เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าเม็กซิโกได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเม็กซิโก พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทยสามารถอยู่ในประเทศเม็กซิโกนานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าแคนาดา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ามาเม็กซิโกได้

Update: 13 September, 2021

ธงประเทศเม็กซิโกเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเม็กซิโก

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (ปริ๊นซ์ให้อยู่ในแผ่นเดียว หน้าหลัง)

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า ให้นำไปด้วย พร้อมสำเนา)

3. รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังขาว ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ต่างหู (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน)

4. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง พร้อมสำเนา

 • สมุดเงินฝาก
 • Bank Statement (กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องใช้ Bank Statement ของบริษัทที่เม็กซิโก หรือ ของบริษัทในไทย ย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมประทับตราเซ็นต์ชื่อบริษัทด้วย)

5. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีจดหมายเชิญ (ตัวจริง) ที่ออกโดยบริษัท หรือองค์กรในประเทศเม็กซิโก และในจดหมายเชิญ จะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ยื่นขอวีซ่า ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่เชิญ พร้อมระบุเลขทะเบียนบริษัท ที่อยู่และบุคคลที่ติดต่อได้ จุดประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในเม็กซิโก
(จะต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เซ็นต์จดหมายรับรองการทำงาน และจดหมายเชิญด้วย)

7. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

นัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ได้ที่ mexitel.sre.gob.mx/

 • ผู้ยื่นคำร้องทุกคน จะต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยว กับการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 36 USD หรือประมาณ 1,274 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี)
 • เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปล เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนด้วย
 • ชาวต่างชาติ ที่จะยื่นขอวีซ่าเม็กซิโก จะต้องมีใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

อาคาร คิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 11 ยูนิต 1101 เลขที่ 1 ถ.สาธรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 02-006-0734 ถึง 37
Email: contai@sre.gob.mx site: embamex.sre.gob.mx/tailandia
แผนกกงสุลเปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 – 15:00 น. รับยื่นวีซ่าคิวสุดท้าย เวลา 11:30 น.

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
วีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน

ไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ไปไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าอเมริกา

ยื่นวีซ่าอเมริกา

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ทำวีซ่าไปออสเตรเลีย

ทำวีซ่าไปออสเตรเลีย