update 31-May-2023

เอกสารยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

ธงชาตินิวซีแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน

• ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ

• อื่นๆ ให้เลือก

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800x800 px ประเภทไฟล์ jpg

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

7. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย

8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

10. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  • กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้องตรวจสุขภาพตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง

เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
และต้องมีชื่อผู้แปล พร้อมเบอร์โทร/อีเมล์/ที่อยู่ ให้ชัดเจน

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
ค่าบริการ 3,000 บาท/ต่อเล่ม

ส่งเมล์ผ่านเว็บ

ค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์ 5,750 บาท
ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับ VFS ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

  • กรณียื่นแบบกระดาษ 970 บาท
  • กรณียื่นออนไลน์ 670 บาท

รับเงินสด, Bank Draft และ Credit Card ถ้าเป็นแคทเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บริษัท TT Aviation Co. ltd.
ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd. ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 7892 274 392, สาขา สีลม

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ VFS Visa Application Centre

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-460-7060
Email: [email protected]
Web: visa.vfsglobal.com/
เปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-654-3444
Email: [email protected]
Web: www.mfat.govt.nz/

วันหยุด ปี 2023 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 01, 04
- มิถุนายน วันที่ 05
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 01, 14
- ตุลาคม วันที่ 13, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ทำวีซ่าไปออสเตรเลีย

ทำวีซ่าไปออสเตรเลีย

ทำวีซ่าออสเตรีย

ทำวีซ่าออสเตรีย

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ยื่นวีซ่าอเมริกา

ยื่นวีซ่าอเมริกา

วีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน