update 27-Jan-2023

เอกสารยื่นขอวีซ่าจีน

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ธงชาติประเทศจีน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

4. ใบจองที่พัก/โรงแรม

5.หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

7. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น (คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม:PDF)

ขนาดรูปถ่ายใช้ยื่นวีซ่าจีน

ให้ Plan-Travel.Com ช่วยเรื่อง วีซ่าจีน
ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม

8.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
8.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
8.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
8.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น USD 21
  • วีซ่ายื่นด่วน 2 วันทำการ 1,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น USD 31
  • ด่วน 1 วันทำการ 2,200 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น USD 42
  • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน

โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ในวันยื่นวีซ่า

การยื่นวีซ่าจีน จำเป็นต้องทำการนัดหมายออนไลน์ กับทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ทำการนัดหมายออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 Email: [email protected]
Web: th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทร 02-207-5888, 02-207-5999
Web: www.visaforchina.cn

เวลา: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นคำร้อง :9:00- 15:00 น. (คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นก่อน 10.50 น.)
รับวีซ่า: 9:00-16:00 น. (คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ประเภทของการยื่นวีซ่าจีน

C: เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบิน และ ลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง ประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือ และ การขนส่ง ทางอากาศ ตลอดจน ครอบครัวของ เจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ขนส่ง ทางถนนระหว่างประเทศ

D: ชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุมัติ ให้มา ตั้งถิ่นฐานถาวร ในประเทศจีน

F: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ เยี่ยมเยือน ทางด้านวัฒนธรรม และ เทคโนโลยี หรือ ทำการวิจัย

G: ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์เดิน ทางเข้า ประเทศ หรือ ภูมิภาค ที่สามโดย ผ่านประเทศจีน

J1: นักข่าว ต่างชาติประจำสำนักข่าวจีน ที่พำนัก ระยะยาวในประเทศจีน (พำนัก นานกว่า 180 วัน)

J2: นักข่าว ต่างชาติ ที่เดินทาง เข้าประเทศ จีน เพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180วัน)

L: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อการท่องเที่ยว

M: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อติดต่อ ธุรกิจการค้า ต้องมีใบรับรองการทำงาน จากบริษัทในไทยทุกกรณี โดยระบุรายละเอียด และ จุดประสงค์ที่จะไปให้ชัดเจน (ตำแหน่งงาน วันเดินทางไปกลับ)

Q1:สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดา ของคู่ สมรส )  ของ ประชาชน จีน และ สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดา ของ คู่สม รส)  ของ ชาว ต่างชาติ ที่ได้ รับอนุมัติ ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ในประเทศจีน ที่ประสงค์ เดินทางเข้า ไปพำนักอยู่ใน ประเทศจีน เพื่ออยู่ร่วมกัน เป็นครอบครัว ตลอดจน ชาวต่างชาติ ที่ยื่นขอวีซ่า เข้าไป พำนักในประเทศจีน เนื่องจาก ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้อุปการะ เด็ก

Q2: ญาติของชาวจีน ที่ประสงค์เดินทาง เข้าประเทศจีน ระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวจีน ที่พำนักอยู่ใน ประเทศ จีน และญาติของ ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ที่ประเทศ จีน

R: บุคลากรต่างชาติระดับสูง และ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ที่ขาดแคลนและ ที่ประเทศจีน ต้องการอย่างเร่งด่วน

S1: คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดา ของคู่สมรส ของชาวต่างชาติ ที่ประสงค์เดินทางเข้า ประเทศจีน ระยะยาว (เกินกว่า  180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ ใน ประเทศจีน ที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น รวมทั้ง บุคคลที่จำเป็น ต้องพำนักอยู่ ในประเทศจีน เพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

S2: สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่ - น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า - ตายาย รวมทั้งบิดา - มารดา ของ คู่สมรส) ของชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ เดินทาง เข้าไป ระยะสั้น (ไม่เกิน180  วัน) เพื่อเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติที่ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ ในประเทศ จีน รวมทั้ง ชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศจีน เพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

X1: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อศึกษา ระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)

X2: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

Z: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน

ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine
ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

ที่พักในประเทศจีน

ที่พักในประเทศจีน

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

All foreigners need visa to visit China

Expats to visit China

เมืองฮาร์บินในจีน

เมืองฮาร์บินในจีน

japan visa

ขอวีซ่าญี่ปุ่น

แหล่งท่องเที่ยวชิงเต่า

แหล่งท่องเที่ยวชิงเต่า