update 31-May-2023

เอกสารยื่นขอวีซ่าโมร็อคโค

ธงชาติประเทศโมร็อคโค

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบ

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ

5. หนังสือรับรอง สถานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบับ รับรองจาก ธนาคาร

6. หลักฐานการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ เป็นเจ้าของ หากใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท เอกสารต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. เอกสารการจองที่พัก หรือ จดหมายเชิญ ที่รับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศโมร็อคโค

9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ+ คุ้มครอง COVID-19 มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

10. หนังสือหรือ จดหมายเชิญจาก บริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศ โมร็อคโค (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
วีซ่าโมร็อคโค
วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน
- Single entry 770 MAD

ค่าบริการบริษัทฯ e-Visa 1,200 บาท/เล่ม

Morocco tips

  • ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจำชาติ
  • ไม่อนุญาต ให้บุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เข้าไปในมัสยิด หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
  • ถ้าต้องการถ่ายรูปบุคคล จะต้องขออนุญาตก่อน
  • คนโมร็อคโค ส่วนใหญ่สามารถพูด ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษ ได้
  • สภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ดังนั้นควรเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อม
  • การต่อรองราคา เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ในการซื้อสินค้าที่โมร็อคโค
  • ศิลปะการฟอกและย้อมหนังสัตว์ เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่อย่าลืมนำใบมิ้นต์ติดตัวไปด้วย
  • ควรตกลงราคาค่าแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถ และจ่ายเงินเมื่อถึงจุดหมาย

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โมร็อคโค ประจำประเทศไทย

ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-679-5604-06 Email: [email protected]
Web: moroccoembassybangkok.org
เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น. (รับยื่นวีซ่า)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอิตาลี

วีซ่าอิตาลี

ไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ไปไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า