บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสโลวัก

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
 ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

update 10 March, 2017

เอกสารยื่นวีซ่าสโลวัก

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอก ข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. หลักฐาน (ฉบับจริง) การจองโรงแรม/ที่พัก
 8. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 9. หนังสือ หรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศ สาธารณรัฐสโลวัก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางต้อง ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นวีซ่าเฉพาะ วันพุธ และวันพฤหัสบดี ต้องโทรนัดคิวก่อนยื่น
  (รับแค่วันละ 2 คิวเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวัก ค่าวีซ่า 60 ยูโร และ 35 ยูโร สำหรับเด้กอายุ 6-12 ปี
 • ระยะเวลาพิจารณาและดำเนินการ 7 วันทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก ประจำประเทศไทย

ชั้น 9 อาคาร BKI/YWCA 25/9-4 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-677-3445-6
อีเมล์: slovembassy@bangkok.truemail.co.th
เว็บไซต์ : www.mzv.sk/

เวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.

ทำประกันเดินทางออนไลน์

ประเทศสโลวาเกีย Slovakia หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก

เมืองหลวง คือ บราติสลาวา เป็นสาธารณรัฐ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขต ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อ กับ สาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือ ติดต่อกับ โปแลนด์ ทางตะวันออก ติดต่อ กับยูเครน ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และ ทางตะวันตก เฉียงใต้ ติดต่อ กับออสเตรีย ปัจจุบัน สโลวาเกีย เป็นรัฐสมาชิก รัฐหนึ่ง ของ สหภาพ ยุโรป และ ได้เปลี่ยนสกุลเงิน ของ ประเทศจาก โครูนาสโลวัก มา เป็น ยูโร เมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

Google+FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา