบบออนไลน์ เลือกประเทศที่ต้องการได้ที่นี่

รวันดา (REPUBLIC OF RWANDA) ขอวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออกที่รวันดา

เอกสารที่ต้องสแกนแนบไปกับใบสมัคร

ธงชาติรวันดา

1. หนังสือเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2นิ้ว

3. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)

4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก 100 ยูเอสดอลล่าร์

ยูกันดา (REPUBLIC OF UGANDA) ขอวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออกที่ยูกันดา

เอกสารที่ต้องสแกนแนบไปกับใบสมัคร

ธงชาติยูกันดา

1. หนังสือเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว

3. แผนการเดินทาง

4. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก 100 ยูเอสดอลล่าร์

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

  • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
  • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพฯ คลองเตย
  • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่
  • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าตุรกี

ขอวีซ่าตุรกี

ขอยื่นวีซ่าอิหร่าน

ยื่นวีซ่าอิหร่าน

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

Kenya visa

วีซ่าเคนย่า

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ขอยื่นวีซ่าบรูไน

ขอยื่นวีซ่าบรูไน

วีซ่าอิตาลี

วีซ่าอิตาลี