เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถ ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

นักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) สมัครวีซ่าแบบ Priority และ Super Priority ได้แล้ว การเตรียมเอกสารรับรองใช้เวลา ดังนั้นโปรดเริ่มเตรียม ตั้งแต่ตอนนี้ สำหรับรายละเอียด ของวีซ่านักเรียน สามารถ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สมัครวีซ่าแบบ Priority และ Super Priority

update 16-May-2024

เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่าดังนี้ นอกจาก หนังสือเดินทางแล้ว เอกสารทั้งหมดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น ต้องไม่มีคลิป, แม็กซ์, หรือ หมุดใดๆ และ ต้องไม่เคลือบ พลาสติก ถ้าหากเอกสารฉีกขาดหรือ ยับย่นมากให้ถ่ายเอกสารลงบน A4 ก่อน สามารถใช้สำเนา ยื่นได้ ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS อังกฤษ สำหรับการสแกนเอกสาร 600 บาท

ธงชาติประเทศอังกฤษ

ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน เหลือ มากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไป ถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

7. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ ชื่อนามสกุล ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานการ จองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ

10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดง หลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

11. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือ ยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

12. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ให้เราช่วยเรื่องวีซ่าอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร
นัดคิวไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้อง และรับส่งคืน

ค่าบริการ 3,000 บาท/เล่ม
ติดต่อเรา คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกน ลายนิ้วมือ และถ่ายรูป

 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 6-8 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน
 • ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระผ่าน บัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น 5,469 บาท (จ่ายออนไลน์)

 

ประเทศในเขตการปกครอง ของอังกฤษ ดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้ที่ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ

 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)
 • จาไมกา (Jamaica)
 • ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)

เอกสารที่ใช้เหมือนกับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

ประเทศที่ใช้วีซ่าอังกฤษ อเมริกา แคนาดา เข้าประเทศได้

 • แองกวิลลา (Anguilla) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือ แคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้า แองกวิลลาได้ หรือ ขอ e-Visa
 • แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) ถ้ามี วีซ่าอังกฤษ อเมริกา แคนาดา หรือเชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวขอ Visa on Arrival เข้าแอนติกา และบาร์บูดาได้ หรือ ขอ e-Visa
 • เบอร์มิวดา (Bermuda) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือ แคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุวีซ่าเหลือ มากกว่า 45 วัน นับจากวันที่จะออกจากเบอร์มิวดา สามารถใช้วีซ่านั้น เข้า เบอร์มิวดาได้
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) ถ้ามี วีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้
 • โดมินิกา (Dominica) ถ้าแสดงตั๋วเครื่องบินขากลับ พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่ทำให้ เจ้าหน้าที่ ตม. มั่นใจว่า ผู้เดินทางจะท่องเที่ยวอยู่ในโดมินิกา ไม่เกิน 21 วัน ก็จะได้รับฟรีวีซ่าเข้าประเทศ
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ายิบรอลตาร์ได้
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยัง ไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าว เข้าหมู่เกาะ เติกส์ และ หมู่เกาะเคคอสได้
 • เบลีซ (Belize) ถ้ามีวีซ่าอเมริกา เชงเก้น หรือแคนาดา แบบเข้าออก ได้หลายครั้ง ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่า ดังกล่าวเข้าเบลีซได้ไม่เกิน 30 วัน

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)

เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 131/1,141/1 ยูนิต BS003 – BS003/1 ชั้น 1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Web: visa.vfsglobal.com/ รับคำร้อง
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น.-17.00น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.30น.-16.00น.

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยทั่วไป ใช้เวลาในการ พิจารณา ผลวีซ่า 6-8 สัปดาห์ ซึ่งอาจจะทำให้บางท่าน ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือ เดินทางไปหลายประเทศกังวลใจว่า ถ้ายื่นวีซ่าไปแล้ว จะไม่สามารถ เดินทาง ไปที่อื่นได้เนื่องจาก ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือต้องขอวีซ่าหลายประเทศกลัวจะขอ ไม่ทันเดินทาง ปัญหาเหล่านี้มีทางออก ค่ะ สถานทูตอังกฤษ มีทางออกให้ โดยการเลือกใช้บริการ เสริมต่างๆ

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่ง หนังสือเดินทาง ตัวจริง ค่าบริการเพิ่มเติม 2,915 บาท

ท่านสามารถเก็บ หนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ ในขณะที่ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง แห่งสหราชอาณาจักร กำลังดำเนินการพิจารณา ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่ ท่านสามารถใช้หนังเดินทาง เดินทางไปยังประเทศอื่น หรือ ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอื่นได้

ท่านจะต้องนำ หนังสือเดินทางมาคืน ภายใน 15 วันทำการ หรือ ตามที่สถานทูตกำหนด

 

หากผู้เดินทางต้องการได้รับการพิจารณาวีซ่าเร็วขึ้นกว่าเดิม ทางสำนักงานวีซ่า และ ตรวจคนเข้าเมืองของ UK มีบริการเสริม ดังนี้

1. การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa) ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ ค่าบริการเพิ่มเติม 24,101 บาท

2. การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa) ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์) ค่าบริการเพิ่มเติม 48,202 บาท (โดยต้องยื่นระหว่างเวลา 8:30น.-9:45น. วันจันทร์-วันศุกร์ แต่ถ้ายื่นวันก่อน วันหยุด จะได้รับผลในวันทำการถัดไป)

โปรดทราบว่า ค่าบริการสำหรับการพิจารณาวีซ่า แบบเร่งด่วน และแบบเร่งด่วนพิเศษ นั้น เป็นค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล และไม่สามารถคืนเงินได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ การพิจารณาวีซ่าใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ก็ตาม

ผู้ที่ต้องการใช้บริการขอวีซ่าแบบ เร่งด่วน หรือ เร่งด่วนพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ต้องไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่า จากประเทศ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 2. ต้องไม่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า สหราชอาณาจักร
 3. ต้องไม่เคยถูกเนรเทศ หรือให้ออกจาก สหราชอาณาจักร
 4. ต้องไม่เคยอยู่ สหราชอาณาจักร เกินวีซ่า
 5. ต้องไม่เคยถูกกระทรวงมหาดไทยให้อยู่ใน สหราชอาณาจักร อย่างมีข้อจำกัด
 6. ต้องไม่เคยถูกกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้อยู่ใน สหราชอาณาจักร ต่อไป
 7. ต้องไม่เคยถูกสอบสวน ถูกควบคุมตัว หรือถูกดำเนินคดี โดยตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นความผิดใดๆ ก็ตาม ทั้งในสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ
 8. ต้องไม่อยู่ระหว่างการตัดสินว่า กระทำความผิดทางอาญา ทั้งใน สหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ
 9. ต้องไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา ทั้งใน สหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ

ประเภทวีซ่าที่สามารถ ใช้บริการขอวีซ่าแบบ เร่งด่วน หรือ เร่งด่วนพิเศษ ได้ คือ

 • All visitor visa customers
 • Overseas Domestic Worker
 • Short term student
 • Student, Child Student and Student Dependant visas (including Parent of a Child Student)
 • Global Business Mobility and dependants
 • Temporary Work and dependants
 • Youth Mobility Scheme
 • UK Ancestry and dependants
 • Scale Up Worker and dependants
 • Minister of Religion and dependants
 • International Sportsperson and dependants
 • Global Talent and dependants
 • Skilled Worker and dependants
 • Health and Care Worker and dependants
 • Replacement BRP
 • Vignette Transfer
 • High Potential Individual and dependants
 • Innovator and dependants
 • Start Up and dependants

ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่ายังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวย ความสะดวกสบาย ให้กับผู้ที่ไปยื่นวีซ่า บริการห้อง รับรองพิเศษ (Premium Lounge)  ค่าบริการเพิ่มเติม 3,400 บาท

 • ไม่ต้องรับคิว
 • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
 • เครื่องดื่มและขนม
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสาร สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า (50 หน้า)
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และ Email

 

วันหยุด ปี 2024 วีซ่าอังกฤษ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 26, 31