เมื่อเราจะไปขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า จึงจำเป็นต้องแสดงด้วยภาษาสากล นั่นคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเอกสารหลักที่เราต้องใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่าประเทศต่างๆนั้น จะมีหรือเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว หรือบางประเทศ อนุญาตให้ใช้เอกสารภาษาไทยได้ การแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จึงไม่จำเป็น

แต่ในบางกรณีเราจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากเอกสารหลัก ประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อยืนยันข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้สมเหตุสมผล

เช่น สูติบัตรหรือใบเกิด, มรณบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส/หย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ/พาณิชย์, โฉนดที่ดิน, ใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น

และถ้าทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารภาษาไทยเพียงอย่างเดียว เราจึงจำเป็นต้องแปลเอกสารภาษาไทยดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแนบคู่ไปกับเอกสารภาษาไทยเมื่อเราไปยื่นขอวีซ่า

อัตราค่าแปลเอกสารถูกหรือแพง จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร ซึ่งราคาจะ เริ่มต้นที่ 300 บาท

ทั้งนี้ถ้าคุณลูกค้าใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางบริษัทฯ ก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าแปลเอกสาร หรือชำระค่าแปลเอกสารในราคาพิเศษ สนใจให้เราช่วยแปลเอกสารให้ กรุณาสแกนเอกสาร ส่งมาทางอีเมล์ plan@plan-travel.com หรือ sv@plan-travel.com

เอกสารหลัก คือ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง จดหมายรับรองการทำงาน ใบจองตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม ประกันสุขภาพการเดินทางและอุบัติเหตุ

งานแปลเอกสารยื่นวีซ่า
FacebookTwitterLine