เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

update 25-Apr-2024

ยื่นขอวีซ่าไปกรีซ

ธงชาติประเทศกรีซ

 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Download)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือ หลังจากวันที่ จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และ มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี

3. รูปถ่ายสีหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม. จำนวน 1 ใบ

4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร

  • สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
  • ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ)
  • สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ยื่น (a) ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี (Work permit) (b) ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Residence permit) และ (c) วีซ่าอนุญาต ให้กลับเข้ามาใน ประเทศไทย (Re-entry visa) พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง

  • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการชำระภาษีเงินได้

  • เจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)

  • นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
(หมายเหตุ หลักฐานการทำงาน ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา และ Bank Statement ส่วนกรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงิน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัทฯ

7. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท

8. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ

9. หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักบ้านคนกรีก ให้ยื่น จดหมายเชิญตัวจริง ที่ได้รับการรับรอง จากสถานีตำรวจในท้องที่ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารแสดงภาษีรายได้ ของผู้เชิญ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า

10. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญ ระบุชื่อ และ วันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมา ติดต่อยื่นวีซ่า

11. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ให้เดินทางจากบิดาและ มารดา เป็นภาษา อังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

  • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือทูตของไทย ต้องทำวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจาก กระทรวงการต่างประเทศ
  • พร้อมเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8 และ 9 แต่ไม่ต้อง ชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 7-14 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 2,800 บาท (80 Eur)
เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
Tel: 02-667-0090 ถึง 92 Fax: 02-667-0093
Email: grcon.ban@mfa.gr

Web: www.mfa.gr/missionsabroad/

เปิดวันจันทร์ - พุธ เวลา 09.30 - 12.30น.
Tel: 02-667-0090

(สอบถามข้อมูล / นัดหมายวันยื่น ระหว่าง 14.00 - 16.00น.)

ระยะเวลาดำเนินการ: 7-14 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว