ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก

update 14-Sep-2018

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วันและหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอก ข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป
 4. หลักฐานที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 5. หลักฐานการทำงาน
  • หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) สำหรับลูกจ้าง
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าของธุรกิจ
  • จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
 6. หลักฐานด้านการเงิน
 7. หลักฐานการเดินทางไป และกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
ทำประกันเดินทางออนไลน์
 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 • ระยะเวลาในการพิจารณา7-14 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าลักเซมเบิร์ก2,300 บาทและเด็กอายุ 6-11 ปี1,400 บาท
 • ต้องนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนไปยื่นคำร้อง ที่เบอร์ 02-677-7360 (เวลา 09.00 - 17.00 น.) หรือ ส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu
จองที่พักในลักเซมเบิร์ก

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
อีเมล์ : bangkok.amb@mae.etat.lu website: bangkok.mae.lu

เวลาทำการ แผนกวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น. โทร: 02-677-7360

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา