บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเนเธอแลนด์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์

update 22-Apr-2017

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 ใบ
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้ อีก อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ
 4. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย
 5. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. รายละเอียดตารางการเดินทาง
 7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
สำหรับผู้มี อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม สูติบัตร และ สำเนา หนังสือยินยอม ให้เดินทางไป ต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ / หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการ อำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)
เราจัดให้ให้ Plan-Travel.Com จัดการ เรื่อง วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หรือ 02 -416-1537-38

หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

*ค่าธรรมเนียมวีซ่า ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,250 บาท+ค่าธรรมเนียม VFS 996 บาท และ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,310 บาท+ค่าธรรมเนียม VFS 996 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่า ธรรมเนียมวีซ่า

ผู้เดินทางต้องนัดคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัคร จะไม่สามารถ ยืมหรือดึงหนังสือเดินทาง ออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า 15 วัน

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

ชั้น 28 อาคาร เดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-118-7003 อีเมล์: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Web: vfsglobal.com/netherlands

วันหยุดประจำปี 2560 ศูนย์รับยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

- เมษายน วันที่ 13, 14, 17
- พฤษภาคม วันที่ 05, 10
- กรกฎาคม วันที่ 10, 11
- สิงหาคม วันที่ 14
- ตุลาคม วันที่ 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-309-5200
ทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น
Web : thailand.nlembassy.org

Google+Facebook TwitterLine
ติดต่อเรา