Update 31-May-2023

ยื่นทำวีซ่าฝรั่งเศส

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ

#กรณีที่เคย สแกนลายนิ้วมือ มาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น จะต้องสแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง
#กรณีที่ไม่เคย สแกนลายนิ้วมือ มาก่อน จำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า

ธงชาติประเทศฝรั่งเศส

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. หลักฐานรายการเดินบัญชี การเงินตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
 • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในฝรั่งเศส (วีซ่าธุรกิจ)

12. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

13. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส French Visa

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
ค่าบริการ 3,000.- บาท/เล่ม

หมายเหตุ :

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (กรณีเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว 7-10 วัน วีซ่าธุรกิจ 3 -5 วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,964 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,482 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,296 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,296 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานทูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,296 บาท

ที่อยู่ ศูนยรับ์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)

12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 12:30น. และ 13:30 - 16:30น.
Web: fr.tlscontact.com/ Tel: 02-838-6688

ยื่นวีซ่าคิวพิเศษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:30น.-07:45น, 12:15น.-13:15น, 16:00น.-18:00น. วันเสาร์ เวลา 08:00น.-14:00น.

รับหนังสือเดินทางคืน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-16.30น.

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Web: th.ambafrance.org/

รับยื่นวีซ่าเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือบุคคลสัญชาติไทยที่ไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศ จะรับยื่นวีซ่าเฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ฉับพลัน ที่จะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น

สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
 1. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d' accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ("Mairie") ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตลอดการพำนัก
 3. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
 6. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

วันหยุด ปี 2023 วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 13, 14, 17
- พฤษภาคม วันที่ 01, 04
- มิถุนายน วันที่ 05
- กรกฎาคม วันที่ 14, 28
- สิงหาคม วันที่ 01, 14
- ตุลาคม วันที่ 13, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย 7วัน 4คืน
สายการบินโอมานแอร์ :เริ่ม 69,988.-

 • ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ชอปปิ้งจุใจ จัตุรัสมาเรียพลาตซ์
 • ลิตเติ้ลเวนิสของฝรั่งเศส มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม
 • ยอดเขาพิลาทุส ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ชอปปิ้งลูเซิร์น
 • เมืองฮัลส์สตักท์ เมืองอินส์บรูค ชมสวนมิราเบล
 • ชมบ้านศิลปินระดับโลก โมสาร์ท

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า ชำระค่าวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น

สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เซอร์แมท พิชิตเขาจุงเฟรา 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เซอร์แมท พิชิตเขาจุงเฟรา 7วัน 5คืน
สายการโอมานแอร์ :เริ่มที่ 79,988.-

 • เมืองมิลาน ปราสาท
 • สฟอร์ซ่า มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • ถนนช้อปปิ้งมิลาน ทะเลสาบโคโม
 • นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเกอร์ฮอร์น
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Top of Europe)
 • อินเทอร์ลาเก้น อิเซลวาร์ด เมืองเบิร์น ซูริค ลูเซิร์น

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า ชำระค่าวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

Boarding Pass

บอร์ดดิ้งพาสคืออะไร?

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ควรรู้ก่อนซื้อตั๋ว

รู้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

อาการเมาเวลา Jet Lag

เมาเวลา Jet Lag เมื่อเดินทาง