เอกสารขอยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 13-Jun-2024

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอก ครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล 2 ชุด

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสีขนาด 3.5X4.5cm. ฉากหลังขาว เห็นหูและคิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพเดินทาง

และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. แผนการเดินทาง

11. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

12. สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมี สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ

13. สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องระบุ

 • บริษัททำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปทำอะไร
 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
 • ระยะเวลา (วันที่เข้าและออก จากสวิตเซอร์แลนด์ / กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
 • ผู้เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ

สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีเอกสารเหล่านี้

1. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของผู้เชิญ โดยจะต้องระบุ รายละเอียด อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงในจดหมายเชิญ

 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สัญชาติ ทั้งของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
 • ระยะเวลาในการเชิญ ควรใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการเชิญ
 • วันที่ ที่เขียนจดหมายเชิญ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
 • ถ้าหากผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ รวมถึง การให้พำนักที่บ้านผู้เชิญ ให้ระบุลงในจดหมายเชิญด้วย
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

2. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

3. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือ เพื่อนหรือ แฟนที่ สวิตเซอร์แลนด์

4. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ VFS Switzerland VAC

นัดหมาย VFS Switzerland VAC

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 3,600 บาท
  และ เด็กอายุ 6-12 ปี 1,800 บาท ต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า
 • ค่าบริการของ VFS Switzerland VAC 720 บาท
 • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม
 • ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือกับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (VFS)
 • ถ้าเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ
 • สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัคร ทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร
  เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 15 วันทำการ

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS

404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
วันเปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์) ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.
Tel: 02-460-7065
Email: info.swth@vfshelpline.com
Web: visa.vfsglobal.com/

เดินทาง: รถไฟใต้ดิน (MRT): สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีสามย่าน ทางออกประตูที่ 2 รถเมล์ (BUS): ขึ้นรถเมล์สายที่ 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501 รถไฟฟ้า (BTS): ทางออกสถานีศาลาแดง เดินจากถนนพระราม 4 ไปที่ตึกจามจุรีสแควร์

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-674-6900
Web: eda.admin.ch/bangkok

รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย, ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล ยังเป็นตัวแทนรับยื่นวีซ่า ของประเทศลิกเตนสไตน์ อีกด้วย

บริการเพิ่มเติม (Additional Services)
ห้องรับรองพิเศษ (Premium Lounge Service) ค่าบริการเพิ่มเติม 2,200 บาท
 • ไม่ต้องรับคิว
 • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
 • มีบริการเครื่องดื่มและขนม
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูป สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และอีเมล์

ยื่นใบสมัครนอกเวลาทำการ (Primetime Service)

ค่าบริการเพิ่มเติม 2,200 บาท ยื่นใบสมัครขอวีซ่าเวลา 16:30 - 17:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ (Walk-in without Appointment)

ค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาท, ยื่นใบสมัครวีซ่าได้โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า

แนะนำเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพอากาศทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว

(ก่อนเดินทางควรตรวจสอบสถาพอากาศ ทุกครั้ง อย่างที่ทราบกันดี ทุกวันนี้ โลกเราสถาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)

เที่ยวช่วง ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่าง มีนาคม-พฤษภาคม

ฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงที่เหมาะกับการชื่นชม นก พรรณไม้ต่างๆ อากาศกำลังไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้เริ่มผลิบานอีกครั้งหลังฤดูหนาว เที่ยวชมความงามธรรมชาติ และพรรณไม้บนเทือกเขา เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยวช่วง ฤดูร้อน ระหว่าง มิถุนายน-สิงหาคม

อากาศร้อนของ สวิตฯ ไม่ได้ร้อนอย่างบ้านเรา เที่ยวชมธรรมชาติ และกิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ เช่น เดินป่าตั้งแคมป์

เที่ยวช่วง ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน

ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ กลายเป็นดินแดน ที่ปกคลุมด้วยสีส้ม เหมาะกับการถ่ายภาพ บรรยากาศเย็น สบายกำลังดี เพราะหน้าหนาวใกล้มาเยือนแล้ว ตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต และจัดงานฉลองเทศกาลการ เทศกาลชีส หรือการเข้าชมไร่ของชาวสวน โรงบ่มไวน์องุ่น

เที่ยวช่วง ฤดูหนาว ระหว่าง ธันวาคม-กุมภาพันธ์

คุณชอบหิมะไหม? ถ้าใช่ช่วงนี้คือคำตอบ สวิตเซอร์แลนด์ ในฤดูหนาว สามารถสนุกสนา ไปกับกิจกรรมการแจ้ง อย่างการเล่นสกีหิมะได้อีกด้วย และยังได้ชมเทือกเขา ที่สวยงาม และทุ่งหิมะที่สวยสุดๆ

วันหยุด ปี 2024 วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 01, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 20
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 26, 31


ติดต่อเรา