เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

Required documents for applying visa to Belgium (Tourism / Business / Private Visit or Family Visit)

ยื่นคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง

update 25-Apr-2024

ธงชาติประเทศเบลเยี่ยม

 

01. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

02. สมัคร ลงทะเบียน

0.3 ทำการ login กรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

04. รูปถ่ายสีฉากหลังสีขาว จำนวน 1 รูปกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

05. แผนการเดินทาง

06. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

07. หลักฐานการทำงาน

  • หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา

08. หลักฐานด้านการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

09. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่า ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน

10. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง

มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น

11. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมี หนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

12. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าวีซ่า 3,200 บาท
  • เด็กอายุ 6-12 ปี 1,600 บาท
  • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact คนละ 800 บาท
  • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ศูนย์ยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม (TLScontact)

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Web: visas-be.tlscontact.com
Tel: 02-838-6666

เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ 08:00-12:30 และ 13:30-16:30น.
นัดหมายทั่วไป: วันจันทร์-ศุกร์ 08:00-12:30น. และ 13:30-16:00น. วันเสาร์ 08:00-12:00น.
คืนเล่มหนังสือเดินทาง วันจันทร์-ศุกร์ 08:00-12:30น. และ 13:30-16:30น.

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel: 02-108-1800–4 (แผนกกงสุล) การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

คนลาว กัมพูชา และพม่า ถ้าต้องการขอวีซ่าเบลเยี่ยม ระยะยาว และระยะสั้นสำหรับ การสมรสหรืออยู่ร่วมกัน จะต้องมายื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม กรุงเทพฯ เท่านั้น

วันหยุด ปี 2024 วีซ่าเบลเยี่ยม (TLScontact) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 02
- เมษายน วันที่ 11, 12, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 06, 22
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 22, 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 31