เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

โปรดทราบ: ทางบริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการยื่นวีซ่ากัมพูชา ข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิง

หนังสือเดินทางไทยธรรมดา ท่องเที่ยวกัมพูชาไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ไม่เกิน 14 วัน

เปิดให้ขอ Visa on Arrival สำหรับผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ ทั้งผู้เดินทางทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ

ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทาง แต่แนะนำว่า ควรซื้อประกันการเดินทาง รักษาเมื่อติดเชื้อ

update 16-May-2024

เอกสารยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวกัมพูชา สำหรับชาวต่างชาติ

ธงชาติประเทศกัมพูชา (เขมร)

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจาก วันเดินทาง

2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

3. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5ซม. จำนวน 1 ใบ

4. สำเนาหน้าวีซ่าประเทศไทย หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย

เอกสารที่สถานทูตอาจขอเพิ่มเติม

 • ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน

หมายเหตุ กรณีเดินทางทางเครื่องบิน เพิ่ม

• ใบจองตั๋วเครื่องบิน

• ใบจองโรงแรม

ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว กัมพูชา/เขมร

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว กัมพูชา/เขมร (ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง)
 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 30 USD

วีซ่าท่องเที่ยวกัมพูชา

 • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศต่างๆในกลุ่ม ASEAN ได้รับการยกเว้น วีซ่าท่องเที่ยว เข้ากัมพูชา
 • บุคคลสัญชาติอื่นๆ ที่จะไปเที่ยวกัมพูชา จะต้องขอวีซ่า โดย สามารถเลือกขอวีซ่าได้ 3 แบบ คือ
  1. ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต/สถานกงสุลกัมพูชา ที่อยู่ในประเทศ ที่ตนอาศัยหรือทำงานอยู่
  2. ขอ Visa on Arrival ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างประเทศ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับเข้า-ออกครั้งเดียว USD 30)
  3. ขอ วีซ่ากัมพูชาออนไลน์ (e-visa) ที่เว็บไซต์

วีซ่ากัมพูชาออนไลน์ (e-visa) สำหรับเพื่อการท่องเที่ยว และเข้าออกได้ครั้งเดียวเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD 50 + USD 6 (ค่าดำเนินการ) ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ www.evisa.gov.kh/

หมายเหตุ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอ วีซ่ากัมพูชาออนไลน์ (e-visa) ได้: อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย บังคลาเทศ อิหร่าน อิรัก ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย ไนจีเรีย ศรีลังกา และซูดาน

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต กัมพูชา ประจำประเทศไทย

518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 02-957-5851-52 ต่อ 101, 103
เปิด: จันทร์-ศุกร์ 8:30-12:00น. และ 14:00-17:00น.
เวลายื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 8:30-11:00น. และ 14:00-16:00น.

Email: camemb.cons@gmail.com (consular section), camemb.tha@mfaic.gov.kh
Web: cambodiaembassyinthailand.wordpress.com