ธงชาติประเทศญี่ปุ่น

การขอวีซ่าญี่ปุ่น

update 12-Dec-2018

ยื่นเอกสาร ในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน การมีคุณสมบัติ การเข้าประเทศญี่ปุ่น

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขติดต่อ ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทาง ระหว่างที่พำนักใน ประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุ การใช้งาน เหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำใน ประเทศ ญี่ปุ่นจะต้อง ไม่เป็นสิ่งที่ ขัดต่อ กฎหมาย และเข้าข่าย คุณสมบัติการ พำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้อง ระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติ การถูกส่งตัวกลับ จากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลา ของการถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะ ถูก ปฏิเสธ ไม่ให้เข้าประเทศ

ปักหมุดแผนกกงสุลสถานทูตญึ่ปุ่นมอบหมายให้ ศูนย์ JVAC เป็นผู้รับยื่นวีซ่าญึ่ปุ่นทุกประเภท ยกเว้น ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทางราชการ จะต้องเสียเงิน ค่าวีซ่า และใช้เวลามากขึ้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • 920 บาท (เข้า-ออก ครั้งเดียว)
 • 1,840 บาท (เข้า-ออก หลายครั้ง)
 • ค่าบริการของศูนย์ฯ JAVC: 595 บาท

Embassy of Japan in Thailand

Japan Visa Information

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน และ ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา นำมาแสดงด้วย
 3. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
  • หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคย เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือ ผู้ที่ได้เปลี่ยน ชื่อตัวหรือสกุล หลังจาก เดินทางไป ญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียม เอกสาร แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญ การสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง และสำเนา 1ชุด
 6. สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ของผู้อุปการะ) ฉบับจริง และ สำเนา 1ชุด (ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็น ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตรา เงินเดือนตั้งแต่ สองหมื่นบาท ขึ้นไป และ สามารถตรวจสอบได้ จาก หนังสือรับรอง การทำงาน ไม่ต้อง ยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึง การยื่นสำหรับ ครอบครัว ในความ อุปการะ ของบุคคลดังกล่าวด้วย) (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
 7. หนังสือเชิญ/ ตอบรับจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่น ระบุ วัตถุประสงค์ ในการเชิญ/ ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดย ละเอียด (เฉพาะวีซ่าติดต่อธุรกิจ)
 8. แบบสอบถาม เพื่อการยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับการขอวีซ่าแบบ Short Term Repeater สำหรับผู้ที่มี สัญชาติไทย เคยพำนัก ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน และ มีความ ประสงค์ ที่จะไปพำนัก ที่ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งต่อไป ไม่เกิน 15 วัน ซึ่ง สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลได้ จาก หนังสือเดินทาง ใช้เอกสาร เฉพาะ ข้อ 1, 2, 3, 5 และ 9 แต่ในกรณี ที่ผู้เดินทางไม่ได้ ประกอบ อาชีพ หรือ ปลดเกษียณ ให้ใช้ สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนา แทน หนังสือรับรองการทำงาน
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และ ราชการ ที่มีความประสงค์ จะเดินทางไป เพื่องาน ราชการ และ พำนักระยะสั้น ภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น

 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้ที่มีอายุ มาก กว่า 60 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
 2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิจเท่านั้น
 3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และ เดินทางไป ประเทศญี่ปุ่น มาแล้ว ภายใน ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออก จาก ญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จาก หนังสือเดินทางเท่านั้น)
จองโรงแรมในญี่ปุ่น

ชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตพำนักระยะยาวในประเทศไทย หรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทย สามารถยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (ทั้งท่องเที่ยวและธุรกิจ) ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น JVAC โดยอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า จะแตกต่างกันตามสัญชาติของผู้ที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น VFS JAPAN

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-118-7013

ยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 18.00 น.
รับหนังสือเดินทางคืน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 18.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 5 วันทำการ นับจากวันที่รับยื่นคำร้อง
Website : www.jp-vfsglobal-th.com/

กรณีบุคคลที่มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านใน 9 จังหวัด ทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น โทร: 053-203367

สวนดอกซากุระ

เทศกาลดอกไม้ ซากุระที่ญี่ปุ่น การดูดอกซากุระบาน เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอ่านต่อ

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา