update 29-Nov-2023

เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่าดังนี้ นอกจากหนังสือเดินทางแล้ว เอกสารทั้งหมดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น ต้องไม่มีคลิป, แม็กซ์, หรือหมุดใดๆ และต้องไม่เคลือบพลาสติก ถ้าหากเอกสารฉีกขาดหรือ ยับย่นมากให้ถ่ายเอกสารลงบน A4 ก่อน สามารถใช้สำเนายื่นได้ ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS อังกฤษ สำหรับการสแกนเอกสาร 550 บาท

ธงชาติประเทศอังกฤษ

ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

7. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อนามสกุล ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานการ จองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ

10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

11. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

12. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ให้เราช่วยเรื่องวีซ่าอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร
นัดคิวไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้อง และรับส่งคืน

ค่าบริการ 3,000 บาท/เล่ม
ติดต่อเรา คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 6-8 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน
 • ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น 5,358 บาท (จ่ายออนไลน์)

 

ประเทศในเขตการปกครอง ของอังกฤษ ดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้ที่ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ

 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)
 • จาไมกา (Jamaica)
 • ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)

เอกสารที่ใช้เหมือนกับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

ประเทศที่ใช้วีซ่าอังกฤษ อเมริกา แคนาดา เข้าประเทศได้

• แองกวิลลา (Anguilla) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าแองกวิลลาได้ หรือ ขอ e-Visa

• แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา แคนาดา หรือเชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวขอ Visa on Arrival เข้าแอนติกาและบาร์บูดาได้ หรือ ขอ e-Visa

• เบอร์มิวดา (Bermuda) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุวีซ่าเหลือมากกว่า 45 วัน นับจากวันที่จะออกจากเบอร์มิวดา สามารถใช้วีซ่านั้นเข้าเบอร์มิวดาได้

• หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้

• โดมินิกา (Dominica) ถ้าแสดงตั๋วเครื่องบินขากลับ พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่ทำให้ เจ้าหน้าที่ ตม. มั่นใจว่า ผู้เดินทางจะท่องเที่ยวอยู่ในโดมินิกา ไม่เกิน 21 วัน ก็จะได้รับฟรีวีซ่าเข้าประเทศ

• ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ายิบรอลตาร์ได้

• หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอสได้

• เบลีซ (Belize) ถ้ามีวีซ่าอเมริกา เชงเก้น หรือแคนาดา แบบเข้าออกได้หลายครั้ง ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าเบลีซได้ไม่เกิน 30 วัน

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ
Web: visa.vfsglobal.com/ รับคำร้อง
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น.-17.00น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.30น.-16.00น.

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยทั่วไป ใช้เวลาในการพิจารณา ผลวีซ่า 6-8 สัปดาห์ ซึ่งอาจจะทำให้บางท่าน ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือ เดินทางไปหลายประเทศกังวลใจว่า ถ้ายื่นวีซ่าไปแล้ว จะไม่สามารถ เดินทาง ไปที่อื่นได้เนื่องจากไม่มีหนังสือเดินทาง หรือต้องขอวีซ่าหลายประเทศกลัวจะขอ ไม่ทันเดินทาง ปัญหาเหล่านี้มีทางออก ค่ะ สถานทูตอังกฤษมีทางออกให้ โดยการเลือกใช้บริการเสริมต่างๆเหล่านี้

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่ง หนังสือเดินทางตัวจริง ค่าบริการเพิ่มเติม 2,650 บาท

ท่านสามารถเก็บ หนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ ในขณะที่ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง แห่งสหราชอาณาจักร กำลังดำเนินการพิจารณา ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่ ท่านสามารถใช้หนังเดินทาง เดินทางไปยังประเทศอื่นหรือ ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอื่นได้

ท่านจะต้องนำ หนังสือเดินทางมาคืน ภายใน 15 วันทำการ หรือ ตามที่สถานทูตกำหนด

 

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa) ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ ค่าบริการเพิ่มเติม 22,932 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ผู้เดินทางต้องไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่า จากประเทศ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรส และบุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) หากผู้ติดตามประสงค์ จะใช้บริการ ขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการ เพิ่มเติมเช่นกัน
 • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรส และ บุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระ ค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Clinical Attachment
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Entertainer
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Sports
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Permitted Paid Engagement
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Transit
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Private Medical Treatment
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ PLAB Test
 • ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และต้องการขอวีซ่า ท่องเที่ยวทุกประเภท
 • ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่า เพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา และ ต้องมีสมุด ประจำตัวลูกเรือ (Seaman's Book)
 • ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ในประเทศไทย (นักบิน สจ๊วตและ แอร์โอสเตส) ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยว โดยจะต้อง เตรียมจดหมายรับรองการทำงาน เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่า Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน ทุกประเภท
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน Youth Mobility, Temporary worker (Creative and Sporting), Temporary Worker (Exchange) and Temporary Worker (International Agreement)
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าบริการเพิ่มเติม 45,865 บาท บริการด่วนพิเศษนี้ใช้ได้กับ ผู้ยื่นวีซ่าประเภทเหล่านี้เท่านั้น (ต้องยื่นระหว่าง 8:30น.-9:45น. แต่ถ้ายื่นวันก่อนวันหยุด จะได้รับผลในวันทำการถัดไป)

 • วีซ่าเยี่ยมเยือน (ทุกประเภท)
 • วีซ่า Tier 2 และ Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐาน พำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย
 • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน (ทำงานชั่วคราว หรือ อาชีพด้านการออกแบบ และการกีฬา) และต้องเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรม ในสหราชอาณาจักร ในรูปแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ ของการทำงานในประเทศไทย

ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่ายังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้ที่ไปยื่นวีซ่า บริการห้องรับรองพิเศษ  ค่าบริการเพิ่มเติม 3,400 บาท

 • ไม่ต้องรับคิว
 • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
 • เครื่องดื่มและขนม
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสาร สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า (50 หน้า)
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และ Email