ธงชาติประเทศฮังการี

update 17-Dec-2019

เอกสารยื่นขอวีซ่าฮังการี

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าฮังการี ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ฉบับจริง)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
พ่อแม่สามารถยื่นขอวีซ่าแทนลูกที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, กทม 10330

โทร: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081 875 4610
อีเมล์: mission.bgk@mfa.gov.hu
website: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น

  • ค่าธรรมเนียม วีซ่าฮังการี 2,229 บาท
  • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,300 บาท
  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • เวลาพิจารณาคำร้อง และดำเนินการ 10-15 วัน

การชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฮังการี จะต้องนำเอกสาร ไปยื่นที่สถานทูตฯก่อน จึงจะได้รับ ใบชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ

ต้องนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ได้ตาม link นี้ www.supersaas.com
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitter Line