update 27-Nov-2023

 

ธงชาติประเทศจีน

เอกสารยื่นขอวีซ่าจีน

1. กรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าก่อนทำการนัดหมาย

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

4. ใบจองที่พัก/โรงแรม

5. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (ต้องใส่ข้อมูลที่ติดต่อได้ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของผู้ที่เซ็นจดหมายเชิญด้วย) สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

7. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา

พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม:PDF)

ขนาดรูปถ่ายใช้ยื่นวีซ่าจีน

• ผู้เดินทาง ที่มีอายุระหว่าง 14-70 ปี หากเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา ที่สถานทูตจีน หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน ประจำประเทศไทย และ ยังคงถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม ไม่ต้องสแกนลายนิ้ว ในการยื่นขอวีซ่าครั้งต่อไป

(ยกเว้นการสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว ระหว่าง 11 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2566 สำหรับวีซ่าประเภทธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ผ่านแดน (transit) และลูกเรือ เฉพาะการเข้า-ออก ครั้งเดียวหรือสองครั้ง)

• ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ยื่นขอวีซ่าประเภททูต (Diplomatic visa) และ ประเภทราชการ (Official visa) ไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ

เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม

8.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
8.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
8.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
8.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาทเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 770 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกสองครั้ง 2,000 บาท เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 770 บาท

วีซ่าจีนด่วน แบบ 3 วันทำการ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 1,135 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกสองครั้ง 2,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 1,135 บาท
 • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน

วีซ่าจีนด่วน แบบ 1 วันทำการ งดให้บริการชั่วคราว

 

โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ในวันยื่นวีซ่า

การยื่นวีซ่าจีน จำเป็นต้องทำการนัดหมายออนไลน์ กับทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ทำการนัดหมายออนไลน์ เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว ต้องพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อ ลงบนหน้ายืนยัน ของแบบฟอร์ม ขอวีซ่า และต้องเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้อง มายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 Email: chinaemb_th@mfa.gov.cn
Web: th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทร: 02-207-5888
Web: www.visaforchina.cn

เวลา: จันทร์ ถึง ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นคำร้อง: ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้
รับวีซ่า: ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในใบรับผลวีซ่า

ประเภทของการยื่นวีซ่าจีน

C: เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบิน และ ลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง ประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือ และ การขนส่ง ทางอากาศ ตลอดจน ครอบครัวของ เจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ขนส่ง ทางถนนระหว่างประเทศ

เอกสารหลัก:

 • หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

D: ชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุมัติ ให้มา ตั้งถิ่นฐานถาวร ในประเทศจีน

เอกสารหลัก:

 • แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

F: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ เยี่ยมเยือน ทางด้านวัฒนธรรม และ เทคโนโลยี หรือ ทำการวิจัย

เอกสารหลัก:

 • หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

G: ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์เดิน ทางเข้า ประเทศ หรือ ภูมิภาค ที่สามโดย ผ่านประเทศจีน

เอกสารหลัก:

 • บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทาง ออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

J1: นักข่าว ต่างชาติประจำสำนักข่าวจีน ที่พำนัก ระยะยาวในประเทศจีน (พำนัก นานกว่า 180 วัน)

J2: นักข่าว ต่างชาติ ที่เดินทาง เข้าประเทศ จีน เพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180วัน)เอกสารหลัก:

 • สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจง อย่างเป็นทางการ จากสำนักข่าว หรือ หน่วยงานต้นสังกัด ของผู้สมัครขอวีซ่า
 • สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ จากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการ ขอเอกสารกับ ฝ่ายข่าว ของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า

L: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารหลัก:

 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group) ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงาน การท่องเที่ยวในประเทศจีน ที่ได้รับการอนุญาต

M: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อติดต่อ ธุรกิจการค้า ต้องมีใบรับรองการทำงาน จากบริษัทในไทยทุกกรณี โดยระบุรายละเอียด และ จุดประสงค์ที่จะไปให้ชัดเจน (ตำแหน่งงาน วันเดินทางไปกลับ)

เอกสารหลัก:

 • หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ

Q1:สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดา ของคู่ สมรส )  ของ ประชาชน จีน และ สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดา ของ คู่สม รส)  ของ ชาว ต่างชาติ ที่ได้ รับอนุมัติ ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ในประเทศจีน ที่ประสงค์ เดินทางเข้า ไปพำนักอยู่ใน ประเทศจีน เพื่ออยู่ร่วมกัน เป็นครอบครัว ตลอดจน ชาวต่างชาติ ที่ยื่นขอวีซ่า เข้าไป พำนักในประเทศจีน เนื่องจาก ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้อุปการะ เด็ก

Q2: ญาติของชาวจีน ที่ประสงค์เดินทาง เข้าประเทศจีน ระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวจีน ที่พำนักอยู่ใน ประเทศ จีน และญาติของ ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ที่ประเทศ จีน

เอกสารหลัก: Q1, Q2

 • หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัว ที่เป็นชาวจีน หรือ ชาวต่างชาติ ที่ถือใบอนุญาต ถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 • สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และ สำเนาบัตรอนุญาต ถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือ ใบอนุญาต ถิ่นพำนักถาวร ของประเทศจีน

R: บุคลากรต่างชาติระดับสูง และ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ที่ขาดแคลนและ ที่ประเทศจีน ต้องการอย่างเร่งด่วน ภายใต้ข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับ

S1: คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดา ของคู่สมรส ของชาวต่างชาติ ที่ประสงค์เดินทางเข้า ประเทศจีน ระยะยาว (เกินกว่า  180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ ใน ประเทศจีน ที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น รวมทั้ง บุคคลที่จำเป็น ต้องพำนักอยู่ ในประเทศจีน เพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

S2: สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่ - น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า - ตายาย รวมทั้งบิดา - มารดา ของ คู่สมรส) ของชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ เดินทาง เข้าไป ระยะสั้น (ไม่เกิน180  วัน) เพื่อเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติที่ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ ในประเทศ จีน รวมทั้ง ชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศจีน เพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารหลัก: S1, S2

 • หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ
 • กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ

X1: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อศึกษา ระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)

เอกสารหลัก:

 • Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

X2: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

เอกสารหลัก:

 • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

Z: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน

เอกสารหลัก:

 • หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีน สำหรับชาวต่างชาติ (Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China)