เอกสารขอยื่นวีซ่าไอร์แลนด์ ท่องเที่ยว และ ธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 07-Jun-2024

เอกสารขอวีซ่าไอร์แลนด์

ธงชาติประเทศไอร์แลนด์

 

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า

2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ

อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา หน้าที่มีประวัติ การเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร 2 รูป

4. ประกันการเดินทาง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

7. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือ จดทะเบียนบริษัท หรือ หนังสือรับรองจาก สถาบันการศึกษา

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)

9. หลักฐานแสดงพันธะผูกพันธ์ในไทย เช่น บ้าน, รถ, ที่ดิน, คอนโด, สำเนาสูติบัตรของบุตรต่ำกว่า 18 เป็นต้น

10. หลักฐานแสดงที่พัก หรือผู้เชิญในไอร์แลนด์

  • ท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม

  • ประชุม/ดูงาน : ใบจองโรงแรม และ จดหมายเชิญจาก บริษัทที่ไอร์แลนด์

  • เยี่ยมเยือน : จดหมายเชิญ, สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก, ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟของผู้เชิญ, หลักฐานการติดต่อ สื่อสาร และ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

กรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยือน ผู้เดินทางต้องเขียน จดหมายแนะนำตัว 1ฉบับ ระบุรายละเอียด ของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เดินทาง กับ ผู้เชิญด้วย

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง

วีซ่าไอร์แลนด์ Visa Ireland

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า: 2,700 บาท (เข้า-ออก ครั้งเดียว) และ 4,200 บาท (เข้า-ออก หลายครั้ง)

ค่าบริการ Plan-Travel : 3,000 บาท
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า: 2-8 สัปดาห์

คำเตือน!

อย่าสับสนกันนะคะ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) เป็นคนละประเทศกับ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ต้องขอที่ อังกฤษ ดังนั้นไม่สามารถ ใช้วีซ่าไอร์แลนด์ เดินทางเข้า ไอร์แลนด์เหนือได้ และอีกหนึ่งคือ ไอซ์แลนด์ (Iceland) อันนี้ต้องขอที่ เดนมาร์ก

สถานทูตประเทศไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ชั้น 12 อาคาร 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

จันทร์-พฤหัส: 09:30 - 12:00 และ 14:30-15:30 ศุกร์: 09.30-12.00
Tel: 02 -016 -1360 Web: Ireland.ie/bangkok

ท่านที่มีแพลนจะเดินทางไปไอร์แลนด์ รู้หรือไม่ว่า

• ต้องมี วีซ่าทรานซิตอังกฤษ UK Transit Visaถ้าท่านซื้อตั๋วเครื่องบิน ที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่อังกฤษ หากไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบิน จะไม่ให้ท่านเช็คอิน เพื่อขึ้นเครื่อง

• ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย ที่มีวีซ่าอังกฤษ (UK Short Stay Visitor Visa - ยกเว้น วีซ่าทรานซิต และวีซ่าแต่งงาน) ที่ยังไม่หมดอายุ และเคยเดินทางเข้าอังกฤษแล้ว สามารถใช้ วีซ่านั้น เดินทางเข้า ไอร์แลนด์ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ไอร์แลนด์ แยกต่างหาก

• สถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จะไม่ระบุจำนวนวันที่ ท่านสามารถอยู่ในไอร์แลนด์ได้ (Duration of stay) ลงใน สติ๊กเกอร์วีซ่า เนื่องจากการพิจารณาจำนวนวัน จะขึ้นอยู่กับ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ที่ไอร์แลนด์


ติดต่อเรา