รายการทัวร์ปี 2565-2566

ทัวร์ยุโรป จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง

ทัวร์ยุโรป จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง
สายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน :เริ่มที่ 54,988.-

 • พักแคมป์นอนดูดาว กลางทะเลทราย
 • ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum)
 • สุดยิ่งใหญ่ มหานครเพตร้า
 • เมืองโรมันโบราณ เจอราช
 • พิสูจน์ความเค็ม ทะเลสาปเดดซี และพักที่เดดซี 1 คืน

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนี่ยน (RJ)  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

รายการทัวร์ปี 2565-2566

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน
สายการโอมานแอร์ (WY) :เริ่ม 69,988.-

 • ลูฟวร์ หอไอเฟล จัตตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส
 • ล่องเรือบาโตบูช พระราชวังแวร์ซาย ทรัวส์ ดีจอง
 • โลซาน เวเวย์ มองเทรอซ์ เบิร์น อินเทอร์ลาเก้น
 • ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น ซุก ซูริก

SWISS FRANCE 7 days เริ่มเดินทาง มกราคม-เมษายน 2566 พาเที่ยวทุกวัน ไม่ต้องวางแผนเที่ยวเอง พิเศษ: สวิสฟองดูว์ หอยเอสคาร์โก้ พักหรู 4 ดาว

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) :เริ่ม 52,988.-

 • นั่งรถไฟ Monorail ชมโครงการ The Palm
 • Grand Mosque แห่งเมืองอาบูดาบี
 • ชม Ferrari World เมืองอาบูดาบี
 • Museum of The Future พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต
 • ชมวิว 360 องศา The View at The Palm ชั้น 52
 • นั่งเรือ ABRA TAXI สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม

ผู้เดินทางทุกคนต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน แสดงผลตรวจแบบ PCR ที่เป็นลบที่ยังไม่หมดอายุ ก่อนเดินทางเข้าเมืองอาบูดาบีเป็นเวลา 14 วัน

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

SWITZERLAND

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย :เริ่ม 52,900.-

 • เมืองซูริค ถ่ายรูปกับโบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า
 • กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863
 • ยอดเขาชิลธอร์น ตั้งอยู่แถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,970 เมตร
 • เมืองอินเทอร์ลาเกน ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์
 • ยอดเขาริกิ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบ 360 องศา ชมวิวพาโนรามาโอบล้อมด้วยทะเลสาบ Luzern และ Zug
 • ซุก เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
 • หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก อยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์
 • มิลาน เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

FacebookTwitterLine