จะทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก หรือ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไร และ ไปทำที่ไหน เรามีคำตอบ ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จัก หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต กันก่อน

Thailand passport

ทําพาสปอร์ตใช้อะไรบ้าง: หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารราชการ ที่บุคคลสัญชาติไทย ใช้ในการเดินทาง ในต่างประเทศ หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ

1. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคล

2. หนังสือเดินทางราชการ (ปกน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี  ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว

3. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (ปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกเขียว) เช่น หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและ สามเณรที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม หรือ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 1 ถึง 2 ปีเท่านั้น เป็นต้น

สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป จะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก (เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่) การทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

 1. บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุใช้งาน
  • สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง(หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี)
  • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง จะต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย (กรณีบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตัวได้ จะต้องนำ หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ที่รับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มาด้วย)
  • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 3. หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้
  • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
  • สําเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง
  • เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2537
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเล่ม เช่น รับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

เราจะได้รับหนังสือเดินทางเมื่อไหร่

 • กรณีรับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน จะรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)
 • กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะได้รับหนังสือเดินทาง ภายใน 5-7 วัน (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่ต่างจังหวัด และผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)

พาสปอร์ต (Passport) ไม่ใช่ วีซ่า (Visa)

 • พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ออกให้โดยรัฐฯ เพื่อแสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศ
 • วีซ่า เป็นเอกสารที่ออกให้โดยประเทศที่คุณเดินทางเข้าไป เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าประเทศนั้น

การถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางนั้น จะต้องเห็นองค์ประกอบของใบหน้าครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น คิ้ว, ตา, จมูก หรือแม้กระทั่งคนใส่แว่นตา ก็ต้องใส่แว่นสายตาจริงๆ ไม่ใช่แว่นกันแดด โดยให้เห็นใบหน้าทั้ง 80-90% ของใบหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบบุคคลเพื่อการเข้าเมือง

คำเตือนการใช้หนังสือเดินทาง
 1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข ประทับตรา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ต.ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทาง
 2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางได้รับความเสียหาย
 3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น เปียกน้ำจนเสียหาย หรือ รูป เลือนลาง ทำให้ใช้ในการเดินทางไม่ได้
 4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทาง
 6. ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางเข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง
เวลาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8:30-15:30น.

การลงทะเบียนทำ Passport ล่วงหน้า โดยคุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้ โดยเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ www.passport.in.th

เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

 1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับ การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
 2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 3. ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก
 4. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
 5. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเอง และ เป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 6. ท่านต้องเตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
 7. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทาง เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 02 422 3431

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย)
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2655

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-243-132, 044-243-124

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326510

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438

การทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน

สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน ทั้งแบบได้รับเล่มในวันทําการถัดไป และแบบได้รับเล่มในวันทําการเดียวกัน สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน ได้รับเล่มในวันทำการถัดไป

 • รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 2,000 บาท

ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

 • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
 • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 - 14.30 น.
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine