บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

ทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยว

Download โปรแกรมเที่ยว ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4วัน โดยสายการบิน EVA AIR

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
อุทยานเหย่หลิ่ว เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม
ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง
ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
ตลาดซีเหมินติง แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น

สนใจรายการทัวร์ โปรดติดต่อ sv@plan-travel.com Tel 02-416-1537

อุทยานอาลีซัน

Download โปรแกรมเที่ยว ไต้หวัน 3 วัน โดยสายการ CHINA AIRLINES

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองไถจง ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ที่เป็นชาที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดัง
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
อุทยานเหย่หลิ่ว เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง
อาบน้ำแร่ในโรงแรม
ชม ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สนใจรายการทัวร์ โปรดติดต่อ sv@plan-travel.com Tel 02-416-1537

3 อุทยานไต้หวัน

Download โปรแกรมเที่ยว ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน โดยสายการบิน EVA AIR

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี
ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ
ตลาดซีเหมินติง
อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม

สนใจรายการทัวร์ โปรดติดต่อ sv@plan-travel.com Tel 02-416-1537

เริ่มที่ 19,555.-

- ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
- น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งขาไป - กลับ
- แช่น้ำแร่

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
Google+FacebookTwitterLine