บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศลักเซมเบิร์ก

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก

update 10-Mar-2017

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

 1. หนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วัน หลังจาก ที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอก ข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป
 4. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 5. หลักฐานการทำงาน
  - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลา หยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  - จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
 6. หลักฐานด้านการเงิน
 7. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 7-14 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าลักเซมเบิร์ก 2,100 บาทและ1,200 บาทสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
จองที่พักในลักเซมเบิร์ก

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-677-7360
อีเมล์ : bangkok.amb@mae.etat.lu
website: bangkok.mae.lu

เวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

ทำประกันเดินทางออนไลน์

ประเทศลักเซมเบิร์ก

มีประวัติย้อนหลังมากกว่าพันปี เป็นประเทศ ที่ไม่มีทางออกทะเล อยู่ทางตะวันตก เฉียงเหนือ ของทวีปยุโรป ด้านตะวันออก ติดเยอรมนี ด้านใต้ ติดกับ ฝรั่งเศส และ ตะวันตก ติดเบลเยี่ยม มีเมืองหลวงชื่อ ลักเซมเบิร์ก มีขนาดพื้นที่ เป็นอันดับ 167 ของโลก พื้นที่ทั่วประเทศ 2,586 ตารางกิโลเมตร

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา