บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
ธงชาติประเทศ ออสเตรีย

 update 10-Mar-2017

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานเหลือ อย่างน้อย 90 วัน และ หนังสือเดินทาง ฉบับเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท ที่ระบุ ชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
  • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วย งานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
  • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะ การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือ รับรองจากธนาคาร
 6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ใบจองที่พัก/โรงแรม
 9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง และ สูติบัตร ของผู้ยื่นวีซ่า
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศออสเตรีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมสถานทูต ผู้ใหญ่ 2,300 บาท
- ค่าธรรมเนียม สถานทูต เด็กอายุ 6-12 ปี 1,350 บาท
- ค่าบริการของศูนย์ VFS 1,120 บาท
- ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ

เราจัดให้ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง
วีซ่าออสเตรีย

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02 -416-1537-38

หรือ sv@plan-travel.com

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ต้องมีเอกสาร เหล่านี้เพิ่มเติม

 • จดหมายเชิญจากเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ
 • ต้นฉบับคำให้การรับรอง การออก ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับ การรับรอง จากศาล หรือ ทนายความ
 • หลักฐานแสดง การมีรายได้ ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐาน การรับเงินเดือน สามเดือน ที่ผ่านมา)
 • หลักฐานด้านการเงิน ของผู้เชิญ (สลิปธนาคาร ฯลฯ)
 • สำเนา หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เชิญ ที่มีถิ่นที่พำนักหลัก อยู่ในประเทศ ออสเตรีย ที่ออกให้ โดย สำนัก ทะเบียนกลาง
 • สัญญาเช่าบ้านหรือ หลักฐาน การเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-118-7008 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:00
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com

สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรียประจำประเทศไทย

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ยูนิต 1801 ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 1155 สวนพลู กรุงเทพ ฯ 10120

อีเมล์: bangkok-ob@bmeia.gv.at, Tel: 02-105 6710 (ฝ่ายกงสุล)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ​ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Top Page

ประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย

มีเมืองหลวงชื่อ เวียนนา เป็นประเทศ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทางยุโรปกลาง มีอาณาเขต ทางเหนือ จรดประเทศ เยอรมนี และ สาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออก จรดสโลวาเกีย และ ฮังการี ทางใต้จรด สโลวีเนีย และ อิตาลี และ ทางตะวันตก จรดสวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ (Top)

Google+Facebook TwitterLine
ติดต่อเรา