เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

โปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ย้ายสำนักงาน จะย้ายไป เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 - 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ธงชาติประเทศสาธารณรัฐเชก

update 14-Dec-2018

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือเดินทาง และสำเนา ที่ยังใช้งานได้ ต้องมีอายุเกินกว่า ระยะเวลา ที่จะพำนักอยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 เดือน
 4. ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
 6. หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา) ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 8. หลักฐานการ ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,00 บาท ครอบคลุมระยะเวลา ในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
 9. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ถ้าต้องการยื่นวีซ่าระยะสั้นหรือวีซ่าเชงเก้น ผ่านสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก จะต้องส่งอีเมล์นัดคิวไปที่ consular_bangkok@mzv.cz โดยใส่รายละเอียด ดังนี้

 • หนึ่งอีเมล์ต่อผู้เดินทางหนึ่งคน (ถ้าเป็นเด็ก ให้ใส่ในอีเมล์เดียวกับแม่หรือพ่อได้)
 • หัวเรื่องของอีเมล์ ให้ระบุว่า “Appointment Request for [ชื่อนามสกุลของผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ (และเด็ก - ถ้ามี)]"
 • แนบไฟล์ สแกนหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง พร้อมใบคำร้องนัดยื่นวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก 60 ยูโร (ประมาณ 2,252 บาท)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก สำหรับอายุ 6 ถึง 11 ปี 35 ยูโร (ประมาณ 1,314 บาท)
ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-15 วัน

สถานกงสุลและวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์ : www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz

วีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa) เฉพาะจันทร์, พุธ, ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
วีซ่าระยะยาวเฉพาะ อังคาร และ พฤหัสฯ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

กรณียื่นวีซ่าผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Czech จะมีค่าบริการของศูนย์รับยื่นอีก 525 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-10 วัน

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค (VFS Czech)

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-1187010

ยื่นคำร้องขอวีซ่า: จันทร์ถึงศุกร์ 08:30-12:00 และ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง: จันทร์ถึงศุกร์ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/czechrepublic

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+ FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา