เอกสารขอยื่นวีซ่าแคนาดา ท่องเที่ยว และ ธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

สถานทูตแคนาดา ในประเทศไทย รับผิดชอบ 3 ประเทศ ไทย ลาว และกัมพูชา

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 14-Jun-2024

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ธงประชาติประเทศแคนาดา

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

หรือ แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว

2. หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ

ก่อนวันที่ท่าน จะเดินทางกลับ ประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
 • ข้าราชการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
 • ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร จดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
 • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท

5. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6. ฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)

7. รูปถ่ายสีขนาด 3.5X4.5cm. หน้าตรง ฉากหลังสีขาวจำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป ประเภทไฟล์ jpg

ขนาดรูปวีซ่า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง
วีซ่าแคนาดา Visa Canada
ค่าบริการบริษัทฯ 3,500 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ผู้เดินทางจำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 100 CAD
 • ค่าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric fee) 85 CAD ต้องชำระ ผ่าน online ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต
 • ค่าบริการของศูนย์ VFS 352 บาท
 • ค่า SMS 78 บาท: ค่าส่งไปรษณีย์ 217 บาท

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้ เดินทางด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 ยูนิต BS003 - BS003/1 ชั้น 1 เลขที่ 131/1, 141/1 ถนนพระราม 9 ซอย 7/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Website: visa.vfsglobal.com/
Tel: 02-460-7053 Email: info.canbkk@vfshelpline.com
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 – 16:30น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-636-0540 Email: enquiry@international.gc.ca

Web: geo.international.gc.ca
เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น

วันหยุดประจำปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่าแคนาดา VFS ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 22
- กรกฎาคม วันที่ 01, 29
- กันยายน วันที่ 02
- ตุลาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26


ติดต่อเรา