Update 24-May-2019

ธงประชาติประเทศแคนาดา

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว
 2. หนังสือเดินทาง ต้องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ท่าน จะเดินทางกลับ ประเทศไทย และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
  • ข้าราชการ และ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร จดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท
 5. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 6. ฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)
 7. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาดรูปวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 www.vfsglobal.ca

โทร 02-1187-007 Email:info.canbkk@vfshelpline.com

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-636-0540 อีเมล์ enquiry@international.gc.ca
เว็บgeo.international.gc.ca
เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง
วีซ่าแคนาดา
Visa Canada

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หรือ 02-416-1538

ผู้เดินทางจำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 100 CAD
ค่าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric fee) 85 CADต้องชำระ ผ่าน online ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต

ค่าบริการของศูนย์ VFS 375 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค " VFS (Thailand) Ltd."
:ค่า SMS 70 บาท
:เวลาพิจารณาและ อนุมัติวีซ่า 16 วันทำการ

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

วันหยุดประจำปี 2019 ศูนย์รับยื่นวีซ่าแคนาดา VFS

- กุมภาพันธ์ วันที่ 19
- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 20
- กรกฎาคม วันที่ 01, 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- กันยายน วันที่ 02
- ตุลาคม วันที่ 08, 14
- พฤศจิกายน วันที่ 11
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Facebook TwitterLine