update 24-Nov-2017 ธงชาติประเทศอิตาลี

เอกสารยื่นวีซ่าโครเอเชีย

 1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าโครเอเชีย
 2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร
 4. ประกันการเดินทาง
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. กรณีวีซ่าท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม
  กรณีวีซ่าธุรกิจ : ใบจองโรงแรม, หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย, แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ , หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 8. หนังสือรับรองการทำงาน
 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)
 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ทำประกันเดินทางออนไลน์

เราจัดให้ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

ยื่นวีซ่าโครเอเชีย ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
หรือ 02 -416-1537

เฉพาะค่าบริการ 2,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 60 ยูโร (ประมาณ 2,400 บาท)
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 1,200 บาท
ค่าส่งเอกสาร 1,600 บาท

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15 วันทำการ

ไม่มีสถานทูตโครเอเชียในประเทศไทย ศูนย์ VFS จะต้องส่งเอกสารวีซ่า ไปพิจารณาที่ สถานทูตโครเอเชีย ประจำประเทศอินโดนีเซีย

VFS GLOBAL (Thailand)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์, ชั้น15 ถ.สีลม, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ, 10500
เวลา : 08.30-15.00 น. โทร.02-632-1541

website: vfsglobal.com/croatia/thailand

Google+ Facebook Twitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน