update 03-Nov-2023

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

ธงชาติประเทศอิตาลี

 

01. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป

และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

02. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป

รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ไม่เห็นฟัน ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

03. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน

04. หลักฐานการทำงาน

 • กรณีเป็น พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น

อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)

 • กรณีเป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน

 • กรณีเป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น

05. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา) ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน

ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น

06. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

07. ใบจองโรงแรม

08. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

09. ประกันการเดินทางใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่างต้อง แปลเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่าอิตาลี ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

เฉพาะค่าบริการ 3,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,040 บาท
และ สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี 1,520 บาท
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 361 บาท
ค่า SMS 75 บาท
เวลาดำเนินการ : ประมาณ 5-15 วันทำการ

 • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว นัดออนไลน์ หรือโทรนัด 02-118-7001

 • วีซ่าธรุกิจที่มีหนังสือเชิญ หนังสือเชิญ (PDF) ไม่ต้องนัดคิวล่วงหน้า

 • ถ้ายื่นวีซ่าก่อนเดินทางน้อยกว่า 5 วันทำการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มคนละ 400 บาท

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมี

 • สำเนาสูติบัตรและ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากบิดามารดา ที่ออกจากทางเขตหรืออำเภอ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า

กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

1. จดหมายมีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ (แบบฟอร์มจดหมายเชิญ และ หนังสือรับรองการให้ที่พัก)

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เชิญ

3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)

4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย

5. ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
Tel: 02-250-4970 Email: visa.ambbang@esteri.it Website: ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้น (อยู่ไม่เกิน 90 วัน) เท่านั้น
ถ้าหากต้องการยื่นขอวีซ่าระยะยาว (อยู่เกิน 90 วัน) ต้องยื่นขอโดยตรงกับทางสถานทูตอิตาลี

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
Tel: 02-460-7059 Email: info.itth@vfshelpline.com Website: visa.vfsglobal.com/

เวลาทำการ: เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า
วันเปิดทำการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)
ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดเชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30-12:00น. และ 13:00-14:00น.
ยื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมาย: เวลา 13:00-14:00น.

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดภูเก็ต

อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30-12:00น. และ 13:00-14:00น.
ยื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมาย: เวลา 13:00-14:00น.

วันหยุดศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Italy ปี 2023 ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน 13, 14, 25
- พฤษภาคม 01
- กรกฎาคม 28
- สิงหาคม 14
- ธันวาคม 05, 25, 26