บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจไต้หวัน

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดา สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวไต้หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน

Update 10-Mar-2017

ธงชาติประเทศไต้หวัน
 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน (หลังจากคลิกที่ แบบฟอร์มวีซ่า แล้ว หน้าใหม่ จะถูกเปิดขึ้น มองหา คำว่า General Visa Applications)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุ การใช้ งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการทำงาน
  - สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการใช้หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
  - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
 5. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
  - หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
  - ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา
 6. หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
 10. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทางท่องเที่ยว

 • เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
  - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน
  - สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ธุรกิจ
  - จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
  - จดหมายเชิญจากไต้หวัน
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ
 • ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ
  - รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง
- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-670-0200-1 อีเมล์ tecovisa@i-net.com
เว็บไซต์ web.roc-taiwan.org

จันทร์ - ศุกร์ : รับยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 น.
รับคืนเล่มคืน 13.30 - 15.00 น.

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

วีซ่าไต้หวัน

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02-416-1538

ช่วยจัดให้ด้วย

ค่าบริการ 1,500.- บาท/เล่ม

* ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียม Single entry1,700 บาท Multiple entries 3,400 บาท ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ

ยื่นแบบเร่งด่วน (2 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
Single entry850 บาท Multiple entries1,700 บาท

คนไทยที่ไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวัน

ผู้ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศ ไทย ที่มีวีซ่า (หรือสิทธิ การพำนัก ถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยัง ไม่หมดอายุ

สามารถ เดินทาง เข้าไต้หวันได้ โดย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนัก อยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าว ข้างต้น สามารถ ขอหลักฐาน การเข้า ไต้หวันได้ ที่ oa1.immigration.gov.tw/ และนำหลัก ฐาน ที่ได้รับ แสดงต่อ สายการบิน และ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า เมือง ของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดง หลักฐาน แต่ไม่สามารถ แสดงวีซ่าของ ประเทศ ดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

คุณสมบัติ ของผู้ยื่นขอ มีดังนี้

เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวม เอกสาร การเดินทาง อื่นๆ ที่มิใช่ พาสปอร์ต) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคย ได้รับ การว่าจ้าง ไปใช้แรงงาน ในไต้หวัน มาก่อน

ตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสาร เรือขากลับ หรือ จุดหมายถัดไป พร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุ และระบุวันเดินทาง และ เที่ยวบิน หรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน

ไม่เป็นผู้เคยมี ประวัติ เป็นผู้ไม่พึง ประสงค์ ของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ของไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ประเทศไต้หวัน Taiwan

เมืองหลวง คือ ไทเป ตั้งอยู่ทางเหนือ ของไต้หวัน ไต้หวันเป็นเกาะ อยู่ ระหว่าง ทะเลจีนตะวันออก และ ทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 160 ก.ม ปกครองโดย จีนแผ่นดินใหญ่

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา