เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานทูต

คนไทย เข้าไต้หวัน แบบฟรีวีซ่าท่องเที่ยว ไม่เกิน 14 วัน

ต่อฟรีวีซ่าคนไทย 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Update 17-May-2024

ธงชาติประเทศไต้หวัน

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. หลักฐานการทำงาน

 • สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการใช้หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

5. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

 • หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 • ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา

6. หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน

7. สำเนาบัตรประชาชน

8. สำเนาทะเบียนบ้าน

9. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)

10.โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทางท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ธุรกิจ

 • จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
 • จดหมายเชิญจากไต้หวัน
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ

 • รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียม Single entry 1,700 บาท Multiple entries 3,400 บาท

ใช้ระยะเวลา 4 วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นเอกสาร)

ยื่นแบบเร่งด่วน (2 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
Single entry 850 บาท Multiple entries 1,700 บาท

คนไทยที่ไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวัน

ผู้ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศไทย ที่มีวีซ่าที่ยัง ไม่หมดอายุ (หรือมีสิทธิ การพำนักถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, อียู (Schengen Visa), ออสเตรเลีย, และ นิวซีแลนด์

สามารถเดินทาง เข้าไต้หวันได้ โดย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนัก อยู่ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าว ข้างต้น สามารถ ขอหลักฐาน การเข้า ไต้หวันได้ ที่ oa1.immigration.gov.tw/ และนำหลัก ฐาน ที่ได้รับ แสดงต่อ สายการบิน และ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า เมือง ของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดง หลักฐาน แต่ไม่สามารถ แสดงวีซ่าของ ประเทศ ดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

คุณสมบัติ ของผู้ยื่นขอ มีดังนี้

เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวม เอกสาร การเดินทาง อื่นๆ ที่มิใช่ พาสปอร์ต) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคย ได้รับ การว่าจ้าง ไปใช้แรงงาน ในไต้หวัน มาก่อน

ตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสาร เรือขากลับ หรือ จุดหมายถัดไป พร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุ และระบุวันเดินทาง และ เที่ยวบิน หรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน

ไม่เป็นผู้เคยมี ประวัติ เป็นผู้ไม่พึง ประสงค์ ของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ของไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

แผนกวีซ่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เลขที่ 40/64 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 02-119-3555
Web: roc-taiwan.org/th_th
Email: thaemployee02@mofa.gov.tw

จันทร์ - ศุกร์ : รับยื่นวีซ่าและรับเล่มคืน 09.00 - 11.30 น.

โทรสอบถามเวลา 09.00 - 12.30 น. และ 13.30 - 17.00 น.