บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
ธงชาติประเทศกรีซ

update 30-Oct-2017

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Download)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือ หลังจาก วันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และ มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
 3. รูปถ่ายสีหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม.จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร สำหรับเด็ก ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส สำหรับผู้ สมรสแล้ว
 5. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงิน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัทฯ
 7. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
 9. หลักฐานการจองที่พัก หากพำนักบ้านคนกรีก ให้ยื่น จดหมายเชิญ ตัวจริงที่ได้ รับการรับรอง จากสถานีตำรวจ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เชิญ
 10. จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์ ถึงแผนกวีซ่า (กรณีติดต่อธุรกิจหรือประชุม)
 11. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ให้เดินทางจากบิดาและ มารดา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ให้ Plan-Travel.Com เราจัดให้จัดการ เรื่องวีซ่ากรีซ

Tel: 02 -416-1537-38
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือทูตของไทย ต้องทำวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจาก กระรวงการต่างประเทศ
 • พร้อมเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8 และ 9 แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 5-10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 2,160 บาท(60 Eur)

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

Tel:02-667-0090 ถึง 92 Fax. : 02-667-0093
E-mail: gremb.ban@mfa.gr web:www.mfa.gr/en/

เปิดทำการ จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 10:00 – 13:00 น.
(ยื่นเดี่ยว ไม่ต้องนัดคิวล่วงหน้า เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 9:50 น.)
ถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูล ให้โทรช่วง 14:00 -17:00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ: 7 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว

ประเทศกรีซ

มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก Hellenic Republic เมืองหลวง คือ เอเธนส์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของ ทวีปยุโรป ตอนใต้สุด ของ คาบสมุทรบอลข่าน มี พรมแดน ทางเหนือ ติดกับ ประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และ แอลเบเนีย มีพรมแดน ทางตะวันออก ติดกับ ประเทศตุรกี อยู่ติด ทะเลอีเจียน ทางด้าน ตะวันออก ติดทะเลไอโอเนียน และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางด้านตะวันตก และ ใต้ กรีซ นับว่า เป็น แหล่งอารยธรรมตะวันตก อันยิ่งใหญ่ และ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน