จะทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก หรือ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไร และ ไปทำที่ไหน เรามีคำตอบ ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จัก หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต กันก่อน หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารราชการ ที่บุคคลสัญชาติไทย ใช้ในการเดินทาง ในต่างประเทศ หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางการลงทะเบียนทำ Passport ล่วงหน้าขอบันทึกในหนังสือเดินทาง Endorsement Passport

 1. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้ เฉพาะ บุคคล
 2. หนังสือเดินทางราชการ (ปกน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ ในการเดินทางส่วนตัว
 3. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (ปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทาง มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือ 10 ปี
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกเขียว) เช่น หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและ สามเณรที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม หรือ หนังสือเดินทาง เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่ เพื่อเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทาง ประเภทนี้จะมีอายุ 1 ถึง 2 ปีเท่านั้น เป็นต้น

สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป จะออกให้กับบุคคล สัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือ 10 ปี และ ไม่สามารถ ต่ออายุได้อีก (เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่) การทำ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

 1. บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัว ที่ใช้แทนตาม กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตร ข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำ หลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี)
  • ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (มีอายุ 10 ปี)
 2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของผู้เยาว์ที่ ยังมีอายุใช้งาน
  • สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
  • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงของ บิดาและ มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง (หากบิดาหรือ มารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง ฉบับจริงของบิดา หรือ มารดา แล้วแต่กรณี)
  • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง จะต้องมา แสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย (กรณีบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตัวได้ จะต้องนำ หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง ที่รับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มาด้วย)
  • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน นามสกุล เอกสารหลักฐาน การรับรองบุตร หรือ รับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณี ระบุผู้มีอำนาจ ปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 3. หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้
  • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
  • สําเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุ สมณศักดิ์ ในหนังสือเดินทาง
  • เอกสารแสดง การได้รับอนุญาต ให้เดินทาง ไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2537
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีผู้เยาว์ อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ นิ้วชี้ซ้าย และ นิ้วชี้ขวา ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเล่ม เช่น รับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน หรือ ให้จัดส่งทาง ไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,00 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จ รับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

เราจะได้รับหนังสือเดินทางเมื่อไหร่

 • กรณีรับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน จะรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ ยื่นคำร้อง (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้อง ที่กรุงเทพฯ)
 • กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะได้รับ หนังสือเดินทาง ภายใน 5-7 วัน (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้อง ที่ต่างจังหวัด และ ผู้ที่ยื่นคำร้อง ที่กรุงเทพฯ)

Thailand passport

หนังสือเดินทาง อายุ 10 ปี
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่เดินทางต่างประเทศเป็นประจำ และมีวีซ่าระยะยาว

พาสปอร์ต (Passport) ไม่ใช่ วีซ่า (Visa)

 • พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ออกให้โดยรัฐฯ เพื่อแสดงตน ในการเดินทางออกนอกประเทศ
 • วีซ่า เป็นเอกสารที่ออกให้โดยประเทศที่คุณเดินทางเข้าไป เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าประเทศนั้น

การถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางนั้น จะต้องเห็นองค์ประกอบ ของใบหน้าครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น คิ้ว, ตา, จมูก หรือ แม้กระทั่งคนใส่แว่นตา ก็ต้องใส่แว่นสายตาจริงๆ ไม่ใช่ แว่นกันแดด โดยให้เห็นใบหน้า ทั้ง 80-90% ของใบหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบบุคคลเพื่อการเข้าเมือง

คำเตือนการใช้หนังสือเดินทาง

 1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข ประทับตรา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ต.ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทาง
 2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปก หนังสือเดินทางได้รับความเสียหาย
 3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทาง ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น เปียกน้ำจนเสียหาย หรือ รูป เลือนลาง ทำให้ใช้ในการเดินทางไม่ได้
 4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และ บริเวณที่มีคลื่น ความถี่วิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทาง
 6. ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางเข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดด ส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือ สถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่ มีฝุ่นละออง
วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเดินทางข้ามประเทศ เป็น หนังสือรับรอง ว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว

เอกสารยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

 1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ออกให้โดยสำนักงานอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
 2. หนังสือการเดินทาง (Passport) และ บัตรประชาชน (ตัวจริง) และ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 3. ค่าเอกสาร 50 บาท

กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

ขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 4 หน่วยงาน ในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
 • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี Tel: 02-951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 02-521-1668
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ Tel: 02-134-0134
 • กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี Tel: 02-590-3232, 02-590-3234 ถึง 35
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เลือก International Certificate เลือกขอหนังสือรับรอง เพื่อการเดินทาง ระหว่างประเทศ

สายด่วนกรมควบคุมโรค Tel:1422

 

การลงทะเบียนทำ Passport ล่วงหน้า โดยคุณสามารถ เลือกวันเวลา และ สาขาที่จะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ qpassport.in.th

เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

 1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับ การยื่นคำร้องขอ หนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
 2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง สามารถ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 3. ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียน ขอรับบริการ ไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียน ของท่าน จะถูกยกเลิก
 4. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถ ใช้บริการลงทะเบียน ล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
 5. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเอง และ เป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 6. ท่านต้องเตรียมเอกสาร
  • หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร
  • หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทาง ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธการยื่นคำร้อง หนังสือเดินทางของท่าน
 7. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทาง เป็นไปตามระเบียบ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

คำเตือน: ควรงดใส่ Contact lens แบบสีๆมา เพราะ จะมีผลต่อการ สแกนม่านตา

 

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง เวลาเปิด ให้บริการ ทำหนังสือเดินทาง วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง ราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30น.

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel: 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02-572-8442
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
Tel: 02-136-3800, 02-136-3802 และ 093-010-5246
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
Tel: 02-422-3431
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02-024-8362-63, 02-024-8364
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย)
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 02-024-8896, 093-010-5247
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel:. 02-126-7612
เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว) เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00
Tel: 02-150-9002

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Tel: 02-194-2643
เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว) เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2) เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tel: 053-112-2912 หรือ 088-874-0251
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ชั้น G ฝั่งโรบินสัน ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel: 053-179-917, 095-364-2838
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-338-426 และ 055-338-427
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2 ถนนมาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Tel: 056-370-800 และ 056-370-802
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Tel: 042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 (ฝั่งขอนแก่นฮอลล์) 99, 99/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Tel: 043-242-655 และ 043-242-707
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel: 045-344-581 และ 045-344-582
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel: 044-243-132, 044-243-133
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว
ที่อยู่ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 2 ศูนย์การค้าอินโดจีน อรัญประเทศ เลขที่ 499 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel: 037-550-221
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ชั้น 2 ฝั่งจันทบุรีฮอลล์ เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Tel: 039-301-706, 039-301-708
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel: 077-274-940, 077-274-942 และ 077-274-943
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel: 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ 2/1 - 2/8 ถนนแหลมสนอ่อน (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel: 074-326-510
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
Tel: 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา (ชั้น 4 ห้อง 449/2 ติดกับลานจอดรถ) เลขที่ 333/102 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
Tel: 038-422-438 ฝ่ายหนังสือเดินทาง / 038-119-638 ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-17.00 น. (ปิดรับคิว 16.30น.)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์
ที่อยู่ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel: 044-666-496
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel: 075-392-872
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย
ที่อยู่ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Tel: 042-414-508
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี
ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
Tel: 032-491-827
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

 

 

 

 

การทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน

สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน ทั้งแบบได้รับเล่ม ในวันทําการถัดไป และ แบบได้รับเล่มใน วันทําการเดียวกัน สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพียง แห่งเดียวเท่านั้น

ทำพาสปอร์ตเล่มด่วนพิเศษ ได้รับเล่มภายใน วันทำการเดียวกัน

 • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 11.00น.
 • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล.
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัด โควต้าการให้บริการ รวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

 

มีพาสปอร์ตแล้ว ไปยื่นขอวีซ่า กับประเทศที่ต้องการเดินทางได้เลย

การขอบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement Passport)

การขอบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) คือ การบันทึกการถือหนังสือเดินทาง เล่มเดิม ลงใน หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน เนื่องจาก

 • ในเล่มเดิมมีวีซ่าต่างประเทศที่ยังมีอายุการใช้งาน แต่ตัวเล่ม หนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว หรือ
 • กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ เพื่อยืนยันว่าเป็น บุคคลคนเดียวกัน หรือ
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ที่มีวีซ่าต่างประเทศ ที่ยังมีอายุการใช้งาน)
 3. ใบแจ้งความ - กรณีหนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย (ต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า - กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน เพิ่ม

 • สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วันทำการ

การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง สามารถดำเนินการได้ในหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันเท่านั้น