นับตั้งวันนี้ไม่มีประเทศ Turkey แล้ว มีแต่ Türkiye และภาษาไทยก็สามารถเขียนทับศัพท์ได้ว่า "ตุรกี" หรือ "ทูร์เคีย" // สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย (ทูร์เคีย)

update21-Feb-2024

การขอวีซ่าเข้าตุรกี

ธงชาติประเทศตุรกี

1. แบบฟอร์มวีซ่า และกรอกข้อมูลให้ ถูกต้องครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย

  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
  • ถ้าเคยมีวีซ่าเชนเก้น หรืออเมริกา/แคนาดา ให้นำสำเนา แนบไปด้วย

3. ใบเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (สำเนา พร้อมฉบับ แปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร)

4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ

5. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อกรรมการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะหน้าแรก)
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ที่มียอด คงเหลือ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือธุรกิจ) สมุดบัญชี เงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร และ จะต้องทำการ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่นขอ ถ้าบัญชีไม่มี การขยับในเดือนที่ไปยื่นขอ ก็ต้องไปฝากหรือ ถอน แล้ว อัพเดทสมุด เพื่อให้มีการพิมพ์ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่น หากไม่มีทาง สถานทูตจะถือว่าสมุด ยังไม่อัพเดท และ จะไม่รับ สมุดธนาคาร เล่มนั้น
(Exp:เช่นสมุด อัพเดทล่าสุด 31 ก.ค. ไปยื่นขอต้นเดือน ส.ค. ถือว่า ยังไม่ล่าสุด เพราะต้องการ เห็นยอดล่าสุด ในเดือนที่เรา ไปยื่น)

7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

8. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรมใบจองที่พักในตุรกี จะต้องมีชื่อของคนที่ขอวีซ่าระบุชื่อ และนามสกุลเต็ม ชัดเจน ในใบจองด้วย

9. จดหมายเชิญจากบริษัทในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) กรณีไปดูงาน หรือติดต่อธุระใดๆ ที่มีหนังสือเชิญ จากต้นสังกัดในตุรกี จะต้องมี หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ ข้อความเชิญทางอีเมล์ไม่สามารถ ใช้เป็นหนังสือเชิญได้

หมายเหตุ:

• ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง  + กรณี คนอื่นไปยื่นเอกสารแทนต้องมีใบมอบอำนาจ (Power of Attorney) ภาษาอังกฤษ และต้องกรอกเป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

• กรณีแต่งงานแล้ว ต้องมีใบทะเบียนสมรส ฉบับแปล เป็น ภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯ ติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร แนบพร้อมสำเนาฉบับ ภาษาไทย

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท

• ระยะเวลาในการพิจารณาและ อนุมัติวีซ่า 2 วัน

วีซ่าตุรกี สำหรับบุคคลสัญชาติไทย เพื่อเดินทาง ท่องเที่ยว ธุรกิจ

หนังสือเดินทาง ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี ถ้าอยู่ไม่เกิน 30 วัน โดยที่ทาง ต.ม. จะประทับตราอนุญาต ให้เข้าเมืองได้ หลายครั้ง ภายในระยะเวลา 180 วัน และ อนุญาตให้อยู่ใน ประเทศ ตุรกีได้ครั้งละ ไม่เกิน 30 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

1601, 1617, 1617/1 ชั้น 16 อาคาร 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-355-5486-9 Email: embassy.bangkok@mfa.gov.tr
Web: bangkok-emb.mfa.gov.tr/
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-12.30 น.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา

Koza Sokak No. 87 06700 Gaziosmanpasa Ankara
Tel: (90-312) 437 4318, 437 5248 Hot Line: +90 533 641 5698