เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ข่าวเพื่อคนไทย : 1 สิงหาคม 2565

สถานการณ์ในยูเครนได้มีการยกระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีรายงานการสู้รบอย่างกว้างขวาง และ กระจายในหลายพื้นที่ของยูเครน จึงขอย้ำเตือน "ขอให้คนไทยไม่เดินทางไปยูเครนในช่วงเวลานี้"

เนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนมีความไม่ปลอดภัยสูง และ ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ ดังนั้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางการไทยจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (สาธารณรัฐโปแลนด์)
Tel: +48-696-642-348 (ตลอด 24 ชม.) Email: thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

เอกสารยื่นวีซ่ายูเครน

ธงชาติยูเครน

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้งานได้)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานเหลือ อย่างน้อย 90 วัน พร้อมสำเนา หน้าไบโอเมตริกซ์ 2 ชุด และ หนังสือเดินทาง ฉบับเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการจองทัวร์ (Voucher) จากบริษัทท่องเที่ยวในยูเครน

5. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
 • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะ การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank certificate) หรือ รายงานการเดินบัญชี (Statement)

7. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ใบจองที่พัก/โรงแรม

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง) และ สูติบัตร ของผู้ยื่นวีซ่า

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศยูเครน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

12. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทุกฉบับ

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ต้องมีเอกสาร เหล่านี้เพิ่มเติม

 • จดหมายเชิญจากเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ โดยจะต้องระบุรายละเอียดให้มากที่สุด
 • สำเนา หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
 • หลักฐานแสดง การมีรายได้ ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐาน การรับเงินเดือน สามเดือน ที่ผ่านมา)
 • หลักฐานด้านการเงิน ของผู้เชิญ (สลิปธนาคาร ฯลฯ)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศยูเครน

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปิดทำการ วันจันทร์, พุธ, และศุกร์, เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
Email: info.ukraineth@vfshelpline.com
Tel: 02-460-7067
Web: visa.vfsglobal.com/

หมายเหตุ: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศยูเครน รับยื่นวีซ่ายูเครนให้กับ พลเมืองของประเทศ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ด้วย

สถานทูตยูเครน ประจำประเทศไทย

87 ออลซีซั่นเพลส ตึกอาร์ซีอาร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาทำการ: จันทร์, พุธ, พฤหัสฯ, ศุกร์ เวลา 09:00น. - 12:00น.
อังคาร เวลา 14:00น. - 17:00น.
Email: emb_th@mfa.gov.ua Tel: 02-685-3216
Web: thailand.mfa.gov.ua/en

UKRAINE E-VISA

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ยูเครนอนุญาตให้พลเมืองของ 52 ประเทศ สามารถของวีซ่าแบบอิเล็กทรอนิค (Ukraine’s electronic visa หรือ e-Visa) ได้ โดยจะต้องมีวัตถุประสงค์ ในการเดินทาง ดังนี้

 • ธุรกิจ
 • เยี่ยมเยียน
 • ท่องเที่ยว
 • การรักษาทางการแพทย์
 • ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการกีฬา

ค่าธรรมเนียมของ e-Visa = USD 85.00
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 9 วันทำการ e-Visa จะเข้าออกได้ครั้งเดียว อายุวีซ่ามากสุด 30 วัน

คนไทยขอ Ukraine E-Visa ได้ ที่ลิงค์นี้ mfa.gov.ua/