update 31-May-2023

เอกสารขอวีซ่าไอร์แลนด์

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า

ธงชาติประเทศไอร์แลนด์

2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา หน้าที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร 2 รูป

4. ประกันการเดินทาง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

7. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)

9. หลักฐานแสดงพันธะผูกพันธ์ในไทย เช่น บ้าน, รถ, ที่ดิน, คอนโด, สำเนาสูติบัตรของบุตรต่ำกว่า 18 เป็นต้น

10. หลักฐานแสดงที่พัก หรือผู้เชิญในไอร์แลนด์

- ท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม
- ประชุม/ดูงาน : ใบจองโรงแรม และ จดหมายเชิญจาก บริษัทที่ไอร์แลนด์
- เยี่ยมเยือน : จดหมายเชิญ, สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก, ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟของผู้เชิญ, หลักฐานการติดต่อ สื่อสาร และ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง

วีซ่าไอร์แลนด์ Visa Ireland

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 2,700 บาท (เข้า-ออก ครั้งเดียว) และ 4,200 บาท (เข้า-ออก หลายครั้ง)

ค่าบริการ Plan-Travel : 3,000 บาท
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า: 14 วันทำการ ถึง 1 เดือน

คำเตือน!

อย่าสับสนกันนะคะ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) เป็นคนละประเทศกับ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ต้องขอที่ อังกฤษ ดังนั้นไม่สามารถใช้วีซ่าไอร์แลนด์ เดินทางเข้าไอร์แลนด์เหนือได้ และอีกหนึ่งคือ ไอซ์แลนด์ (Iceland) อันนี้ต้องขอที่ เดนมาร์ก

สถานทูตประเทศไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ชั้น 12 อาคาร 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
จันทร์-พฤหัส: 09:30 - 12:00 และ 14:30-15:30
ศุกร์: 09.30-12.00
Tel: 02 -016 -1360
Web: dfa.ie/irish-embassy

กรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยือน ผู้เดินทางต้องเขียน จดหมายแนะนำตัว 1ฉบับ ระบุรายละเอียด ของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เดินทางกับผู้เชิญด้วย

ท่านที่มีแพลนจะเดินทางไปไอร์แลนด์ รู้หรือไม่ว่า

• ถ้าท่านซื้อตั๋วเครื่องบิน ที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่อังกฤษ ท่านจะต้องมี วีซ่าทรานซิตของอังกฤษ (UK Transit Visa) ด้วย หากไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินจะไม่ให้ท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่อง

• ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย ที่มีวีซ่าอังกฤษ (UK Short Stay Visitor Visa - ยกเว้น วีซ่าทรานซิต และวีซ่าแต่งงาน) ที่ยังไม่หมดอายุ และเคยเดินทางเข้าอังกฤษแล้ว สามารถใช้วีซ่านั้น เดินทางเข้าไอร์แลนด์ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าไอร์แลนด์แยกต่างหาก

• สถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จะไม่ระบุจำนวนวันที่ ท่านสามารถอยู่ในไอร์แลนด์ได้ (Duration of stay) ลงในสติ๊กเกอร์วีซ่า เนื่องจากการพิจารณาจำนวนวัน จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ไอร์แลนด์

วันหยุดสถานทูตไอร์แลนด์ ปี 2023 ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน 17,18
- พฤษภาคม 01
- มิถุนายน 05
- กรกฎาคม 28
- สิงหาคม 14
- ตุลาคม 13, 23
- ธันวาคม 25, 26

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ไปไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ขอวีซ่าเบลเยี่ยม

ยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก