update 31-May-2023

เอกสารยื่นวีซ่าเคนย่า

ธงชาติเคนย่า

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับจากเคนย่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 3 ชุด เซ็นต์รับรองเอกสารด้วย

2. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. รายละเอียดการเดินทาง แผนการท่องเที่ยว (วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมี)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบินและสำเนา 3 ชุด

6. สำเนาใบจองโรงแรม 3 ชุด

7. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สำหรับชาวต่างชาติ

8. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริง

9. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเคนย่า (วีซ่าธุรกิจ ต้องมี)

10. จดหมายรับรองการทำงานในประเทศไทย (วีซ่าธุรกิจ ต้องมี)

ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเคนย่า Single Entry 1,700 บาท
(เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมพ่อแม่ ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

และ Multiple Entries 3,600 บาท
สำหรับเข้า-ออกหลายครั้ง (ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติของสถานทูต) ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน เพราะต้องส่งไปให้ทางตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าเป็นผู้อนุมัติ

(ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางตรวจคนเข้าเมือง แต่จะออกให้สำหรับวีซ่าธุรกิจเท่านั้น และจะต้องเดินทางบ่อยๆ อย่างน้อย 5-6 ครั้งต่อปี เพราะวีซ่ามีอายุ 1 ปี)

กรณียื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (eVisa) เอกสารเบื้องต้น

 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากเคนย่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม

เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม (ไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล PDF, JPG หรือ Microsoft Word เท่านั้น) สำหรับ

วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีรายละเอียดการเดินทาง (แผนการท่องเที่ยว)

วีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงานในประเทศเคนย่า
 • จดหมายรับรองการทำงานในประเทศไทย

การขอวีซ่าแบบออนไลน์

 • จะเป็นวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียวเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD 51 (รวมค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต)
 • ใช้เวลาพิจารณา 2 วันทำการ
 • จะต้องพิมพ์วีซ่าลงบนกระดาษ และแนบไว้กับหนังสือเดินทาง
 • จะต้องเดินทางภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติวีซ่า ส่วนระยะเวลาที่สามารถอยู่ในเคนย่าได้ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าประทับตราอนุญาต โดยส่วนใหญ่จะดูจากระยะเวลาที่ระบุไว้ในตั๋วเครื่องบิน และเพิ่มให้อีก แต่จะไม่เกิน 90 วัน

Note: ผู้ที่จะเดินทางไปเคนย่า จะต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันและ จะต้องนำสมุด วัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริงติดตัวไปด้วย เพราะ

 • ต้องแสดงให้เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าทราบว่า เราได้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว
 • เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะขอดูเอกสาร เพื่อยืนยันว่าเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

62 ทองหล่อ ซอย 5 สุขุมวิท 55 กทม 10110
Tel: 02-712-5721, 02-185-3682-3
Web: kenyaembassy.or.th
จันทร์ - พฤหัส 10.00-13.00 และ 14.00-16.00 ศุกร์ 09.00-12.00น
รับเล่มคืน จันทร์ - พฤหัส 14.00-16.00 และ ศุกร์ 09.00-12.00น

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพฯ คลองเตย
 • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ยื่นวีซ่าเนปาล

ยื่นวีซ่าเนปาล

ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ขอวีซ่ามาเลเซีย

ขอวีซ่ามาเลเซีย

ขอวีซ่าตุรกี

ขอวีซ่าตุรกี

ขอยื่นวีซ่าอิหร่าน

เอกสารยื่นวีซ่าอิหร่าน

ยื่นวีซ่ามองโกเลีย

ยื่นวีซ่ามองโกเลีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า