update 01-Dec-2023

เอกสารยื่นวีซ่าบรูไน

ธงชาติประเทศบรูไน

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ

3.ใบจองโรงแรม หรือที่พัก

4. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศบรูไน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 430 บาท (ทุกสัญชาติ)
 • ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 3 วัน

 

ข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ

 1. คนสัญชาติไทย ถ้าไปท่องเที่ยวในบรูไนฯ ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน แต่ถ้าไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น ต้องขอวีซ่า ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยก่อน
 2. ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าประเทศบรูไนฯ เพื่อการบริโภคส่วนตัว ได้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) และเบียร์ 12 กระป๋อง ต่อ การเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งจะต้องแจ้งและ สำแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทราบทุกครั้ง หากไม่สำแดง จะได้รับการลงโทษ
 3. สินค้าอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าประเทศบรูไนฯ ได้แก่
  • บุหรี่ นำเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 200 มวน (หรือยาสูบ 250 กรัม) โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร และ ต้องชำระภาษีบุหรี่ ในอัตรามวนละ 25 เซนต์บรูไน
  • น้ำหอม นำเข้าได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อครั้ง
 4. ชาวต่างชาติทุกคน ที่จะเดินทางเข้าประเทศและออกจากประเทศบรูไน (ทุกด่าน ทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ) จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ (E-Arrival Card) ผ่านเว็บไซต์ ของกรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไน ก่อนเดินทางมาถึงและเดินทางออกจากประเทศบรูไน
  หมายเหตุ: E-Arrival Card มิใช่การลงทะเบียนเพื่อขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ บุคคลสัญชาติที่ กำหนดให้ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าบรูไน จะต้องดำเนินการขอวีซ่าตามกฎหมายคนเข้าเมือง
 5. ผู้เดินทางที่จะนำเงินติดตัว เข้าหรือออก จากประเทศบรูไนฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์บรูไน (หรือประมาณ 360,000 บาท) ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย
 6. การทำผิดกฎหมายเข้าเมืองจะรวมถึง การเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง การใช้วีซ่าผิดประเภท การอยู่เกินกำหนด การเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และการทำงานผิดประเภทกับที่ขออนุญาตไว้ ผู้ที่กระทำการดังกล่าวจะถูกปรับ ไม่น้อยกว่า 30,000 - 100,000 ดอลลาร์บรูไน และอาจถูกตัดสินจำคุก

เรื่อง รู้ไว้ก่อนไป บูรไน

กฎหมายอาญาภายใต้กฎหนายชารีอะห์(Criminal Code Order) ที่มีบทลงโทษรุนแรงโดยกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทางศีลธรรม ของศาสนาอิสลามที่ควบคุมความประพฤติส่วนตัว และการกระทำต่อสาธารณชน โดยจะมีผลบังคับใช้ ต่อชาวบรูไนทั้งหมดทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนด้วย

มาตรการลงโทษ จะพิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรมและการกระทำผิด อาทิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหมิ่นศาสนา การลักทรัพย์ การข่มขืน การผิดรักกับคนเพศเดียวกัน เป็นต้น โดยจะมีบทลงโทษจากสถานเบา ไปสู่สถานหนัก อาทิ การปรับ การจำคุก การเฆี่ยนตี การตัดมือและอวัยวะอื่นๆ การขว้างปาหินใส่ผู้กระทำผิด การแขวนคอ เป็นต้น

โปรดปฏิบัติตามฎหมายของบรูไนอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงที่จะกระทำความผิด

ข้อควรรู้และข้อควรหลีกเลี่ยง ระหว่างอยู่ในบรูไน

1. วันหยุดราชการบรูไน คือ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ส่วนวันเสาร์เป็นวันทำงานปกติ ขณะที่ภาคเอกชนบรูไนจะทำงานตามปกติ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

2. ในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าทุกแห่ง จะปิดการให้บริการชั่วคราวตามกฎหมาย ควรวางแผนล่วงหน้าหากต้องรับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่

3. การแต่งกายควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของบรูไน และควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าลายรูปสัตว์หรือการให้ของขวัญที่มีรูปสัตว์

4. การใช้นิ้วชี้ ชี้ไปที่คน หรือสิ่งของ ถือว่าไม่สุภาพอย่างมาก ควรจะใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาแทน

5. ในการส่งของ หรือ รับของ ควรใช้มือขวาเท่านั้น แต่สามารถใช้มือซ้ายช่วยประคองได้

6. ห้ามถ่ายรูปภายในศาสนสถาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน Tel: (+673) 876 2849 และ (+673) 891-8434

2. หมายเลข Call Center กรมการกงสุล Tel: +66 2572 8442

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย

12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110

Tel: 02-714-7395-99 Email: bangkok.thailand@mfa.gov.bn

แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.