Update 31-May-2023

ธงประชาติประเทศแคนาดา

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว

2. หนังสือเดินทาง ต้องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ท่าน จะเดินทางกลับ ประเทศไทย และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
 • ข้าราชการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
 • ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร จดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
 • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท

5. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6. ฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)

7. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800x800 px ประเภทไฟล์ jpg)

ขนาดรูปวีซ่า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง
วีซ่าแคนาดา
Visa Canada
ค่าบริการบริษัทฯ 3,500 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ผู้เดินทางจำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 100 CAD
ค่าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric fee) 85 CAD ต้องชำระ ผ่าน online ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต

ค่าบริการของศูนย์ VFS 353 บาท
ค่า SMS 78 บาท: ค่าส่งไปรษณีย์ 214 บาท

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
Website: visa.vfsglobal.com/
Tel: 02-460-7053
Email: [email protected]
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 – 16:30น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-636-0540 Email: [email protected]
Web: geo.international.gc.ca
เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น

วันหยุดประจำปี 2023 ศูนย์รับยื่นวีซ่าแคนาดา VFS ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 20
- มีนาคม วันที่ 06
- เมษายน วันที่ 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 22
- กรกฎาคม วันที่ 28
- กันยายน วันที่ 04
- ตุลาคม วันที่ 09
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25, 26

Facebook TwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าไปไอร์แลนด์

ขอวีซ่าไปไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ไปไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs