เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

หนังสือเดินทางไทย เดินทางเข้าบรูไนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน ถ้าอยู่มากกว่าต้องขอวีซ่า

update 16-May-2024

เอกสารยื่นวีซ่าบรูไน

ธงชาติประเทศบรูไน

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ

3.ใบจองโรงแรม หรือที่พัก

4. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศ บรูไน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 430 บาท (ทุกสัญชาติ)
 • ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 3 วัน

 

ข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ

 1. คนสัญชาติไทย ถ้าไปท่องเที่ยวในบรูไนฯ ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน แต่ถ้าไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น ต้องขอวีซ่า ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยก่อน
 2. ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าประเทศ บรูไนฯ เพื่อการบริโภคส่วนตัว ได้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) และเบียร์ 12 กระป๋อง ต่อ การเดินทาง เข้าประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งจะต้องแจ้งและ สำแดงต่อเจ้าพนักงาน ศุลกากรทราบทุกครั้ง หากไม่สำแดง จะได้รับการลงโทษ
 3. สินค้าอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าประเทศบรูไนฯ ได้แก่
  • บุหรี่ นำเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 200 มวน (หรือยาสูบ 250 กรัม) โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร และ ต้องชำระภาษีบุหรี่ ในอัตรามวนละ 25 เซนต์บรูไน
  • น้ำหอม นำเข้าได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อครั้ง
 4. ชาวต่างชาติทุกคน ที่จะเดินทางเข้าประเทศ และ ออกจาก ประเทศบรูไน (ทุกด่าน ทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ) จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ (E-Arrival Card) ผ่านเว็บไซต์ ของกรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไน ก่อนเดินทางมาถึง และ เดินทางออก จากประเทศบรูไน
  หมายเหตุ: E-Arrival Card มิใช่การลงทะเบียน เพื่อขอวีซ่า ในการเดินทางเข้าประเทศ บุคคลสัญชาติที่ กำหนดให้ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าบรูไน จะต้องดำเนินการ ขอวีซ่าตามกฎหมายคนเข้าเมือง
 5. ผู้เดินทางที่จะนำเงินติดตัว เข้าหรือออก จากประเทศบรูไนฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์บรูไน (หรือประมาณ 360,000 บาท) ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย
 6. การทำผิดกฎหมายเข้าเมืองจะรวมถึง การเข้าเมืองโดย ไม่มี เอกสารที่ถูกต้อง การใช้วีซ่าผิดประเภท การอยู่เกินกำหนด การเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และ การทำงาน ผิดประเภท กับที่ขออนุญาตไว้ ผู้ที่กระทำการดังกล่าว จะถูกปรับ ไม่น้อยกว่า 30,000 - 100,000 ดอลลาร์บรูไน และอาจถูกตัดสินจำคุก

เรื่อง รู้ไว้ก่อนไป บูรไน

กฎหมายอาญาภายใต้กฎหนายชารีอะห์(Criminal Code Order) ที่มีบทลงโทษรุนแรงโดยกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทางศีลธรรม ของศาสนาอิสลามที่ควบคุมความประพฤติส่วนตัว และ การกระทำ ต่อสาธารณชน โดยจะมีผลบังคับใช้ ต่อชาวบรูไนทั้งหมด ทั้งที่ นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ที่พำนัก อาศัยในบรูไนด้วย

มาตรการลงโทษ จะพิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรม และ การกระทำผิด อาทิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหมิ่นศาสนา การลักทรัพย์ การข่มขืน การผิดรักกับคนเพศเดียวกัน เป็นต้น โดยจะมีบทลงโทษจากสถานเบา ไปสู่สถานหนัก อาทิ การปรับ การจำคุก การเฆี่ยนตี การตัดมือและอวัยวะอื่นๆ การขว้างปาหิน ใส่ผู้กระทำผิด การแขวนคอ เป็นต้น

โปรดปฏิบัติตามฎหมายของบรูไนอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงที่จะกระทำความผิด

ข้อควรรู้และข้อควรหลีกเลี่ยง ระหว่างอยู่ในบรูไน

1. วันหยุดราชการบรูไน คือ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ส่วนวันเสาร์ เป็นวันทำงานปกติ ขณะที่ภาคเอกชนบรูไนจะทำงานตามปกติ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

2. ในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าทุกแห่ง จะปิดการให้บริการชั่วคราวตามกฎหมาย ควรวางแผนล่วงหน้าหากต้องรับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่

3. การแต่งกายควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจาก เป็นสีของ สถาบันพระมหากษัตริย์ของบรูไน และ ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้า ลายรูปสัตว์ หรือการให้ของขวัญที่มีรูปสัตว์

4. การใช้นิ้วชี้ ชี้ไปที่คน หรือสิ่งของ ถือว่าไม่สุภาพอย่างมาก ควรจะใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาแทน

5. ในการส่งของ หรือ รับของ ควรใช้มือขวาเท่านั้น แต่สามารถ ใช้มือซ้ายช่วยประคองได้

6. ห้ามถ่ายรูปภายในศาสนสถาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน Tel: (+673) 876 2849 และ (+673) 891-8434

2. หมายเลข Call Center กรมการกงสุล Tel: +66 2572 8442

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย

12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110

Tel: 02-714-7395-99 Email: bangkok.thailand@mfa.gov.bn

แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.