update 01-Jun-2023

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)

ธงชาติประเทศสวีเดน

2. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. หลักฐานการทำงาน

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

- แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ

- หนังสือยินยอม จากบิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ บับจริงและสำเนา

- หนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา

- หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว บับจริงและสำเนา

- สูติบัตร

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงาน ในประเทศสวีเดน (วีซ่าธุรกิจ)

12. แบบฟอร์มจดหมายเชิญ กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

  • ศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง ทำวีซ่าสวีเดน

เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม
ส่งเมล์ผ่านเว็บ หรือติดต่อ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน

ผู้ใหญ่ 3,000 บาท, เด็กอายุ 6 - 12 ปี 1,500 บาท

  • ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ยื่นตรงกับทางสถานทูต ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ เป็นเงินสดผ่านธนาคาร UOB เลขที่บัญชี 795-1-05431-7 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน" (กรณีชำระผ่านธนาคาร ต้องติดต่อสถานทูตก่อนชำระเงิน)

ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด

ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 740 บาท

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน VFS

10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โปรดใช้หมายเลขติดต่อ Tel: 02-460-7064
Email: [email protected] Web: visa.vfsglobal.com/

วันเปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
เวลา: 08:00-16:00น. (พักเที่ยง)
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 13:30-14:30น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110 Tel: 02-263-7211 (จันทร|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) Email:[email protected]
Web: swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.

รู้ไว้ก่อนไป แจ้งเตือนจากสถานทูตไทยในสวีเดน

ผู้ที่เดินทางไปสวีเดน ควรระมัดระวัง ของมีค่าและหนังสือเดินทางของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณล็อบบี้โรงแรม ห้องรับประทานอาหารเช้า และ ตามสถานที่ชุมชนหนาแน่นต่างๆ อย่าคิดว่าผู้ร่วมคณะจะช่วยดูแลกระเป๋าให้

ร้านค้าในสวีเดนไม่นิยมรับเงินสด ดังนั้นควรเตรียมบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการจ่ายเงินผ่านมือถือมาแทน

และไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหน ควรทำสำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า เก็บไว้ด้วย ทั้งในแบบกระดาษและไฟล์ใน cloud drive ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาไป 2 ชุด โดยเก็บแยกกระเป๋ากัน

การเดินทางไปประเทศใดก็ตาม การไม่นำทรัพย์สินมีค่าไปด้วยนั้น เป็นวิธีป้องกันที่ดี ที่ไม่ให้ตนเองเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ

วันหยุด ปี 2023 ศูนย์รับยื่น วีซ่าสวีเดน (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 07, 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 01
- มิถุนายน วันที่ 05, 06
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 14
- ตุลาคม วันที่ 13
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าไปไอร์แลนด์

ขอวีซ่าไปไอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

ยื่นวีซ่าสโลวัก

ยื่นวีซ่าสโลวัก

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า