เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต
ไม่มีสถานทูตโครเอเชียในไทย ศูนย์ VFS จะส่งเอกสารวีซ่าไปพิจารณาที่ สถานทูตโครเอเชียประเทศอินโดนีเซีย

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโครเอเชีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

update 16-Feb-2024

เอกสารยื่นวีซ่าโครเอเชีย

ธงชาติประเทศโครเอเชีย

 

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าโครเอเชีย

(การกรอกวีซ่า สามารถบันทึกข้อมูล ที่กรอกแล้ว และกลับมากรอกข้อมูลต่อให้เสร็จได้ โดยจะต้องจด Serial number และ PIN ไว้สำหรับการเข้าไปกรอกข้อมูลต่อ จากเดิมให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ให้พริ้นต์ออกมาแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS)

2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว จำนวน 2 รูปขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร

4. ประกันการเดินทาง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. กรณีวีซ่าท่องเที่ยว: ใบจองโรงแรม แผนการเดินทาง

กรณีวีซ่าธุรกิจ: หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ, หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย ใบจองโรงแรม, แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ

กรณีวีซ่าเยี่ยมเยียน: จดหมายเชิญจากคนที่โครเอเชีย ที่มีตราประทับ จากหน่วยงานท้องถิ่น

7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน (ไม่รับบัญชีเงินฝากประจำ)

8. หนังสือรับรองการทำงาน

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่าโครเอเชีย
เฉพาะค่าบริการ 3,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 80 ยูโร (3,109 บาท)
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 1,215 บาท
ค่าส่งเอกสาร 1,865 บาท
ค่าธรรมเนียมโควิด 80 บาท

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15-30 วันทำการ

โครเอเชีย (Croatia)

โครเอเชียเป็นประเทศ สมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่ยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าไซปรัส หรือวีซ่าโรมาเนียที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใด ประเทศหนึ่งที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าโครเอเชียได้เช่นกัน

ถ้ามี วีซ่าเชงเก้น ที่เข้าออกได้ หลายครั้ง (two or multiple entries) และยังไม่หมดอายุ สามารถใช้เดินทางเข้าโครเอเชียได้ โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าประเทศโครเอเชียก็ได้

ศูนย์รับยื่นวีซ่าโครเอเชีย VFS GLOBAL (Thailand)

10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเปิดทำการ: จันทร์-ถึง-ศุกร์
เวลา : 08:00-12:00 และ 13:00-14:30 Tel: 02-460-7054
Web: visa.vfsglobal.com/

กรณีไปพักบ้านญาติ/เพื่อน/แฟน จะต้องมีจดหมายรับรอง (JAMSTVENO PISMO / Letter of Guarantee) ฉบับจริง มาแสดงในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย
หากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่ท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในโครเอเชีย ให้ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ที่อยู่: Verecke ut. 79, Budapest 1025
Tel: (36-1) 438-4020,438-4025 VOIP: 540901,540902

Email: info@thaiembassy.hu Web: www.thaiembassy.org/budapest

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่าโครเอเชีย (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 01, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 10, 30
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 05, 12, 15
- ตุลาคม วันที่ 14
- พฤศจิกายน วันที่ 01, 18
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26, 30, 31