เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

update 24-Apr-2024

ธงชาติประเทศสวีเดน

 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)

2. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน

นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนา หน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาวจำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. หลักฐานการทำงาน

• จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลา หยุดงาน หรือ

• หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียน พาณิชย์ หรือ

• จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอ หนังสือยินยอม จากเขต/อำเภอ

• หนังสือยินยอม จากบิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ บับจริงและสำเนา

• หนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา

• หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว บับจริงและสำเนา

• สูติบัตร

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงาน ในประเทศสวีเดน (วีซ่าธุรกิจ)

12. แบบฟอร์มจดหมายเชิญ กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง ทำวีซ่าสวีเดน

เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม
ส่งเมล์ผ่านเว็บ หรือติดต่อ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่น ขอวีซ่าด้วยตนเอง

• ศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15-45 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน

• ผู้ใหญ่ 3,040 บาท, เด็กอายุ 6 - 12 ปี 1,520 บาท

• เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 570 บาท

ชำระเป็นเงินสด

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน VFS

10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โปรดใช้หมายเลขติดต่อ Tel: 02-460-7064
Email: info.seth@vfshelpline.com Web: visa.vfsglobal.com/

วันเปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
เวลา: 08:00-16:00น. (พักเที่ยง)
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 13:00-14:30น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110 Tel: 02-263-7211 (จันทร|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) Email:visa.bangkok@gov.se
Web: swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.

รู้ไว้ก่อนไป แจ้งเตือนจากสถานทูตไทยในสวีเดน

ผู้ที่เดินทางไปสวีเดน ควรระมัดระวัง ของมีค่า และ หนังสือเดินทาง ของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณล็อบบี้ โรงแรม ห้องรับประทานอาหารเช้า และ ตามสถานที่ชุมชนหนาแน่นต่างๆ อย่าคิดว่าผู้ร่วมคณะ จะช่วยดูแลกระเป๋าให้

ร้านค้าในสวีเดนไม่นิยมรับเงินสด ดังนั้นควรเตรียมบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการจ่ายเงินผ่านมือถือมาแทน

และ ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหน ควรทำสำเนา หนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า เก็บไว้ด้วย ทั้งในแบบ กระดาษและไฟล์ใน cloud drive ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาไป 2 ชุด โดยเก็บแยก กระเป๋ากัน

การเดินทางไปประเทศใดก็ตาม การไม่นำทรัพย์สินมีค่าไปด้วยนั้น เป็นวิธีป้องกันที่ดี ที่ไม่ให้ตนเองเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่น วีซ่าสวีเดน (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 22
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 31