Sharesharefacebooktwitter line
ถามผ่าน facebookline

ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

Required documents for applying East Africa Tourist Visa

วีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก (East Africa Tourist Visa)

เป็นวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยวได้ 3 ประเทศ ได้แก่ เคนย่า, รวันดา, และยูกันดา ในเวลาเดียวกัน สามารถเข้าออกระหว่าง 3 ประเทศ นี้ได้ หลายครั้ง ภายใน 90 วัน แต่ถ้าออกไป ประเทศอื่นๆ แล้ว จะกลับเข้ามาใน 3 ประเทศนี้อีก ก็จะต้องขอวีซ่าใหม่

วีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก ขอที่ประเทศเคนย่า, รวันดา หรือ ยูกันดา ก็ได้ แต่จะต้องเดินทางเข้า ประเทศที่ออกวีซ่าให้ เป็น ประเทศแรก

ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยความ เป็นทวีปที่กว้างใหญ่ พื้นที่มาก ลักษณะภูมิประเทศ ก็มีหลากหลาย ทำให้ในแอฟริกาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีความหลากหลายทางชนิดและ สายพันธุ์มากที่สุดอีกด้วย

ดังนั้นการจะไปท่องเที่ยวในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพียงประเทศ เดียวอาจจะไม่เพียงพอ เพราะแอฟริกา มีสถานที่ท่องเที่ยว หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พักผ่อน บนหาดทรายขาวริมมหาสมุทร นั่งรถหรือ ขึ้นบอลลูน ชมสัตว์ป่า ดูฝูงนกฟลามิงโกริมทะเลสาบ

ออกตามหากอริล่าในหุบเขา ล่องแก่งในแม่น้ำไนล์ และ อื่นๆอีก มากมาย ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่อยู่ทางตะวันออก ของทวีป จึงทำข้อ ตกลงร่วมกัน เพื่อออกวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ ภายใน กลุ่มได้ โดยไม่ต้อง ขอวีซ่าแยกแต่ละประเทศ ซึ่งก็คือ วีซ่าท่องเที่ยว แอฟริกาตะวันออก (East Africa Tourist Visa)

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 15-Jul-2024

เอกสารใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก

ธงชาติเคนย่า

กรณียื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

เคนย่า (REPUBLIC OF KENYA)

ขอวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออกที่เคนย่า

เอกสารที่ต้องสแกนแนบไปกับใบสมัคร

1. หนังสือเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. แผนการเดินทาง

4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

5. ใบจองโรงแรม

6. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริง (สำหรับนำติดตัวไปด้วย เวลาเดินทาง)

(ไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล PDF หรือ JPG เท่านั้น ขนาดไฟล์ 293KB)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว แอฟริกาตะวันออก 101 USD (รวมค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต)

 • ใช้เวลาพิจารณา 2 วันทำการ
 • จะต้องพิมพ์วีซ่าลงบนกระดาษ และแนบไว้กับ หนังสือ เดินทาง
 • วีซ่ามีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติวีซ่า

ข้อควรระวังเพิ่มเติมบางประการที่ควรพิจารณา:

สภาพอากาศ: ประเทศเคนยามีอากาศร้อนและชื้น สวมเสื้อผ้า ที่ระบายอากาศได้ดีและดื่มน้ำให้เพียงพอ

สุขภาพ: โรคไข้มาลาเรียเป็น ปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญ ในประเทศเคนยา แนะนำให้ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้มาลาเรีย ก่อนเดินทาง และ ป้องกันตนเองจากยุงกัด ใช้ยากันยุง สวมเสื้อผ้า แขนยาว และ กางเกงขายาว และนอนในมุ้งที่มี ม่านป้องกันยุง

รวันดา (REPUBLIC OF RWANDA)

ขอวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออกที่รวันดา

เอกสารที่ต้องสแกนแนบไปกับใบสมัคร

ธงชาติรวันดา

1. หนังสือเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2นิ้ว

3. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)

4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

(ไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล PDF หรือ JPG เท่านั้น ขนาดไฟล์ 500KB)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก 100 UDS

 • ใช้เวลาพิจารณา 7 วันทำการ
 • จะต้องพิมพ์วีซ่าลงบนกระดาษ และแนบไว้กับ หนังสือเดินทาง

ข้อควรระวังเพิ่มเติมบางประการที่ควรพิจารณา:

 • สภาพอากาศ: ประเทศรวันดามีอากาศร้อนและชื้น สวมเสื้อผ้า ที่ระบายอากาศได้ดีและดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • อันตรายจากสัตว์: ประเทศรวันดามีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ช้าง เสือดาว และงู หลีกเลี่ยงการเดินป่า คนเดียว ในป่า และ ปฏิบัติตาม คำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่อุทยาน
 • สภาพถนน: สภาพถนนในบางพื้นที่ ของประเทศ รวันดา อาจไม่เอื้ออำนวย ขับรถด้วยความระมัดระวัง และ ปฏิบัติตามกฎจราจร

ยูกันดา (REPUBLIC OF UGANDA)

ขอวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออกที่ยูกันดา

เอกสารที่ต้องสแกนแนบไปกับใบสมัคร

ธงชาติยูกันดา

1. หนังสือเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว

3. แผนการเดินทาง

4. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. ใบจองโรงแรม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก 100 USD (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%)

 • จะต้องพิมพ์วีซ่าลงบนกระดาษ และแนบไว้กับ หนังสือเดินทาง

เคล็ดลับบางประการเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย ของคุณเมื่ออยู่ในยูกันดา:

 • แจ้งให้เพื่อนหรือครอบครัวทราบแผนการเดินทางของคุณ
 • พกเอกสารประจำตัวของคุณติดตัวเสมอ
 • ระมัดระวังเมื่อใช้ตู้เอทีเอ็ม
 • หลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในตอนกลางคืน
 • ดื่มน้ำที่ต้มหรือกรองแล้ว
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง สาธารณสุข
 • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิก นักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพฯ คลองเตย
 • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โรคไข้เหลือง Yellow fever


ติดต่อเรา