วีซ่าอินเดีย ทางบริษัทฯ รับยื่นเฉพาะ E-Visa เท่านั้น

* ชาวต่างชาติ มีใบอนุญาตทำงาน สามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ. ทั้งนี้เมื่อเดินทางไปถึง อาจมีการสุ่มตรวจ RT-PCR (ประมาณ 2%)

Update 25-Apr-2024

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย

ธงชาติประเทศอินเดีย

1. แบบฟอร์มออนไลน์คำร้อง ขอวีซ่าอินเดีย

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า

3. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด

4. สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง

5. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป

6. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง ประเทศไทย เพิ่ม สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)

7. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว เพิ่ม

   • 7.1 ใบจองโรงแรม

• 7.2 ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. สำหรับวีซ่าธุรกิจเพิ่ม จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย

9. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ที่จะขอวีซ่าธุรกิจ เพิ่ม สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน

10. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ที่จะขอวีซ่าธุรกิจ เพิ่ม หนังสือจดทะเบียนบริษัท ของบริษัทที่เชิญ

11. สำหรับเด็ก เพิ่ม สำเนาสูติบัตรเด็ก, สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก และ สำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

วีซ่าอินเดีย Visa India e-Visa
ค่าบริการบริษัทฯ 1,200 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย แบบติดสติ๊กเกอร์วีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

 • อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 3,424 บาท
 • อายุวีซ่า 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,524 บาท

วีซ่าธุรกิจ (Business)

 • อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,524 บาท
 • อายุวีซ่า 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 9,024 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้น รวมค่าบริการของ สถานทูตและ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS แล้ว

ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ

ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

 • 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป)
 • 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี)
 • ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS

เลขที่ 10 อาคารสำนักงานเทรนดี้ ชั้น 8 ซ.สุขุมวิท 13, แขวง คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-168-7743, 061-175-6304
Email: Info.inbkk@vfshelpline.com Web: vfsglobal.com/india/

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับ รับหนังสือ เดินทางคืน

วีซ่าอินเดียออนไลน์ ต้องขอล่วงหน้าก่อน การเดินทาง อย่างน้อย 4 วันทำการ คุณสมบัติของผู้ที่จะ ยื่นขอวีซ่า แบบออนไลน์ (E-Visa)

ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่ต้องการไปอินเดีย เพื่อการพักผ่อน การเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ การไปรักษาโรคระยะสั้น หรือ การไปเยี่ยมชมธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย ออนไลน์

 1. ไฟล์พาสปอร์ต (PDF) Minimum 10 KB ,Maximum 300 KB
  (พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือน)
 2. ไฟล์รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว 1 รูป (ไฟล์J PEG Minimum 10 KB/Maximum 1 MB)
 3. สำหรับขอ e-Business Visa เพิ่ม ไฟล์นามบัตร นามบัตรต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ทำ E-Visa สามารถใช้ได้กับ สนามบิน 30 แห่ง และท่าเรือ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

สนามบิน Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chandigarh, Chennai, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa(Dabolim), Goa(Mopa), Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kannur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Port Blair, Pune, Tiruchirapalli (หรือ Trichy), Trivandrum (หรือ Thiruvananthapuram), Varanasi and Vishakhapatnam
ท่าเรือ Chennai, Cochin, Goa (Mormugao), Mumbai, Mangalore

โปรดทราบ

การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ ราคาแตกต่างกัน ตามสัญชาติ

E-Tourist Visa ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับบุคคลสัญชาติไทย (สัญชาติอื่นโปรดติดต่อเรา)

30 Days e-TV = 10 USD (เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน สำหรับเดินทางช่วงเมษายน-มิถุนายน)

30 Days e-TV = 25 USD (เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน สำหรับเดินทางช่วงกรกฎาคม-มีนาคม)

1 Year e-TV = 40 USD (เข้า-ออกได้หลายครั้ง ภายใน 1 ปี ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง)

5 Years e-TV = 80 USD (เข้า-ออกได้หลายครั้ง ภายใน 5 ปี ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง)

E-Business Visa วีซ่ามีอายุ 365 วัน Multiple Entry = 80 USD
E-Medical Visa = 80 USD วีซ่ามีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย โดยจะอนุญาตให้เข้า-ออกได้ 3 ครั้ง

ราคาที่แจ้ง ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.5%

วีซ่าอินเดียออนไลน์ ไม่สามารถ ใช้เดินทางเข้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Region) ได้ ถ้าหากต้องการเดินทางไป จะต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-258-0300-5 Web: embassyofindiabangkok.gov.in/
Email: enquiries.bangkok@mea.gov.in

ผู้ที่อาศัยอยู่: เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, พะเยา, นครวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี และน่าน สามารถ ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.สถานกงสุล ประเทศ อินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (33/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Tel: 053-243066 Email: cons.chiangmai@mea.gov.in) ได้

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และ บริการด้าน กงสุลประเทศอินเดีย
เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลายื่นคำขอและเวลารับหนังสือเดินทางคืน: 08.30 – 14.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดประจำปี) ช่วงเวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่าอินเดีย VFS ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 26
- มีนาคม วันที่ 25, 29
- เมษายน วันที่ 15
- พฤษภาคม วันที่ 01, 17, 23
- มิถุนายน วันที่ 17, 26
- สิงหาคม วันที่ 12, 15
- ตุลาคม วันที่ 02, 31
- ธันวาคม วันที่ 05, 25

วีซ่าเดินทาง

มารู้จัก พุชคาร์ (Pushkar)

พุชคาร์ (Pushkar) ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดู เป็นเมืองเก่าแก่ของอินเดีย อยู่ในรัฐราชาสถาน