update 31-May-2023

การขอวีซ่า ไปนอร์เวย์

ธงประจำชาตินอร์เวย์

1. Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จ เรียบร้อย ระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้สมัครออกมา เพื่อ เซ็นชื่อ ในหน้าที่ 2 ของ Cover Letter Cover letter หรือ จดหมาย ยืนยันว่า ผู้สมัคร ได้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว พร้อม หมายเลขใบเสร็จ

2. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

3. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า(ถ้ามี)

4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่ระบุสถานที่ออก และวันที่ออก หนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ประวัติการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน /ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่าจะ ทราบผล ว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และ หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่า ตามวันที่ ระบุ ในใบจอง)

6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุในการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลา ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7. เอกสารยืนยันการจ้างงาน ที่ระบุวันลา ชัดเจน หรือ ธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา

8. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝาก ปรับบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนา)

9. เอกสารยืนยัน ที่พัก/โรงแรม ในประเทศนอร์เวย์

10. จดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทในนอร์เวย์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11. รายละเอียดการเดินทาง

12. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม เติมตามนี้

 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
  หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก ผู้ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
  หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

ใช้ตัวจริงแนบยื่นขอวีซ่า ให้นำสำเนาติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางเข้าในเขตเชงเก้น (Schengen Area)

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง วีซ่านอร์เวย์

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
เฉพาะค่าบริการ 3,000 บาท/เล่ม

หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียม วีซ่านอร์เวย์ ต้องชำระทันที ตอนกรอก แบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

(ไม่จำเป็น ต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)

ผู้ใหญ่ 80 ยูโร
เด็กอายุ 06-11 ปี 40 ยูโร
เด็กอายุต่ำกว่า 06 ปี ไม่เสียค่าวีซ่า

ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS นอร์เวย์ 750 บาทต่อเล่ม

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ และ ต้องนัดหมาย ล่วงหน้า
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและ ดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ

กรณีที่ไปพักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน ที่นอร์เวย์ จะต้องมีเอกสารจากนอร์เวย์ดังต่อไปนี้

 • จดหมายเชิญ ต้องระบุจุดประสงค์ในการไปนอร์เวย์ ประเภทและระยะเวลาความสัมพันธ์ของผู้เชิญกับผู้เดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ รวมทั้งหน้าที่มีตราประทับเข้า-ออกประเทศไทยด้วย (ถ้าไม่ใช่คนนอร์เวย์ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้พำนักในนอร์เวย์ด้วย)
 • เอกสารรับรองสถานภาพ

กรณีคนที่อยู่ในนอร์เวย์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง จะต้องมี "Guarantee Form for Visit" ที่มีตราประทับจากตำรวจในนอร์เวย์ (ตัวจริง พร้อมสำเนา) ด้วย

แบบฟอร์ม “Guarantee form for visits” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 สำหรับคนที่อยู่ในนอร์เวย์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (กรอกที่นอร์เวย์)
ส่วนที่ 2 สำหรับตำรวจท้องที่ ที่คนในนอร์เวย์อาศัยอยู่ (กรอกที่นอร์เวย์)
ส่วนที่ 3 สำหรับผู้เดินทาง (กรอกที่ไทย)

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ VFS

10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Web: visa.vfsglobal.com/ Tel: 02-460-7062
Email: [email protected]

เวลาทำการ: วันเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
เวลาในการยื่นวีซ่า: 08:00-12:00. | 13:00-16:00 น.
เวลาเปิดรับสาย/Email: 08:00-12:00 น. | 13:00-16:30 น.
เพื่อลดการติดต่อสัมผัส จะส่งผลวีซ่าคืนทางไปรษณีย์ ดังนั้นจะต้องเสียค่า EMS 260 บาท และ ค่า SMS 70 บาท

สถานเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ชั้น 18 อาคาร UBC II เลขที่ 591 สุขุมวิท33 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-204-6500 Fax: 02-262-0218 Email: [email protected] Web: norway.no/en/thailand

 • สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และกัมพูชา ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ภายใน 15 วันทำการ
 • สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ) ถ้าเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้ยื่นคำร้อง แบบกลุ่ม เพื่อที่จะได้รับผลวีซ่าพร้อมกัน

วันหยุด ปี 2023 วีซ่านอร์เวย์ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มีนาคม วันที่ 06
- เมษายน วันที่ 06, 07, 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 01, 17
- มิถุนายน วันที่ 05
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 14
- ตุลาคม วันที่ 13, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 26, 29

Facebook Twitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ยื่นวีซ่าสวีเดน

เอกสารยื่นวีซ่าสวีเดน

ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

เอกสารขอยื่นวีซ่าโปแลนด์

ยื่นวีซ่าโปแลนด์

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า