บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศตุรกี

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
update10-Mar-2017

การขอวีซ่าเข้าตุรกี

ธงชาติประเทศตุรกี
 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
  - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
  - ถ้าเคยมีวีซ่าเชนเก้น หรืออเมริกา/แคนาดา ให้นำสำเนา แนบไปด้วย
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (สำเนา พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร)
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ
 5. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อกรรมการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะหน้าแรก)
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ที่มียอดคงเหลือ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือธุรกิจ) สมุดบัญชี เงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร และ จะต้องทำการ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่นขอ ถ้าบัญชีไม่มี การขยับในเดือนที่ไปยื่นขอ ก็ต้องไปฝากหรือ ถอน แล้ว อัพเดทสมุด เพื่อให้มีการพิมพ์ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่น หากไม่มีทาง สถานทูตจะถือว่าสมุดยังไม่อัพเดท และ จะไม่รับ สมุดธนาคาร เล่มนั้น
  (Exp:เช่นสมุด อัพเดทล่าสุด 31 ก.ค. ไปยื่นขอต้นเดือน ส.ค. เขาก็ถือว่า ยังไม่ล่าสุด สำหรับเขา เพราะเขาต้องการ เห็นยอดล่าสุด ในเดือนที่เรา ไปยื่น)
 7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม
  - ใบจองที่พักในตุรกี จะต้องมีชื่อของคนที่ขอวีซ่าระบุชื่อ และนามสกุลเต็ม ชัดเจนในใบจองด้วย
 9. จดหมายเชิญจากบริษัทในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  - กรณีไปดูงาน หรือติดต่อธุระใดๆ ที่มีหนังสือเชิญ จากต้นสังกัดในตุรกี จะต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ ข้อความเชิญทางอีเมล์ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือเชิญได้

** หมายเหตุ  :

 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง  + กรณีคนอื่นไปยื่นเอกสารแทนต้องมีใบมอบอำนาจ (Power of Attorney) ภาษาอังกฤษ และต้องกรอกเป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด
 • กรณีแต่งงานแล้ว ต้องมีใบทะเบียนสมรส ฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯ ติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร แนบพร้อมสำเนาฉบับภาษาไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท
 • ระยะเวลาในการพิจารณาและ อนุมัติวีซ่า 2 วัน

วีซ่าตุรกี สำหรับบุคคลสัญชาติไทย เพื่อเดินทาง ท่องเที่ยว ธุรกิจ

หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี ถ้าอยู่ไม่เกิน 30 วัน โดยที่ทาง ต.ม. จะประทับตราอนุญาต ให้เข้าเมืองได้ หลายครั้ง ภายในระยะเวลา 180 วัน และ อนุญาตให้อยู่ใน ประเทศตุรกีได้ครั้งละ ไม่เกิน 30 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-355-5486-7 อีเมล์ tcturkbe@mail.cscoms.com
website: bangkok.emb.mfa.gov.tr/

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

ประเทศตุรกี Turkey

เมืองหลวง คือ อังการา ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี เป็นประเทศที่มี ดินแดน ทั้งใน บริเวณเธรซ (Thrace) บนคาบสมุทรบอลข่าน ในยุโรปตอนใต้ และ คาบสมุทรอานาโตเลีย ในเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ตุรกี มีพรมแดน ทางด้าน ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และ อิหร่าน มีพรมแดน ทางด้านทิศใต้ ติดกับอิรัก ซีเรีย และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตก ติดกับกรีซ บัลแกเรีย และ ทะเลอีเจียน ทางเหนือติดกับ ทะเลดำ ส่วนที่แยก อานาโตเลีย และ แทรสออกจากกันคือ ทะเลมาร์มารา และ ช่องแคบตุรกี (ช่องแคบบอสฟอรัส และ ช่องแคบ ดาร์ดาเนลเลส) ซึ่งมักถือเป็น พรมแดนระหว่าง ทวีปเอเชีย กับ ยุโรป จึงทำให้ ตุรกีเป็น ประเทศที่มีดินแดนอยู่ใน หลายทวีป::

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา