update 13 September, 2023

เอกสาร ยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส

ธงชาตโปรตุเกส

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2. หนังสือเดินทาง ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 9 เดือน

นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสีต้องเห็น หูและคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง

มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชี (Bank statement) ตัวจริงพร้อมสำเนา

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

 • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 • นักเรียน หรือนักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

12. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

13. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ)

กรณีไปพักที่บ้านญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่โปรตุเกส ต้องมีเอกสารเหล่านี้

กรณีเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน ต้องยื่นแบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยผู้เชิญ ระบุถึง การดูแลเรื่องที่พัก หรือระบุการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แบบฟอร์มต้องได้รับการรับรอง จากทนายความใน ประเทศโปรตุเกส

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือใบถิ่นที่อยู่ของผู้เชิญที่โปรตุเกส
 • หลักฐานการทำงานและ รายได้ของผู้เชิญที่โปรตุเกส
 • หลักฐานการเงินของผู้เชิญที่โปรตุเกส
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

*ทางสถานทูตโปรตุเกสอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์*

หมายเหตุ

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือโปรตุเกสด้วย
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (กรณีเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

เวลาดำเนินการและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,039 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,520 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,100 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,100 บาท
 • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ศูนย์วีซ่าโปรตุเกส (TLScontact)

12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-838-6699 (จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30น.)
Web: pt.tlscontact.com/th/BKK

ยื่นวีซ่า (เฉพาะนัดหมาย): เวลา 08.00-12.30น. / 13.30-16.30น.
รับหนังสือเดินทางคืน (ไม่ต้องนัดหมาย): เวลา 08.00-16.30น

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

แผนกวีซ่า โทร 02-234-0372, 02-234-2123
(เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ)
Email: [email protected]
Web: embaixadaportugal.mne.gov.pt