ธงชาตินิวซีแลนด์

update 03-Jan-2020

เอกสารยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน

ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ

อื่นๆ ให้เลือก

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

7. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย

8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

10. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  • กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง
  • ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 7 วันทำการ
เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีชื่อผู้แปล พร้อมเบอร์โทร/อีเมล์/ที่อยู่ ให้ชัดเจน

เราจัดให้ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

ส่งเมล์ผ่านเว็บ หรือ 02-416-1537

ค่าบริการ 2,500 บาท/ต่อเล่ม

  • ค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์ 5,150 บาท
  • ค่าธรรมเนียม ของศูนย์รับยื่น 800 บาท

รับเงินสด, Bank Draft และ Credit Card ถ้าเป็นแคทเชียร์เช็ค สั่งจ่ายบริษัท TT Aviation Co. ltd.

ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd. ธ.กสิกรไทย (ออมทรัพย์ ) เลขบัญชี: 7892 274 392, สาขา สีลม

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-236-7138 Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Web: www.ttsnzvisa.com
เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า : จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-654-3444
อีเมล์ : nzisbangkok@dol.govt.nz
website:www.mfat.govt.nz/

วันหยุดประจำปี 2563 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 10,
- เมษายน วันที่ 06, 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 01, 04
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 13, 23
- ธันวาคม วันที่ 07, 10, 31

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine