Sharesharefacebooktwitterline
ถามผ่าน facebookline

เอกสารขอยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ให้บริการครอบคลุม 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และกัมพูชา

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 16-Jul-2024

ธงชาตินิวซีแลนด์

เอกสารยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน

1.1 ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ

1.2 อื่นๆ ให้เลือก

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800x800 px ไฟล์ jpg

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

7. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย

8. หลักฐานจองตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานจองที่พัก หรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

10. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  • กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง

เอกสาร ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทย
และต้องมีชื่อผู้แปล พร้อมเบอร์โทร/อีเมล์/ที่อยู่ ให้ชัดเจน

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
ค่าบริการ 3,000 บาท/ต่อเล่ม

ส่งเมล์ผ่านเว็บ

ค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์ 5,750 บาท
ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับ VFS ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

  • กรณียื่นแบบกระดาษ 1,030 บาท
  • กรณียื่นออนไลน์ 710 บาท

รับเงินสด, Bank Draft และ Credit Card ถ้าเป็นแคทเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บริษัท TT Aviation Co. ltd.
ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd. ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 7892 274 392, สาขา สีลม

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ VFS Visa Application Centre

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-460-7060
Email: info.inzbangkok@vfshelpline.com
Web: visa.vfsglobal.com/
เปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-654-3444
Email: nzisbangkok@dol.govt.nz
Web: www.mfat.govt.nz/

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 26, 31


ติดต่อเรา