update 03-Oct-2018

ธงชาติประเทศไอร์แลนด์

เอกสารขอวีซ่าไอร์แลนด์

 1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า
 2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา หน้าที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร 2 รูป
 4. ประกันการเดินทาง
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)
 9. หลักฐานแสดงพันธะผูกพันธ์ในไทย เช่น บ้าน รถ ที่ดิน คอนโด สำเนาสูติบัตรของบุตรต่ำกว่า 18 เป็นต้น
 10. หลักฐานแสดงที่พัก หรือผู้เชิญในไอร์แลนด์
  • ท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม
  • ประชุม/ดูงาน : ใบจองโรงแรม และ จดหมายเชิญจาก บริษัทที่ไอร์แลนด์
  • เยี่ยมเยือน : จดหมายเชิญ, สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก, ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟของผู้เชิญ, หลักฐานการติดต่อ สื่อสาร และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

กรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยือน ผู้เดินทางต้องเขียน จดหมายแนะนำตัว 1ฉบับ ระบุรายละเอียด ของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เดินทางกับผู้เชิญด้วย

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง

ช่วยจัดให้ด้วยวีซ่าไอร์แลนด์ Visa Ireland

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02-416-1538

ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 2,800 บาท (เข้า-ออก ครั้งเดียว) และ 4,400 บาท (เข้า-ออก หลายครั้ง)

ค่าบริการ Plan-Travel : 2,000 บาท
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า: 14 วันทำการ ถึง 1 เดือน

คำเตือน!อย่าสับสนกันนะคะ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) เป็นคนละประเทศกับ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ดังนั้นไม่สามารถใช้วีซ่าไอร์แลนด์ เดินทางเข้าไอร์แลนด์เหนือ ได้

สถานทูตประเทศไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

อาคาร 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
จันทร์-พฤหัส: 09.30 - 12.30 และ 14.30-15.30 ศุกร์: 09.30-12.30
Tel: 02 -016 -1360 Website: dfa.ie/irish-embassy

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา