จะทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก หรือ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไร และ ไปทำที่ไหน เรามีคำตอบ ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จัก หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต กันก่อน หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารราชการ ที่บุคคลสัญชาติไทย ใช้ในการเดินทาง ในต่างประเทศ หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางการลงทะเบียนทำ Passport ล่วงหน้า

 1. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคล
 2. หนังสือเดินทางราชการ (ปกน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี  ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว
 3. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (ปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกเขียว) เช่น หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและ สามเณรที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม หรือ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 1 ถึง 2 ปีเท่านั้น เป็นต้น

สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป จะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก (เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่) การทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

 1. บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี)
  • ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (มีอายุ 10 ปี)
 2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุใช้งาน
  • สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี)
  • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง จะต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย (กรณีบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตัวได้ จะต้องนำ หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ที่รับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มาด้วย)
  • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 3. หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้
  • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
  • สําเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง
  • เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2537
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเล่ม เช่น รับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,00 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

เราจะได้รับหนังสือเดินทางเมื่อไหร่

 • กรณีรับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน จะรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)
 • กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะได้รับหนังสือเดินทาง ภายใน 5-7 วัน (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่ต่างจังหวัด และผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)

Thailand passport

หนังสือเดินทาง อายุ 10 ปี เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2021
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่เดินทางต่างประเทศเป็นประจำ และมีวีซ่าระยะยาว

พาสปอร์ต (Passport) ไม่ใช่ วีซ่า (Visa)

 • พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ออกให้โดยรัฐฯ เพื่อแสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศ
 • วีซ่า เป็นเอกสารที่ออกให้โดยประเทศที่คุณเดินทางเข้าไป เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าประเทศนั้น

การถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางนั้น จะต้องเห็นองค์ประกอบของใบหน้าครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น คิ้ว, ตา, จมูก หรือแม้กระทั่งคนใส่แว่นตา ก็ต้องใส่แว่นสายตาจริงๆ ไม่ใช่แว่นกันแดด โดยให้เห็นใบหน้าทั้ง 80-90% ของใบหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบบุคคลเพื่อการเข้าเมือง

คำเตือนการใช้หนังสือเดินทาง

 1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข ประทับตรา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ต.ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทาง
 2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางได้รับความเสียหาย
 3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น เปียกน้ำจนเสียหาย หรือ รูป เลือนลาง ทำให้ใช้ในการเดินทางไม่ได้
 4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทาง
 6. ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางเข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง
วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเดินทางข้ามประเทศ เป็นหนังสือรับรองว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว

เอกสารยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

 1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ออกให้โดยสำนักงานอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
 2. หนังสือการเดินทาง (Passport) และ บัตรประชาชน (ตัวจริง) และ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 3. ค่าเอกสาร 50 บาท

กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

ขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 4 หน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
 • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี Tel: 02-951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 02-521-1668
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ Tel: 02-134-0134
 • กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี Tel: 02-590-3232, 02-590-3234 ถึง 35
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เลือก International Certificate เลือกขอหนังสือรับรองเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

สายด่วนกรมควบคุมโรค Tel:1422

 

การลงทะเบียนทำ Passport ล่วงหน้า โดยคุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้ โดยเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ www.qpassport.in.th

เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

 1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับ การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
 2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 3. ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก
 4. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
 5. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเอง และ เป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 6. ท่านต้องเตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
 7. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทาง เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

คำเตือน: ควรงดใส่ Contact lens แบบสีๆมา เพราะจะมีผลต่อการ สแกนม่านตา

 

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง
เวลาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30น.

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel: 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02-572-8442
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
Tel: 02-136-3800, 02-136-3802 และ 093-010-5246
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
Tel: 02-422-3431
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02-024-8362-63, 02-024-8364
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย)
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 02-024-8896, 093-010-5247
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Tel:. 02-126-7612
เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว) เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00
Tel: 02-150-9002

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Tel: 02-194-2643
เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว) เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2) เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tel: 053-112-2912 หรือ 088-874-0251
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ชั้น G ฝั่งโรบินสัน ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel: 053-179-917, 095-364-2838
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-338-426 และ 055-338-427
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2 ถนนมาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Tel: 056-370-800 และ 056-370-802
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 09:00-17:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Tel: 042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: 043-242-655 และ 043-242-707
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel: 045-344-581 และ 045-344-582
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel: 044-243-132, 044-243-133
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
Tel: 039-301-706, 039-301-707, 039-301-708 และ 039-301-709
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel: 077-274-940, 077-274-942 และ 077-274-943
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel: 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ 2/1 - 2/8 ถนนแหลมสนอ่อน (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel: 074-326-510
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
Tel: 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา (ชั้น 4 ห้อง 449/2 ติดกับลานจอดรถ) เลขที่ 333/102 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
Tel: 038-422-438 ฝ่ายหนังสือเดินทาง / 038-119-638 ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-17.00 น. (ปิดรับคิว 16.30น.)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์
ที่อยู่ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel: 044-666-496
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel: 075-392-872
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย
ที่อยู่ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Tel: 042-414-508
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:30-16:30

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี
ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
Tel: 032-491-827
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 10:00-18:00

การทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน

สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน ทั้งแบบได้รับเล่มในวันทําการถัดไป และแบบได้รับเล่มในวันทําการเดียวกัน สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ทำพาสปอร์ตเล่มด่วนพิเศษ ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

 • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 11.00น.
 • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล.
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

 

มีพาสปอร์ตแล้ว ไปยื่นขอวีซ่า กับประเทศที่ต้องการเดินทางได้เลย