เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง
ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนีย (Slovenia) และ ประเทศ มอลต้า (Malta)
สามารถยื่นใบคำร้อง ได้ที่สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย (เฉพาะวีซ่าระยะสั้น ประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)

4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
 • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วย งานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
 • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะ การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือ รับรองจากธนาคาร

6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ

ที่แสดงว่าได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง และ สูติบัตร ของผู้ยื่นวีซ่า

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศออสเตรีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

12. แผนการเดินทาง (สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว)

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ต้องมีเอกสาร เหล่านี้เพิ่มเติม

 • จดหมายเชิญจากเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ
 • ต้นฉบับคำให้การรับรอง การออก ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับ การรับรอง จากศาล หรือ ทนายความ
 • หลักฐานแสดง การมีรายได้ ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐาน การรับเงินเดือน สามเดือน ที่ผ่านมา)
 • หลักฐานด้านการเงิน ของผู้เชิญ (สลิปธนาคาร ฯลฯ)
 • สำเนา หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เชิญ ที่มีถิ่นที่พำนักหลัก อยู่ในประเทศ ออสเตรีย ที่ออกให้ โดย สำนัก ทะเบียนกลาง
 • สัญญาเช่าบ้านหรือ หลักฐาน การเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)

 

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต ผู้ใหญ่ 3,170 บาท
 • ค่าธรรมเนียม สถานทูต เด็กอายุ 6-12 ปี 1,590 บาท
 • ค่าบริการของศูนย์ VFS 513 บาท
 • ค่าส่งผลวีซ่ากลับทางไปรษณีย์ 250 บาท
 • ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่องวีซ่าออสเตรีย
เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 - 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-460-7052 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 16:00น. (พักเที่ยง)
Web: visa.vfsglobal.com/

สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรียประจำประเทศไทย

14 ซอยนันทา (สาทรซอย 1) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
ติดต่อทางไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 1155 สวนพลู กรุงเทพ ฯ 10120
Email: bangkok-ob@bmeia.gv.at, Tel: 02-105 6710 (ฝ่ายกงสุล)
Web: www.bmeia.gv.at/th/oeb-bangkok/

 • ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนีย (Slovenia) และ ประเทศ มอลต้า (Malta) สามารถยื่นใบคำร้อง ได้ที่สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย (เฉพาะวีซ่าระยะสั้น ประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)
 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเทพฯ รับผิดชอบ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
 • ในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ไม่มีที่ทำการตัวแทนของประเทศออสเตรีย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตเยอรมนี ในประเทศนั้นๆ

วันหยุด VFS ออสเตรีย ปี 2024 ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 01, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 9, 20, 30
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12, 15
- พฤศจิกายน วันที่ 01
- ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 26