ธงชาติประเทศฮังการี

update 24-Nov-2017

เอกสารยื่นขอวีซ่าฮังการี

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าฮังการี ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ฉบับจริง)
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 9. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 10. ผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือยินยอม จาก ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย
 11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
โปรดทราบ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ถ้าเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นแทนได้
 • ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มด้วยตนเอง สามารถทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ตัวแทน มายื่นขอวีซ่าแทนได้
หนังสือเดินทางราชการ
ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าฮังการี 60 ยูโร (ไม่รับเงินบาท รับเฉพาะเงินยูโรเท่านั้น)
 • เวลาพิจารณาคำร้อง และดำเนินการ 10-15 วัน
ต้องนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ได้ตาม link นี้ www.supersaas.com

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-118-9600 หมายเลขติดต่อ กรณีฉุกเฉิน: 081 875 4610
อีเมล์: mission.bgk@mfa.gov.hu
website: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิดทำการ วันจันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น

สาธารณรัฐฮังการี

เมืองหลวง คือ บูดาเปสต์ เป็นประเทศ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ในยุโรปกลาง มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย ในท้องถิ่น เป็นที่รู้จักว่า ประเทศของชาวแมกยาร์ (Country of the Magyars) เหนือติด ประเทศ สโลวาเกีย ทิศใต้ ติดโครเอเชีย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีชายแดนติด ประเทศโรมาเนีย

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน