ธงชาติประเทศอิตาลี

update 22-Apr-2019

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

 1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)**
  • ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
  • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน (จากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 7 วัน ณ วันยื่นขอวีซ่า)
  • Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้
  • Bank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. ใบจองโรงแรม
 8. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 9. ประกันการเดินทาง
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

ยื่นวีซ่าอิตาลี ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

เราจัดให้เฉพาะค่าบริการ 2,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,160 บาท และ สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี 1,260 บาท
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 361 บาท
ค่า SMS 70 บาท

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 5-15 วันทำการ
 • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว นัดออนไลน์ หรือโทรนัดที่ 02-118-7001
 • วีซ่าธรุกิจที่มีหนังสือเชิญ หนังสือเชิญ (PDF) ไม่ต้องนัดคิวล่วงหน้า
 • ถ้ายื่นวีซ่าก่อนเดินทางน้อยกว่า 5 วันทำการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มคนละ 400 บาท
ทำประกันเดินทางออนไลน์

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

 1. จดหมายเชิญ ที่มีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ (แบบฟอร์มจดหมายเชิญ)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
 3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)
 4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย
 5. ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้น (อยู่ไม่เกิน 90 วัน) เท่านั้น ถ้าหากต้องการยื่นขอวีซ่าระยะยาว (อยู่เกิน 90 วัน) ต้องยื่นขอโดยตรงกับทางสถานทูตอิตาลี

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
โทร 02-250-4970 อีเมล์ : visa.ambbang@esteri.it
website: ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 - 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-118-7001 อีเมล์ : info@vfshelpline.com
website: vfsglobal.com/ital

เวลาทำการ : เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 12:00น. และ เวลา 13:00 - 16:00น.

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง

วันจันทร์ - ศุกร์ วลา 13:00 - 16:00น.

เช็คสถานะการยื่น : ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้อง VFS
วันจันทร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
วันพุธ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

วันหยุดประจำปี 2019 ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี

- เมษายน วันที่ 15, 16, 22, 25
- พฤษภาคม วันที่ 01, 06, 20
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 04, 25, 26

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitter Line