Update 01-Jun-2023

ยื่นวีซ่าโปแลนด์

ธงชาติประเทศโปแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (กรอกเรียบร้อยแล้วพิมพ์ออกมา)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6. หลักฐาน การทำงาน

  • จดหมายรับรอง การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
  • หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
  • จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม

9. แผนการเดินทาง

10. หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ

ขนาดรูปถ่ายวีซ่า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง
วีซ่าโปแลนด์ Poland
เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หมายเหตุ

ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และ ต้องนัดวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์มออนไลน์ - เอกสารทุกอย่าง ที่ยื่นโปแลนด์ ต้อง เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ ไปเยี่ยมญาติ, ครอบครัว, เพื่อน หรือแฟน ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง ของญาติ, เพื่อน หรือแฟน
  2. จดหมายเชิญ จากญาติ เพื่อน หรือ แฟน ระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลา ที่จะเดินทาง (ต้องส่ง สำเนา มาที่ สถานทูตโปแลนด์ ประจำ ประเทศไทย ด้วย โดยทางแฟกซ์, อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ ตัวจริง ส่งให้ผู้เดินทาง ) หรือ จดหมายเชิญ ที่ออกโดย หน่วยงาน ราชการ (ZAPROSZENIE) (ไม่ต้อง ส่งสำเนามาที่สถานทูต )
  3. หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เชิญกับ ผู้เดินทาง ในกรณีที่เป็นญาติ, ครอบครัว
  4. ทะเบียนสมรส (กรณีไปเยี่ยมคู่สมรส)
:ค่าธรรมเนียมวีซ่าโปแลนด์ 2,947 บาท
:เวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: [email protected]
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

ให้บริการครอบคลุมประชาชน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า และกัมพูชา

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

ทำวีซ่าไปออสเตรเลีย

ทำวีซ่าไปออสเตรเลีย

ยื่นวีซ่าสโลวัก

ยื่นวีซ่าสโลวัก

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

ยื่นวีซ่าเยอรมัน

วีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน