เอกสารขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย ท่องเที่ยว และ ธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต
ไม่มีสถานทูตโครเอเชียในไทย ศูนย์ VFS จะส่งเอกสารวีซ่าไปพิจารณาที่ สถานทูตโครเอเชียประเทศอินโดนีเซีย

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโครเอเชีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 14-Jun-2024

ธงชาติประเทศโครเอเชีย

เอกสารยื่นวีซ่าโครเอเชีย

 

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าโครเอเชีย

(การกรอกวีซ่า สามารถบันทึกข้อมูล ที่กรอกแล้ว และกลับมากรอกข้อมูลต่อให้เสร็จได้ โดยจะต้องจด Serial number และ PIN ไว้สำหรับการเข้าไปกรอกข้อมูลต่อ จากเดิมให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ให้พริ้นต์ออกมาแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS)

2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย

3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5X4.5cm ฉากหลังขาว จำนวน 2 รูป

4. ประกันการเดินทาง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. กรณีวีซ่าท่องเที่ยว: ใบจองโรงแรม , แผนการเดินทาง

กรณีวีซ่าธุรกิจ: หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ, หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย

• ใบจองโรงแรม

• แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ

กรณีวีซ่าเยี่ยมเยียน:

จดหมายเชิญที่มีตราประทับ จากคนที่โครเอเชียจากหน่วยงานท้องถิ่น

7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน (ไม่รับบัญชีเงินฝากประจำ)

8. หนังสือรับรองการทำงาน

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
ยื่นวีซ่าโครเอเชีย
เฉพาะค่าบริการ 3,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 90 ยูโร (3,600 บาท)
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 1,310 บาท
ค่าส่งเอกสารไป-กลับ สถานทูต 1,820 บาท

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15-30 วันทำการ

ศูนย์รับยื่นวีซ่าโครเอเชีย VFS GLOBAL (Thailand)

เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์แกรนด์ พระราม 9 ยูนิต BS003 - BS003/1 ชั้น 1 เลขที่ 131/1, 141/1 ถนนพระราม 9 ซอย 7/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วันเปิดทำการ: จันทร์-ถึง-ศุกร์
เวลา : 08:00-12:00 และ 13:00-14:30 Tel: 02-460-7054
Web: visa.vfsglobal.com/
Email: info.crth@vfshelpline.com

กรณีไปพักบ้านญาติ/เพื่อน/แฟน จะต้องมีจดหมายรับรอง (JAMSTVENO PISMO / Letter of Guarantee) ฉบับจริง มาแสดงในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย
หากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่ท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในโครเอเชีย ให้ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ที่อยู่: Verecke ut. 79, Budapest 1025
Tel: (36-1) 438-4020,438-4025 VOIP: 540901,540902

Email: info@thaiembassy.hu
Web: www.thaiembassy.org/budapest

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่าโครเอเชีย (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 01, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 10, 30
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 05, 12, 15
- ตุลาคม วันที่ 14
- พฤศจิกายน วันที่ 01, 18
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26, 30, 31


ติดต่อเรา