บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศสวีเดน

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
update 10-Feb-2017ธงชาติประเทศสวีเดน
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
 2. แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)
 3. แบบสอบถาม (วีซ่าธุรกิจ)
 4. แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)
 5. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
 6. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 9. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 10. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 12. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 13. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้
  - แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ
  - หนังสือยินยอม จาก บิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
  - หนังสือยินยอม จาก บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
  - หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
  - สูติบัตร
 14. หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ ปัจจุบันผู้เดินทาง สามารถยื่นขอ วีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
ผู้ถือ หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

Plan-Travel.Com จัดการ เรื่องวีซ่า สวีเดน

เราจัดให้ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

Tel 02 -417-2199

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวีเดน 2,300 บาท และ 1,150 บาท สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 6 - 12 ปี

ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด ต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ยื่นตรงกับทางสถานทูต ต้องชำระผ่านธนาคาร UOB ทุกสาขาในประเทศไทย เลขที่บัญชี 095-2-05431-0 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน"

ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด

ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 515 บาท (กรณีที่ยื่นตรงกับทางสถานทูต ไม่ต้องเสียค่าบริการนี้)

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน

เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โปรดใช้หมายเลขติดต่อ โทร 02-118-7005 จะเปิดรับสายตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ อีเมล์: info.seth@vfshelpline.com เว็บ: www.vfsglobal.com/sweden

เวลาในการยื่นคำขอ: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110

Tel:02-263-7211 (จ.-พฤ. เวลา 14.00-15.00 น.) ambassaden.bangkok-visum@foreign.ministry.se
เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
อ. และ พฤ. เวลา 08.00-10.00น. สำหรับยื่นวีซ่า  และ เวลา 14.00-15.00 น. สำหรับ รับหนังสือเดินทางคืน

Google+
Facebook
Twitter