เอกสารขอยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ขณะนี้ วีซ่าออสเตรเลีย เปิดให้ยื่นขอวีซ่าออนไลน์เท่านั้น (งดรับยื่นแบบกระดาษ)

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

ขอวีซ่าไปออสเตรเลีย

ธงชาติประเทศออสเตรเลีย

update 17-Jun-2024

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

มีอายุใช้งานครอบคลุม ระยะเวลา วีซ่าที่ขอ หรือมีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800x800 px ประเภทไฟล์ jpg

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

  • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน
  • สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
  • สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

6. หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

  • หลักฐานการเงิน จากธนาคาร (Bank statement) แสดง บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

7. จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)

8. หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

9. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

10. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบ

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว, ธุรกิจ 190 AUD (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)
  • ค่าดำเนินการของ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย 433 บาท
  • ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
  • สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง
  • สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้ เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอก ฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ไปยื่นวีซ่า ต้องมี บิดามารดา/ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย มาให้ความยินยอม ในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครอง ตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะที่เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

กรณีไปเยี่ยมแฟน และ แฟนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องรู้จักกันอย่างน้อย 6 เดือน แฟนเคยมาหาที่เมืองไทย เก็บข้อความที่คุยกันไว้ รวมทั้งรูปที่ถ่ายคู่กัน เพื่อใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า

 

ศูนย์ยื่นวีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

(ศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ประเทศออสเตรเลีย)

เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 ยูนิต BS003 และ BS003/1 ชั้น 1 เลขที่ 131/1, 141/1 ถนนพระราม 9 ซอย 7/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทำการ วันจันทร์-วันศุกร์: 08.30น. – 16.30น. ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย

Email: info.dibpth@vfshelpline.com
Web: visa.vfsglobal.com/

ผู้เดินทางจะต้องนัดคิวก่อน เข้าไปสแกนลายนิ้วมือ ที่ VFS ออสเตรเลีย

ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย จะทราบผลการพิจารณาวีซ่าทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาเก็บข้อมูล ไบโอเมตทริกซ์: วันจันทร์-วันศุกร์: 09:00น.–16:00น.

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดภูเก็ต

อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เวลาเก็บข้อมูล ไบโอเมตทริกซ์: วันจันทร์-วันศุกร์: 09:00น.–16:00น.

วันหยุด ปี 2024 วีซ่าออสเตรเลีย (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 26, 31


ติดต่อเรา