Update 30-Nov-2023

ธงชาติประเทศฝรั่งเศส

ยื่นทำวีซ่าฝรั่งเศส

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. หลักฐานรายการเดินบัญชี การเงินตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
 • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในฝรั่งเศส (วีซ่าธุรกิจ)

12. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

13. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
 1. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d' accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ("Mairie") ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตลอดการพำนัก
 3. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
 6. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส French Visa

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
ค่าบริการ 3,000.- บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,114 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,557 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,360 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,360 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานทูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,360 บาท

หมายเหตุ :

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (กรณีเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว 7-10 วัน วีซ่าธุรกิจ 3 -5 วัน

ค่าธรรมเนียมสถานทูต และค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS สามารถชำระเงินโดย: โอนผ่านโทรศัพท์มือถือ เงินสด และ บัตรเดบิต/เครดิต (มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100 บาทต่อท่าน กรณีชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต)

ที่อยู่ ศูนยรับ์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)

12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 12:30น. และ 13:30 - 16:30น.
Web: fr.tlscontact.com/ Tel: 02-838-6688

ยื่นวีซ่าคิวพิเศษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:30น.-07:45น, 12:15น.-13:15น, 16:00น.-18:00น. วันเสาร์ เวลา 08:00น.-14:00น.

รับหนังสือเดินทางคืน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-16.30น.

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Web: th.ambafrance.org/

รับยื่นวีซ่าเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือบุคคลสัญชาติไทยที่ไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศ จะรับยื่นวีซ่าเฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ฉับพลัน ที่จะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น

วันหยุด ปี 2023 วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 13, 14, 17
- พฤษภาคม วันที่ 01, 04
- มิถุนายน วันที่ 05
- กรกฎาคม วันที่ 14, 28
- สิงหาคม วันที่ 01, 14
- ตุลาคม วันที่ 13, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25

เขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (Overseas France)

หากต้องการเดินทางไปยัง เขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (Overseas France) สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS ฝรั่งเศส โดยใช้เอกสารเหมือนยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส (ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS ฝรั่งเศสคนละ 1,360 บาท)

1. จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส: ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน) ที่เขตอำนาจของฝรั่งเศส (French Overseas Departments and Regions - DROM) สำหรับ ผู้ใหญ่ 2,336 บาท และ เด็ก อายุ 6-12 ปี 1,362 บาท

ประกอบด้วย

 • เฟรนช์เกียนา (French Guiana)
 • กัวเดอลุป (Guadeloupe)
 • มาร์ตีนิก (Martinique)
 • เรอูว์นียง (Reunion)
 • เซนต์มาร์ติน (Saint Martin)
 • แซ็ง-บาร์เตเลมี (Saint Barthélemy)

2. ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส: ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน) ที่เขตแดนชุมชนในอำนาจของฝรั่งเศส (French Overseas Territories - CTOM) 350 บาท

ประกอบด้วย

 • มายอต (Mayotte)
 • นิวแคลิโดเนีย (New Caledonia)
 • เฟรนช์พอลินีเชีย (French Polynesia)
 • แซ็งปีแยร์และมีเกอลง (Saint-Pierre-et-Miquelon)
 • เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนดส์ (French Southern and Antarctic Lands)
 • วอลิสและฟูตูนา (Wallis-et-Futuna)

หมายเหตุ:

1. เขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (Overseas France) ไม่ได้เป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น

2. ถ้ามีวีซ่าเชงเก้น ที่ออกโดยสถานทูตฝรั่งเศส แบบเข้าออกหลายครั้ง สำหรับอายุวีซ่า 6 เดือน ถึง 5 ปี ที่ยังไม่หมดอายุ อาจใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าประเทศข้างต้นได้ (ยกเว้น เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนดส์ (French Southern and Antarctic Lands) ที่ใช้ไม่ได้)

3. ถ้าต้องการไปทั้งกลุ่มประเทศเชงเก้น และ เขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (Overseas France) จะต้องยื่นขอวีซ่าแยกกัน