รู้หรือไม่ว่า มีบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Area Countries) แต่เราสามารถใช้

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆได้

โดยเราจะต้องมีวีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเข้าออกเขตเชงเก้นได้หลายครั้ง (Multiple Entries) และยังไม่หมดอายุ ซึ่งเราต้องเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว ส่วนระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง / การมีวีซ่า ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า จะได้รับอนุญาตเข้าประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ

แอลเบเนีย (Albania)

นอกจากจะใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าแอลเบเนียได้แล้ว วีซ่าอังกฤษและวีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าแอลเบเนียได้เช่นกัน

(ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 หนังสือเดินทางไทยสามารถเข้าแอลเบเนียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า)

แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda)

เป็นประเทศที่อยู่บริเวณทะเลแคริบเบียน แต่ถ้าเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าแคนาดา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวขอ Tourist Visa on Arrival เข้าประเทศแอนติกาและบาร์บูดาได้ และอยู่ได้ 30 วัน

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

นอกจากจะใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้แล้ว วีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าออกอเมริกามาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้เช่นกัน อยู่ได้ 30 วัน (หากต้องการขอวีซ่า ต้องไปขอที่สถานทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในมาเลเซีย

บัลแกเรีย (Bulgaria)

หากมีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าไซปรัส หรือวีซ่าโรมาเนีย ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวนั้นเข้าบัลแกเรียได้เช่นกัน

โคลอมเบีย (Colombia)

ถ้าหากมีวีซ่าเชงเก้น (แบบเข้าออกได้หลายครั้ง) หรือวีซ่าอเมริกา ที่มีอายุวีซ่าเหลือมากกว่า 180 วัน และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าออกกลุ่มประเทศเชงเก้น หรืออเมริกาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าโคลอมเบียได้

ไซปรัส ((Republic of Cyprus)

ไซปรัสก็เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่ยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย หรือวีซ่าโรมาเนีย ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ ซึ่งเราเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าไซปรัสได้

โคโซโว (Kosovo)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว สามารถใช้วีซ่านั้นเข้าโคโซโว ได้ 15 วัน

มาซีโดเนีย (Republic of North Macedonia)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าแคนาดา แบบเข้าออกได้หลายครั้ง ที่ยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ามาซีโดเนียได้ 15 วัน

เม็กซิโก (Mexico)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าแคนาดา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ามาเม็กซิโกได้

มอนเตเนโกร (Montenegro)

ถ้าหากมีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าไอร์แลนด์ วีซ่าออสเตรเลีย หรือวีซ่านิวซีแลนด์ ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่านั้นเข้ามามอนเตเนโกรได้ ไม่เกิน 30 วัน

โรมาเนีย (Romania)

หากมีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าโครเอเชีย หรือวีซ่าไซปรัส ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวนั้นเข้าโรมาเนียได้เช่นกัน

เซอร์เบีย (Serbia)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่านั้นเข้าเซอร์เบียได้

Countries