ธงชาติประเทศมาเลเซีย

update 20-Aug-2019

เอกสารยื่นวีซ่ามาเลเซีย

 1. แบบฟอร์ม (มี 2 หน้า ให้พิมพ์แบบหน้าหลัง ในแผ่นเดียวกัน)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) หรือ ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5ซม. จำนวน 2 ใบ
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. ใบจองโรงแรม
 7. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับการทำงาน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นขอวีซ่า เช่น
30.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติจีน หรือ 50.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติอินเดีย

ให้เราช่วยคุณจัดการ วีซ่ามาเลเซีย

ทำวีซ่าไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นแทนได้ ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ

ค่าบริการ บจก.แพนทราเวลดอดคอม 2,000 บาท

คนไทยไปมาเลเซียไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย

33 - 35 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. : 02-629-6800 (เรื่องทั่วไป) / 02-629 6831 (ติดต่อแผนกกงสุล ในเวลาทำการ) / 087-028 4659 (กรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
อีเมล์: mwbangkok@kln.gov.my
เว็บไซต์: www.kln.gov.my

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์, 8.00น. - 16.00น.

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เมื่ออยู่มาเลเซีย

 • เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในมาเลเซีย 017 700 4822
 • การทักทายแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า "ซาลาม" คล้ายกับการแตะมือด้วย 2 มือ โดยไม่ได้จับมือของอีกฝ่าย ผู้ชายจะยื่นมือทั้งสองข้างมาข้างหน้าและ สัมผัสกับมือของอีกฝ่ายที่ยื่นออกมาในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงดึงมือทั้งสองข้างกลับมาแตะบริเวณหน้าอก หมายความว่า "ผมทักทายคุณด้วยหัวใจ" เมื่อได้รับการทักทายด้วยการซาลาม นักท่องเที่ยวควรทักทายด้วยการซาลามกลับไป
 • น้ำดื่ม ควรดื่มเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำต้ม หรือน้ำอัดลมบรรจุขวดหรือกระป๋องเท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปา น้ำจากน้ำพุ หรือก้อนน้ำแข็ง
 • รับประทานอาหาร รับและส่งของโดยใช้มือขวาเพียงข้างเดียว
 • ไม่ควรใช้นิ้วชี้มือขวาชี้สถานที่ สิ่งของ หรือคน ให้ใช้นิ้วโป้งมือขวาชี้ โดยพับนิ้วที่เหลือทั้งสี่เก็บไว้
 • ก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธี เช่น สุเหร่าหรือวัด จะต้องถอดรองเท้าออกก่อน
 • ตามปกติแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพในสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาได้ อย่างไรก็ตาม ควรขออนุญาตก่อนถ่ายรูป
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine