ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก

update 08-Feb-2018

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

 1. หนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วัน หลังจาก ที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอก ข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป
 4. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 5. หลักฐานการทำงาน
  - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลา หยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  - จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
 6. หลักฐานด้านการเงิน
 7. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 7-14 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าลักเซมเบิร์ก 2,300 บาทและ1,200 บาทสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
 • ต้องนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนไปยื่นคำร้อง ที่เบอร์ 02-677-7360 (เวลา 09.00 - 17.00 น.) หรือ ส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu
จองที่พักในลักเซมเบิร์ก

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-677-7360
อีเมล์ : bangkok.amb@mae.etat.lu
website: bangkok.mae.lu

เวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

ทำประกันเดินทางออนไลน์
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน