Sharesharefacebooktwitterline
ถามผ่าน facebookline

เอกสารขอยื่นวีซ่าอิตาลี ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า
ธงชาติประเทศอิตาลี

update 19-Jul-2024

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

01. หนังสือเดินทางเหลืออายุใช้งานเกิน 6 เดือน

และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

02. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ไม่เห็นฟัน ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

03. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน

04. หลักฐานการทำงาน

  • กรณีเป็น พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น จดหมายรับรอง การทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)
  • กรณีเป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
  • กรณีเป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น

05. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา) ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทาง ธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น

06. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

07. ใบจองโรงแรม

08. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

09. ประกันการเดินทางใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่าง แปลเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

 • นัดออนไลน์ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

 • หนังสือเชิญ (PDF) วีซ่าธรุกิจที่มีหนังสือเชิญ ไม่ต้องนัดคิวล่วงหน้า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่าอิตาลี ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

เฉพาะค่าบริการ 3,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,600 บาท
และ สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี 1,800 บาท
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 751 บาท
ผลวีซ่า จะส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ เท่านั้น
เวลาดำเนินการ : ประมาณ 5-15 วันทำการ

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมี

  • สำเนาสูติบัตรและ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวแปล เป็นภาษาอังกฤษ
  • หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จาก บิดามารดา ที่ออกจากทางเขตหรืออำเภอ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควร ระบุว่า อนุญาตให้เดินทาง ไปต่างประเทศ กับใคร และ มีความสัมพันธ์กัน อย่างไร พร้อมแปลเป็น ภาษา อังกฤษ และ รับรองเอกสาร ประทับตราจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า

กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

1. จดหมายมีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ

แบบฟอร์มจดหมายเชิญ และ

หนังสือรับรองการให้ที่พัก

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เชิญ

3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)

4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย

5. ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
Tel: 02-250-4970 Email: visa.ambbang@esteri.it

Website: ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้น (อยู่ไม่เกิน 90 วัน) เท่านั้น ถ้าหากต้องการยื่น ขอวีซ่าระยะยาว (อยู่เกิน 90 วัน) ต้องยื่นขอโดยตรงกับทางสถานทูตอิตาลี

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

ยูนิต 322A และ ยูนิต 329 ชั้น 3 ศูนย์การค้ารีเทลเซ็นเตอร์ อาคารออล ซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
Tel: 02-460-7059 Email: info.itth@vfshelpline.com

Website: visa.vfsglobal.com/

เวลาทำการ: เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า
วันเปิดทำการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดเชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30-12:00น. และ 13:00-14:00น.
ยื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมาย: เวลา 13:00-14:00น.

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดภูเก็ต

อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30-12:00น. และ 13:00-14:00น.
ยื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมาย: เวลา 13:00-14:00น.

วันหยุดศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Italy ปี 2024 ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 01, 15, 16, 25
- พฤษภาคม วันที่ 01
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12, 15
- พฤศจิกายน วันที่ 01
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26


ติดต่อเรา