เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

คำแนะนำ: เนื่องจากแผนกวีซ่าสถานทูตโปแลนด์ เปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. เท่านั้น
ดังนั้นการจองคิวเพื่อยื่นขอวีซ่าจึงใช้เวลาพอสมควร ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Update 25-Apr-2024

ยื่นวีซ่าโปแลนด์

ธงชาติประเทศโปแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (กรอกแล้วพิมพ์ออกมา)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจากวันออกจากโปแลนด์ และมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2หน้า พร้อมสำเนา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ

มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6. แผนการเดินทาง

7. หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศโปแลนด์ ส่งสำเนา ตรงไปยัง สถานทูตทางอีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ

9. ใบจองที่พัก/โรงแรม

10. หลักฐาน การทำงาน

• จดหมายรับรอง การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน

• หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์

• จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

11. รูปถ่ายสีฉากหลังสีขาว จำนวน 2 ใบขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

ขนาดรูปถ่ายวีซ่า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง
วีซ่าโปแลนด์ Poland
เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หมายเหตุ

ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และ ต้องนัดวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์มออนไลน์ - เอกสารทุกอย่าง ที่ยื่นโปแลนด์ ต้อง เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ ไปเยี่ยมญาติ, ครอบครัว, เพื่อน หรือแฟน ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง ของญาติ, เพื่อน หรือแฟน
  2. จดหมายเชิญ จากญาติ เพื่อน หรือ แฟน ระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลา ที่จะเดินทาง (ต้องส่ง สำเนา มาที่ สถานทูต โปแลนด์ ประจำ ประเทศไทย ด้วย โดยทางแฟกซ์, อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ ตัวจริง ส่งให้ผู้เดินทาง ) หรือ จดหมายเชิญ ที่ออกโดย หน่วยงาน ราชการ (ZAPROSZENIE) (ไม่ต้อง ส่งสำเนามาที่สถานทูต )
  3. หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เชิญกับ ผู้เดินทาง ในกรณีที่เป็นญาติ, ครอบครัว
  4. ทะเบียนสมรส (กรณีไปเยี่ยมคู่สมรส)
:ค่าธรรมเนียมวีซ่าโปแลนด์ 3,038 บาท
:เวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

ให้บริการครอบคลุมประชาชน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า และกัมพูชา

วันหยุดสถานทูต ปี 2024 วีซ่าโปแลนด์ ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

เมษายน วันที่ 08, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 03, 06, 10, 22, 30
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 22, 29
- สิงหาคม วันที่ 12, 15
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- พฤศจิกายน วันที่ 01, 11
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 26, 30, 31