update 05-Nov-2021

เอกสารยื่นขอวีซ่าโมร็อคโค

ธงชาติประเทศโมร็อคโค

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบ

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ

5. หนังสือรับรอง สถานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบับ รับรองจาก ธนาคาร

6. หลักฐานการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ เป็นเจ้าของ หากใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท เอกสารต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. เอกสารการจองที่พัก หรือ จดหมายเชิญ ที่รับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศโมร็อคโค

9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

10. หนังสือหรือ จดหมายเชิญจาก บริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศ โมร็อคโค (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียม วีซ่าโมร็อคโค
วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

- Single entry 838 บาท
- Double entries 1,256 บาท

ระยะเวลาพิจารณาและ ดำเนินการ 10 วันทำการ
Tel: 081-827-1698

Morocco tips

  • ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจำชาติ
  • ไม่อนุญาต ให้บุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เข้าไปในมัสยิด หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
  • ถ้าต้องการถ่ายรูปบุคคล จะต้องขออนุญาตก่อน
  • คนโมร็อคโค ส่วนใหญ่สามารถพูด ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษ ได้
  • สภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ดังนั้นควรเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อม
  • การต่อรองราคา เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ในการซื้อสินค้าที่โมร็อคโค
  • ศิลปะการฟอกและย้อมหนังสัตว์ เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่อย่าลืมนำใบมิ้นต์ติดตัวไปด้วย
  • ควรตกลงราคาค่าแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถ และจ่ายเงินเมื่อถึงจุดหมาย

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โมร็อคโค ประจำประเทศไทย

ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-679-5604-06 อีเมล์: ambmaroc@truemail.co.th
Website: moroccoembassybangkok.org
เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น. (รับยื่นวีซ่า)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอิตาลี

วีซ่าอิตาลี

ไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ไปไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ยื่นวีซ่ายูเครน

ยื่นวีซ่ายูเครน

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า