update 16-May-2019

ธงชาติประเทศอิตาลี

เอกสารยื่นวีซ่าโครเอเชีย

 1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าโครเอเชีย
 2. (การกรอกวีซ่า สามารถบันทึกข้อมูล ที่กรอกแล้ว และกลับมากรอกข้อมูลต่อให้เสร็จได้ โดยจะต้องจด Serial number และ PIN ไว้สำหรับการเข้าไปกรอกข้อมูลต่อ จากเดิมให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ให้พริ้นต์ออกมาแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS)
 3. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย
 4. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
 5. ประกันการเดินทาง
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. กรณีวีซ่าท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม
  กรณีวีซ่าธุรกิจ : ใบจองโรงแรม, หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย, แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ , หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)
เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ทำประกันเดินทางออนไลน์

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ ยื่นวีซ่าโครเอเชีย
เฉพาะค่าบริการ 2,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 67 USD (2,433 บาท)
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 1,220 บาท
เราจัดให้ค่าส่งเอกสาร 1,600 บาท

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15 วันทำการ

โครเอเชีย (Croatia) โครเอเชียเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่ยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าไซปรัส หรือวีซ่าโรมาเนีย ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าโครเอเชียได้เช่นกัน

ถ้ามี วีซ่าเชงเก้น ที่เข้าออกได้ หลายครั้ง (two or multiple entries) และยังไม่หมดอายุสามารถใช้เดินทางเข้าโครเอเชียได้ โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าประเทศโครเอเชียก็ได้

ไม่มีสถานทูตโครเอเชียในประเทศไทย ศูนย์ VFS จะต้องส่งเอกสารวีซ่า ไปพิจารณาที่ สถานทูตโครเอเชีย ประจำประเทศอินโดนีเซีย

VFS GLOBAL (Thailand)

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 - 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลา : 08.30-15.00 น. โทร.02-632-1541

website: vfsglobal.com/croatia/thailand

กรณีไปพักบ้านญาติ/เพื่อน/แฟน จะต้องมีจดหมายรับรอง (JAMSTVENO PISMO / Letter of Guarantee) ฉบับจริง มาแสดงในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย

หากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่ท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในโครเอเชีย ให้ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ที่อยู่: Verecke ut. 79, Budapest 1025 โทร: (36-1) 438-4020,438-4025 VOIP: 540901,540902
อีเมล์: info@thaiembassy.hu เว็บไซต์: www.thaiembassy.org/budapest

วันหยุด ปี 2019 วีซ่าโครเอเชีย (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 19
- เมษายน วันที่ 8, 15, 16, 19, 22
- พฤษภาคม วันที่ 1, 9, 20
- กรกฎาคม วันที่ 16, 17, 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 5, 10, 24, 25, 26, 31

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Facebook Twitter Line