เอกสารยื่นขอทำวีซ่าโปรตุเกส ท่องเที่ยว และธุรกิจ

ข้อมูลยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 •  กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า "VIS" สำหรับการ ขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ
 •  กรณีที่เคย สแกนลายนิ้วมือ มาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น จะต้องสแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง
 •  กรณีที่ไม่เคย สแกนลายนิ้วมือ มาก่อน จำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า
เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 13 June, 2024

เอกสาร ยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส

ธงชาตโปรตุเกส

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือ 9 เดือน

นับจากวันที่ ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มี ตราประทับวีซ่า

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปสี ขนาด กว้าง 3.5Xสูง 4.5 ซม.

ต้องเห็น หูและคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และ คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6. ประกันเดินทางสุขภาพและ อุบัติเหตุ

ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชี (Bank statement) ตัวจริงพร้อมสำเนา

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

 • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ ในการเดินทาง
 • นักเรียน หรือนักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

12. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

13. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ)

กรณีไปพักที่บ้านญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่โปรตุเกส ต้องมีเอกสารเหล่านี้

กรณีเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน ต้องยื่นแบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนโดยผู้เชิญ ระบุถึง การดูแลเรื่องที่พัก หรือระบุการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แบบฟอร์ม ต้องได้รับการรับรอง จากทนายความใน ประเทศโปรตุเกส

ยื่นแบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade”

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ ของ ผู้เชิญที่โปรตุเกส
 • หลักฐานการทำงานและ รายได้ของผู้เชิญที่โปรตุเกส
 • หลักฐานการเงินของผู้เชิญที่โปรตุเกส
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

*ทางสถานทูตโปรตุเกสอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์*

หมายเหตุ

• ต้องแนบ สำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือโปรตุเกสด้วย ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย

• ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้ (กรณีเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้น มาก่อนแล้ว)

• ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

เวลาดำเนินการและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,530 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,765 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,140 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,140 บาท
 • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ศูนย์วีซ่าโปรตุเกส (TLScontact)

12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-838-6699 (จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30น.)
Web: pt.tlscontact.com/th/BKK

ยื่นวีซ่า (เฉพาะนัดหมาย): เวลา 08.00-12.30น. / 13.30-16.30น.
รับหนังสือเดินทางคืน (ไม่ต้องนัดหมาย): เวลา 08.00-16.30น

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

แผนกวีซ่า โทร 02-234-0372, 02-234-2123
(เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ)
Email: sconsular.bangkok@mne.pt
Web: embaixadaportugal.mne.gov.pt

วันหยุดศูนย์รับยื่น วีซ่าโปรตุเกส TLS Contact Center ปี 2024

- มกราคม วันที่ 02
- เมษายน วันที่ 11, 12, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 06, 22
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 22, 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 31


ติดต่อเรา