update 08-Oct-2021

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอก ครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล 2 ชุด

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. แผนการเดินทาง

11. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

12. สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมี สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ

13. สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องระบุ

 • บริษัททำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปทำอะไร
 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
 • ระยะเวลา (วันที่เข้าและออกจากสวิตเซอร์แลนด์/กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
 • ผู้เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ
สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีเอกสารเหล่านี้

1. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของผู้เชิญ โดยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงในจดหมายเชิญ

 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สัญชาติ ทั้งของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
 • ระยะเวลาในการเชิญ ควรใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการเชิญ
 • วันที่ ที่เขียนจดหมายเชิญ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
 • ถ้าหากผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ รวมถึงการให้พำนักที่บ้านผู้เชิญ ให้ระบุลงในจดหมายเชิญด้วย
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

2. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

3. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

4. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ VFS Switzerland VAC

ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 3,200 บาท และ เด็กอายุ 6-12 ปี 1,600 บาทต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า

ค่าบริการของ VFS Switzerland VAC 850 บาท

 • ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (VFS)
 • ถ้าเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ
 • สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัคร ทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร
  วลาในการพิจารณาและดำเนินการ 15 วันทำการ

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

10/104-106 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเปิดทำการ: วันอังคาร และ วันพฤหัสฯ เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์) ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น. โทร: 02-118-7015
อีเมล์: info.swth@vfshelpline.com
website: www.vfsglobal.ch/Switzerland

ยื่นวีซ่าและ รับเล่ม: วันอังคาร และ วันพฤหัสฯ เวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.

เดินทาง: รถไฟใต้ดิน (MRT): สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีสามย่าน ทางออกประตูที่ 2 รถเมล์ (BUS): ขึ้นรถเมล์สายที่ 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501 รถไฟฟ้า (BTS): ทางออกสถานีศาลาแดง เดินจากถนนพระราม 4 ไปที่ตึกจามจุรีสแควร์

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-674-6900
website: eda.admin.ch/bangkok

รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย, ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล ยังเป็นตัวแทนรับยื่นวีซ่า ของประเทศลิกเตนสไตน์ อีกด้วย

วันหยุดปี 2021 วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ (VFS) นอกเหนือจาก วันเสาร์, อาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- เมษายน วันที่ 5, 6, 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 4, 24
- มิถุนายน วันที่ 3
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 13
- ธันวาคม วันที่ 6, 31

บริการเพิ่มเติม (Additional Services)
ห้องรับรองพิเศษ (Premium Lounge Service) ค่าบริการเพิ่มเติม 2,200 บาท
 • ไม่ต้องรับคิว
 • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
 • มีบริการเครื่องดื่มและขนม
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูป สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และอีเมล์

ยื่นใบสมัครนอกเวลาทำการ (Primetime Service) ค่าบริการเพิ่มเติม 2,200 บาท ยื่นใบสมัครขอวีซ่าเวลา 16:30 - 17:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ***งดให้บริการชั่วคราว***

ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ (Walk-in without Appointment) ค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาท, ยื่นใบสมัครวีซ่าได้โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า ***งดให้บริการชั่วคราว***

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

Boarding Pass

บอร์ดดิ้งพาสคืออะไร?

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

ยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

วีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

อาการเมาเวลา Jet Lag

เมาเวลา Jet Lag เมื่อเดินทาง