ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

update 22-Apr-2019

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอก ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล 2 ชุด
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 5. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 10. แผนการเดินทาง
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 12. สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมี สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ
 13. สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องระบุ
  • บริษัททำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปทำอะไร
  • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
  • ระยะเวลา (วันที่เข้าและออกจากสวิตเซอร์แลนด์/กลุ่มประเทศเชงเก้น)
  • ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
  • ผู้เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ

สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีเอกสารเหล่านี้

 1. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของผู้เชิญ
 2. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์
 4. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ VFS Switzerland VAC

ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 2,200 บาท และ เด็กอายุ 6-12 ปี 1,300 บาทต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า

:ค่าบริการของ VFS Switzerland VAC 668 บาท

ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (VFS)

ถ้าเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัคร ทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร
เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 15 วันทำการ

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
ทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 16:30น.โทร:02-118-7015
อีเมล์: info.swth@vfshelpline.com
website: www.vfsglobal.ch/Switzerland

ยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00น., รับเล่ม: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.

เดินทาง: รถไฟใต้ดิน (MRT): สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีสามย่าน ทางออกประตูที่ 2 รถเมล์ (BUS): ขึ้นรถเมล์สายที่ 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501 รถไฟฟ้า (BTS): ทางออกสถานีศาลาแดง เดินจากถนนพระราม 4 ไปที่ตึกจามจุรีสแควร์

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
website: eda.admin.ch/bangkok

รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย, ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล ยังเป็นตัวแทนรับยื่นวีซ่า ของประเทศลิกเตนสไตน์ อีกด้วย

วันหยุด ปี 2019 วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ (VFS) นอกเหนือจาก วันเสาร์, อาทิตย์

- เมษายน วันที่ 8, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 20
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 1, 12
- ตุลาคม วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 5, 24, 25, 26, 31

บริการเพิ่มเติม (Additional Services)

ห้องรับรองพิเศษ (Premium Lounge Service) ค่าบริการเพิ่มเติม 2,200 บาท

 • ไม่ต้องรับคิว
 • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
 • มีบริการเครื่องดื่มและขนม
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูป สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และอีเมล์

ยื่นใบสมัครนอกเวลาทำการ (Primetime Service) ค่าบริการเพิ่มเติม 2,200 บาท ยื่นใบสมัครวีซ่าเวลา 14.00 - 16.00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ (Walk-in without Appointment) ค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาท, ยื่นใบสมัครวีซ่าได้โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า

FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?