รายการทัวร์ปี 2566

TAIWAN SO HAPPY 5 วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN SO HAPPY 5 วัน 3คืน
สายการบินอีว่าแอร์ :เริ่ม 22,900.-

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

• วัดพระถังซัมจั๋ง

• วัดเหวินหวู่

• อุทยานอาลีซาน

• ชมป่าสนพันปี

• ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

• ถ่ายรูปท่าเรือประมงเจิ้งปิน|ถนนโบราณตั้นสุย

• ช้อปปิ้งซีเหมินติง

• ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง: 06-10 ตุลาคม 2023

02-06, 24-28 พฤศจิกายน 2023

07-11, 15-19 ธันวาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

TAIWAN Sweety 4 วัน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN Sweety 4 วัน 3คืน
สายการบิน China airlines :เริ่ม 23,900.-

• หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า (รวมนั่งกระเช้า)

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

• วัดเหวินอู่ ตลาดไถจง Taichung Night Market

• ร้านพายสัปปะรด

• ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

• ตลาดซีเหมินติง

• วัดหลงซาน ร้านเครื่องสาอาง

• อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว

• หมู่บ้านชาวประมงหลากสี

• ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น

เดินทาง: 07-10, 14-17, 28-31 ตุลาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

เที่ยวไต้หวัน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3 คืน
สายการบิน CHINA AIRLINES :เริ่ม 19,900.-

• ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, Gloria Outlet

• ปราสาทช็อกโกแลต Nina Chocolate Dream Castle

• ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่, • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา

• ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สุดโรแมนติก

• ขอพรความรักวัดหลงซาน

• ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

• บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าสไตส์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
พักดี 4 ดาว (ย่านซีเหมินติง 1 คืน)

เดินทาง: 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 พฤศจิกายน 2023

02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ธันวาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

จากเชียงใหม่ ตะลุย ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน จากเชียงใหม่ ตะลุย ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CHINA AIRLINES :เริ่ม 17,900.-

• เมืองไทเป

• เมืองหนานโถว

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

• วัดพระถังซัมจั๋ง

• วัดเหวินหวู่

• โรงละครแห่งชาติไถจง

• ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89)

• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

• ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง: 06-09, 27-30 ธันวาคม 2023