update 24-Jan-2023

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

ธงชาติประเทศเบลเยี่ยม

2. สมัคร และทำการ login กรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

6. หลักฐานการทำงาน

  • หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา

7. หลักฐานด้านการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement

8. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่า ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น

10. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียม
- ค่าวีซ่า 3,120 บาท
- เด็กอายุ 6-12 ปี 1,560 บาท
- ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact คนละ 780 บาท

ศูนย์ยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม (TLScontact)

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Web: visas-be.tlscontact.com
Tel: 02-838-6666

ทำ: วันจันทร์-ศุกร์ 08:00 - 12:30 และ 13:30 - 16:30น.
นัดหมายทั่วไป วันจันทร์ 08:00 - 13:30น. วันพุธ 08:00 - 12:30 และ 13:30 - 16:00น. วันเสาร์ 08:00 - 12:00น
คืนเล่มหนังสือเดินทาง วันจันทร์ 08:00 - 12:30น. วันพุธ 08:00 - 16:30น.

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel: 02-108-1800–4 (แผนกกงสุล) การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

คนลาว กัมพูชา และพม่า ถ้าต้องการขอวีซ่าเบลเยี่ยม ระยะยาว และระยะสั้นสำหรับ การสมรสหรืออยู่ร่วมกัน จะต้องมายื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม กรุงเทพฯ เท่านั้น

วันหยุด ปี 2023 วีซ่าเบลเยี่ยม (TLScontact) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 13, 14, 17
- พฤษภาคม วันที่ 01, 04
- กรกฎาคม วันที่ 14, 28
- สิงหาคม วันที่ 01, 14
- ตุลาคม วันที่ 13, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ทำวีซ่าออสเตรีย

ทำวีซ่าออสเตรีย

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

อาการเมาเวลา Jet Lag

เมาเวลา Jet Lag เมื่อเดินทาง