update 27-Mar-2020

ธงชาติประเทศเดนมาร์ก

การขอวีซ่าเดนมาร์ก

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระค่าวีซ่า โดยผ่านระบบ
Visa Application Form(ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าไป ไอซ์แลนด์ (Iceland) กรีนแลนด์ (Greenland) และ หมู่เกาะแฟโร (the Faroe Islands) สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ๊งก์นี้เช่นกัน)

2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย

3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษก่อนหน้านี้

4. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.(วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป

ขนาดรูปวีซ่า

5. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งเงินเดือน และวันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท

7. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง

8. เอกสารยืนยันการจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน

9. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา

11. จดหมายเชิญจากบริษัท/ บุคคลในเดนมาร์ก

- สำหรับวีซ่าธุรกิจInvitation Form1
- สำหรับวีซ่าเยี่ยม ญาติ เพื่อน แฟน คู่หมั้น Invitation Form2

12. แบบฟอร์มตรวจเอกสาร (Checklist) ท่องเที่ยว, ธุรกิจ, เยี่ยมญาติ,เพื่อนแฟนคู่หมั้น,

13. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

ในกรณีเดินทางคนเดียว

 • หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และ สำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
 • หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

วีซ่าเดนมาร์ก

ค่าบริการ 2,500 บาท

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02-416-1537

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่น วีซ่าเดนมาร์ก และต้องนัดหมายล่วงหน้า จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ

หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก ชำระออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิต
 • ผู้ใหญ่ คนละ 80 ยูโร หรือ ประมาณ 2,800 บาท
 • เด็กอายุ คนละ 40 ยูโร หรือ ประมาณ 1,400 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 380 บาท

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก

เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 - 118 - 7006

ยื่นคำขอ: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมล์: info.dkth@vfshelpline.com
เว็บ www.vfsglobal-denmark.com
ทำจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.
(ยื่นวีซ่า) จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับเล่มคืน)

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

10 ซอยสาทร 1 (ซอยอัตการประสิทธิ์) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ website://thailand.um.dk/

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย รับผิดชอบการยื่นคำร้อง
ขอวีซ่าไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และ หมู่เกาะแฟโร ด้วย

วันหยุดปี 2020 วีซ่าเดนมาร์ก (VFS) ที่นอกจาก เสาร์,อาทิตย์

- เมษายน วันที่ 09, 10, 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 06
- กรกฎาคม วันที่ 28
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 23
- ธันวาคม วันที่ 24, 25, 31

ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine