เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่านอร์เวย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่านอร์เวย์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

update 17-May-2024

การขอวีซ่า ไปนอร์เวย์

ธงประจำชาตินอร์เวย์

01. กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์

Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่า เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จเรียบร้อยระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in

ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้สมัครออกมา เพื่อเซ็นชื่อในหน้าที่ 2 ของ Cover Letter Cover letter หรือ จดหมายยืนยันว่า ผู้สมัครได้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว พร้อม หมายเลขใบเสร็จ

02. รูปถ่ายสี 1 ใบ ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

03. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทางกลับ ประเทศไทย และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า(ถ้ามี)

04. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่ระบุสถานที่ออก และ วันที่ออก หนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ประวัติ การขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน /ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ

05. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่าจะ ทราบผล ว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และ หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่า ตามวันที่ ระบุ ในใบจอง)

06. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุในการเดินทางครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

07. เอกสารยืนยันการจ้างงาน ที่ระบุวันลา ชัดเจน หรือ ธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา

08. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝาก ปรับบัญชี ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนา)

09. เอกสารยืนยัน ที่พัก/โรงแรม ในประเทศนอร์เวย์

10. จดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทในนอร์เวย์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11. รายละเอียดการเดินทาง

12. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียม เอกสารเพิ่ม เติมตามนี้

 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครอง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก ผู้ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

ใช้ตัวจริงแนบยื่นขอวีซ่า ให้นำสำเนาติดตัวไปด้วย เมื่อเดินทางเข้าในเขตเชงเก้น (Schengen Area)

หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียม วีซ่านอร์เวย์ ต้องชำระทันที ตอนกรอก แบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

(ไม่จำเป็น ต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)

 • ผู้ใหญ่ 80 ยูโร หรือ ประมาณ 3,200 บาท
 • เด็กอายุ 06-11 ปี 40 ยูโร หรือ ประมาณ 1,600 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 06 ปี ไม่เสียค่าวีซ่า
 • ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS นอร์เวย์ 320 บาทต่อเล่ม

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ และ ต้องนัดหมาย ล่วงหน้า
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและ ดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ

กรณีที่ไปพักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน ที่นอร์เวย์ จะต้องมีเอกสารจากนอร์เวย์ดังต่อไปนี้

 • จดหมายเชิญ ต้องระบุจุดประสงค์ในการไปนอร์เวย์ ประเภท และ ระยะเวลาความสัมพันธ์ ของผู้เชิญ กับผู้เดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ รวมทั้งหน้า ที่มีตราประทับ เข้า-ออกประเทศไทยด้วย (ถ้าไม่ใช่คนนอร์เวย์ ต้องมีสำเนา ใบอนุญาตให้พำนักในนอร์เวย์ด้วย)
 • เอกสารรับรองสถานภาพ

กรณีคนที่อยู่ในนอร์เวย์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง จะต้องมี "Sponsorship Form" ด้วย (สแกนสีส่งมาทางอีเมล์ได้)

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ VFS

10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Web: visa.vfsglobal.com/ Tel: 02-460-7062
Email: info.nrth@vfshelpline.com

เวลาทำการ: วันเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
เวลาในการยื่นวีซ่า: 08:00-12:00. | 13:00-16:00 น.
เวลาเปิดรับสาย/Email: 08:00-12:00 น. | 13:00-16:00 น.
เวลารับผลวีซ่า: 13:00-16:00 น.
กรณีต้องการส่งผลวีซ่าคืนทางไปรษณีย์ ดังนั้นจะต้องเสียค่า EMS 290 บาท และ ค่า SMS 75 บาท

สถานเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ชั้น 18 อาคาร UBC II เลขที่ 591 สุขุมวิท33 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-204-6500 Fax: 02-262-0218 Email: visa.bangkok@mfa.no Web: norway.no/en/thailand

 • สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และกัมพูชา ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ภายใน 15 วันทำการ
 • สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งคนไทย และ ชาวต่างชาติ) ถ้าเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้ยื่นคำร้อง แบบกลุ่ม เพื่อที่จะได้รับ ผลวีซ่าพร้อมกัน

วันหยุด ปี 2024 วีซ่านอร์เวย์ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 08, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 17, 22
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26, 30, 31