เอกสารขอยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าลักเซมเบิร์กขอล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน และไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 11-Jun-2024

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก

1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน

เหลืออย่างน้อย 90 วัน และ หนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ข้อมูลครบถ้วน

3. รูปขนาด 3.5X4.5 ซม. สีฉากหลังสีขาว 1 ใบ

4. หลักฐานที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

5. หลักฐานการทำงาน

 • หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) สำหรับลูกจ้าง
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

6. หลักฐานด้านการเงิน

7. ใบจองเที่ยวบิน หรือ หลักฐานการเดินทางไป และกลับ การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน

8. หลักฐานการทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลา ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น

9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ใน ประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า ไม่ต้องเย็บแม็กซ์
 • หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 • ระยะเวลาในการพิจารณา 15 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าลักเซมเบิร์ก 3,600 บาท และเด็กอายุ 6-11 ปี 1,800 บาท
 • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม
 • ต้องนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนไปยื่นคำร้อง ที่เบอร์ 02-677-7360 (เวลา 09.00 - 16.00 น.) หรือ ส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
Email: bangkok.amb@mae.etat.lu
Web: bangkok.mae.lu
เวลาทำการ แผนกวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00น.
Tel: 02-677-7360, 02-677-7364

ลักเซมเบิร์ก เป็น 1 ใน 29 ประเทศ ของกลุ่มเชงเก้น ที่ล้อมรอบ ไปด้วย ประเทศเยอรมัน เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส และยังเป็น 1 ใน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าประเทศ จะมีพื้นที่ ขนาดเล็ก แต่ลักเซมเบิร์ก ก็เป็นประเทศที่มี สถานที่ท่องเที่ยว หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตึกเก่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ

สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไป โปรดทราบว่า ปลั๊กไฟที่ใช้ใน ลักเซมเบิร์ก จะเป็น Type F หรือ “Schuko plug” คือ ตั้วปลั๊ก มีขาเสียบ 2 ขา และ Type C ส่วนเต้ารับจะมีลักษณะเป็นหลุมกลม โดยลักเซมเบิร์กใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ ที่ความถี่ 50Hz

Type CType F

ติดต่อเรา