ธงชาติประเทศมาเลเซีย

update 13-Dec-2018

เอกสารยื่นวีซ่ามาเลเซีย

  1. แบบฟอร์ม (มี 2 หน้า ให้พิมพ์แบบหน้าหลัง ในแผ่นเดียวกัน)
  2. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) หรือ ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5ซม. จำนวน 2 ใบ
  5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  6. ใบจองโรงแรม
  7. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)
  8. หนังสือรับการทำงาน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นขอวีซ่า เช่น
30.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติจีน หรือ 50.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติอินเดีย

ให้เราช่วยคุณจัดการ วีซ่ามาเลเซีย

ทำวีซ่าไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นแทนได้ ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ

ค่าบริการ บจก.แพนทราเวลดอดคอม 1,500 บาท

คนไทยไปมาเลเซียไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย

33 - 35 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. : 02-629-6800 (เรื่องทั่วไป) / 02-629 6831 (ติดต่อแผนกกงสุล ในเวลาทำการ) / 087-028 4659 (กรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
อีเมล์: mwbangkok@kln.gov.my
เว็บไซต์: www.kln.gov.my

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์, 8.00น. - 16.00น.

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา