เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ต้องการเดินทางไปประเทศลัตเวีย (Latvia) ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ประเทศฮังการี กรุงเทพฯ

update 25-Apr-2024

เอกสารยื่นขอวีซ่าฮังการี

ธงชาติประเทศฮังการี

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าฮังการี ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีรายการ เดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

6. หลักฐาน (ฉบับจริง) การจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง พ่อแม่สามารถ ยื่นขอวีซ่าแทนลูกที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้

  • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,056 บาท
  • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,528 บาท
  • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 610 บาท
  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 610 บาท
  • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

รับชำระเงินโดย: ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ, เงินสด และ บัตรเดบิต/เครดิต
(ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาทต่อท่าน กรณีชำระเงินด้วยบัตร)

ศูนย์บริการรับยื่นวีซ่า TLS Contact ฮังการี

ชั้น 12 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Web: hu.tlscontact.com/
Tel: 02-838-6622 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-12:30 และ 13:30-16:30)
วันเวลาทำการแผนกวีซ่า
การนัดหมายทั่วไป: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 - 12:15 และ 13:30 - 15:45
คิวนัดหมายพิเศษ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:30 - 07:45 / 12:30 - 13:15 / 16:00 - 17:00 และวันเสาร์ 08:00 - 14:00
คืนเล่มหนังสือเดินทาง: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08:00 - 16:30

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, กทม 10330
Tel: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081-875-4610
Email: mission.bgk@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น

รู้หรือไม่ ห้ามชนแก้วเบียร์ หรือ เหล้า
  • เรื่องที่ห้ามชนแก้วนั้น เป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมา จาก ประวัตศาสตร์ สมัยออสเตรียที่บุกมา ทำสงคราม กับฮังการี และในครั้งนั้น ออสเตรียเป็นฝ่ายชนะ และได้ประหารชีวิต แม่ทัพของฮังการี และ ฉลองด้วย การดื่มเบียร์ มีการชนแก้วกัน อย่างสะใจ ทำให้ชาวฮังการี เกลียดการชนแก้ว และ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ มาจนถึงทุกวันนี้
  • ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไป ประเทศลัตเวีย (Latvia) ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน สามารถมายื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ประเทศฮังการี ประจำกรุงเทพฯ และสามารถเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฮังการี

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS ฮังการี ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 02
- เมษายน วันที่ 11, 12, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 6, 22
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 22, 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 31