update 31-May-2023

เอกสารยื่นวีซ่าบรูไน

ธงชาติประเทศบรูไน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ

3.ใบจองโรงแรม หรือที่พัก

4. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศบรูไน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 430 บาท (ทุกสัญชาติ)
 • ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 3 วัน

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย

12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-714-7395-99
Email: [email protected]
แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.

ข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ

 1. คนสัญชาติไทย ถ้าไปท่องเที่ยวในบรูไนฯ ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน แต่ถ้าไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น ต้องขอวีซ่า ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยก่อน
 2. เมื่อเดินทางถึงบรูไนฯ ต้องกรอกแบบฟอร์ม ของ สำนักตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรบรูไน (ซึ่งจะมีแจกบนเครื่องบิน) ให้เรียบร้อย เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองและ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเข้าเมือง
 3. ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าประเทศบรูไนฯ เพื่อการบริโภคส่วนตัว ได้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) และเบียร์ 12 กระป๋อง ต่อ การเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งจะต้องแจ้งและ สำแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทราบทุกครั้ง หากไม่สำแดง จะได้รับการลงโทษ
 4. สินค้าอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าประเทศบรูไนฯ ได้แก่
  • บุหรี่ นำเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 200 มวน (หรือยาสูบ 250 กรัม) โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร และ ต้องชำระภาษีบุหรี่ ในอัตรามวนละ 25 เซนต์บรูไน
  • น้ำหอม นำเข้าได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อครั้ง
 5. ผู้เดินทางที่จะนำเงินติดตัว เข้าหรือออก จากประเทศบรูไนฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์บรูไน (หรือประมาณ 360,000 บาท) ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย
 6. การทำผิดกฎหมายเข้าเมืองจะรวมถึง การเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง การใช้วีซ่าผิดประเภท การอยู่เกินกำหนด การเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และการทำงานผิดประเภทกับที่ขออนุญาตไว้ ผู้ที่กระทำการดังกล่าวจะถูกปรับ ไม่น้อยกว่า 30,000 - 100,000 ดอลลาร์บรูไน และอาจถูกตัดสินจำคุก

เรื่อง รู้ไว้ก่อนไป บูรไน

กฎหมายอาญาภายใต้กฎหนายชารีอะห์(Criminal Code Order) ที่มีบทลงโทษรุนแรงโดยกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทางศีลธรรม ของศาสนาอิสลามที่ควบคุมความประพฤติส่วนตัว และการกระทำต่อสาธารณชน โดยจะมีผลบังคับใช้ ต่อชาวบรูไนทั้งหมดทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนด้วย

มาตรการลงโทษ จะพิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรมและการกระทำผิด อาทิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหมิ่นศาสนา การลักทรัพย์ การข่มขืน การผิดรักกับคนเพศเดียวกัน เป็นต้น โดยจะมีบทลงโทษจากสถานเบา ไปสู่สถานหนัก อาทิ การปรับ การจำคุก การเฆี่ยนตี การตัดมือและอวัยวะอื่นๆ การขว้างปาหินใส่ผู้กระทำผิด การแขวนคอ เป็นต้น

โปรดปฏิบัติตามฎหมายของบรูไนอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงที่จะกระทำความผิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน Tel: +673 876 2849
 2. Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน : Rogal Thai Embassg, Bandar Seri Begawan
 3. หมายเลข Call Center กรมการกงสุล Tel: +66 2572 8442
FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ขอวีซ่าไปโมร็อคโค

วีซ่าโมร็อคโค

วีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE

ขอวีซ่าดูไบ, อาบูดาบี

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ขอวีซ่ามาเลเซีย

ขอวีซ่ามาเลเซีย

ขอยื่นวีซ่าอิหร่าน

เอกสารยื่นวีซ่าอิหร่าน