ธงชาติประเทศเดนมาร์ก

update 04-Jan-2018

การขอวีซ่าเดนมาร์ก

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (รวมถึงคำร้องเพิ่มเติม)
  Visa Application Form
  Download The Supplementary Form
  Download The Invitation and questionnaire Form
 2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษ ก่อนหน้านี้
 4. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.(วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป
 5. ขนาดรูปวีซ่า
 6. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา
 7. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท
 9. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง
 10. เอกสารยืนยันการจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน
 11. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 12. จดหมายเชิญจากบริษัทในเดนมาร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 13. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

ในกรณีเดินทางคนเดียว

เราจัดให้

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

วีซ่าเดนมาร์กค่าบริการ 2,000 บาท

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02-416-1537

หมายเหตุ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่น วีซ่าเดนมาร์ก โดยไม่ต้อง นัดหมายล่วงหน้า ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ

หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก
- ผู้ใหญ่ คนละ 2,300 บาท
- เด็กอายุ 06-11 ปี คนละ 1,400 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
- ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 810 บาท

ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก
เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 - 118 - 7006

ยื่นคำขอ: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมล์ : nfo.dkth@vfshelpline.com
เว็บ www.vfsglobal-denmark.com
ทำจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.
(ยื่นวีซ่า) จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

10 ซอยสาทร 1 (ซอยอัตการประสิทธิ์) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ website://thailand.um.dk/

 • สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และ หมู่เกาะแฟโร ด้วย

วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

- มีนาคม วันที่ 30
- เมษายน วันที่ 02, 13, 16, 17
- พฤษภาคม วันที่ 21
- กรกฎาคม วันที่ 30
- สิงหาคม วันที่ 13
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26, 31

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน