เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

update 13-Sep-2021

ขอวีซ่าเชก

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ

ธงชาติประเทศสาธารณรัฐเชก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หนังสือเดินทาง และสำเนา ที่ยังใช้งานได้ ต้องมีอายุเกินกว่า ระยะเวลา ที่จะพำนักอยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 เดือน

4. ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)

6. หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา) ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก

7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

8. หลักฐานการ ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,00 บาท ครอบคลุมระยะเวลา ในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก

9. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก 80 ยูโร (ประมาณ 2,966 บาท)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก สำหรับอายุ 6 - 11 ปี 40 ยูโร (ประมาณ 1,483 บาท)
ค่าบริการศูนย์ VFS Czech 520 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-10 วัน
นัดคิวยื่นวีซ่าเช็กได้ที่ เว็บ VFS Czech ทำการนัดหมาย

สถานกงสุลและวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์ : www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz

วีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa) เฉพาะจันทร์, พุธ, ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
วีซ่าระยะยาว เฉพาะ อังคาร และ พฤหัสฯ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค (VFS Czech)

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 - 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-1187010

ยื่นคำร้องขอวีซ่า: จันทร์ถึงศุกร์ 08:30-12:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง: จันทร์ถึงศุกร์ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/czechrepublic

บริการเสริม ห้องรับรองพิเศษ (Premium Lounge) 2,200 บาท

  • บริการตรวจเช็คเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมในจุดเดียว
  • บริการเครื่องดื่มร้อนและเย็น
  • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือระหว่างการยื่นวีซ่า
  • บริการถ่ายเอกสาร พริ้นต์เอกสาร ถ่ายรูป ส่ง sms และส่งเอกสาร
  • สามารถยื่นส่งเอกสารที่ขาดตามหลังได้ โดยจะต้องยื่นก่อนเวลา 16:00น. ของวันที่ยื่นขอวีซ่า

โปรดทราบว่า บริการนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่า หรือได้รับการพิจารณาวีซ่าเร็วกว่าปกติ

วันหยุด ปี 2021 วีซ่าเชก (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- เมษายน วันที่ 6, 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 4, 10, 26
- มิถุนายน วันที่ 3
- กรกฎาคม วันที่ 26, 28
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 13, 25
- ธันวาคม วันที่ 6, 10, 31