เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates - UAE)
เอกสารสแกนส่งทางอีเมล์

ธงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป รูปถ่ายหน้าตรง

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท ถ้าเป็น เจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

7. สำเนาใบจองโรงแรม

8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ใบสูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีอายุต่ำกว่า 21 ปี

10. เบอร์โทรศัพท์

 • วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งต้องปริ้นวีซ่า (เฉพาะหน้าแรก) ใส่กระดาษ A4 และต้องปริ้นสีเท่านั้น
 • การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • ท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอิสราเอล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นวีซ่า
 • วีซ่าที่รับทำ เป็นวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว (Tourist Visa - Single Entry) เท่านั้น ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด มี 2 แบบ คือ
  • แบบพำนักสูงสุด 14 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,000 บาท
  • แบบพำนักสูงสุด 30 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,500 บาท

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวยูเออี

 • วันหยุดราชการ ของยูเออี คือ วันศุกร์และวันเสาร์
 • ควรใส่เสื้อคลุมหัวไหล่ และกางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า (สตรีสามารถใส่กางเกงได้ หากไม่รัดรูปเกินไป และไม่ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ)
 • ควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความใกล้ชิดในที่สาธารณะ เช่น การโอบกอด ซึ่งมีความผิดทางกฎหมาย หากมีผู้พบเห็นและร้องเรียน
 • ต้องแต่งกายให้ตรงกับเพศสภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือจับกุม
 • ห้ามนำ เนื้อหมู หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู เข้าประเทศ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีให้บริการเฉพาะร้านอาหารหรือโรงแรม ที่ได้รับใบอนุณาตเท่านั้น และห้ามดื่มในที่สาธารณะ
 • การดื่มน้ำและรับประทานอาหารในที่สาธารณะ ในช่วงรอมฎอน แม้จะไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย หากมีผู้พบเห็นและร้องเรียน

*** ยูเออีได้ประกาศห้ามนำเข้ายา 374 ชนิด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิก Pdf ห้ามนำเข้ายา 374 โดยไม่มีใบรับรองแพทย์
รายชื่อดังกล่าวรวมถึง ยาสามัญ ที่คนไทยนิยมใช้ทั่วไป เช่น ยาแก้ปวดพาราเซตามอล ยาลดน้ำมูกแอคติเฟด เป็นต้น จึงควรหลีกเลี่ยงการนำยาเหล่านี้ติดตัวในการเดินทาง เพราะหากถูกจับได้จะมีโทษถึงจำคุก และยาเหล่านี้สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปในยูเออีโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?