ทัวร์ยุโรป เยอรมนี และ โปแลนด์ 7 DAYS

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี และ โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน
สายการบินลูฟต์ฮันซ่า:เริ่มที่ 45,900.-

 • แฟรงก์เฟิร์ต ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย
 • นูเรมเบิร์ก เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี
 • แบมเบิร์ก ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • เดรสเดน ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้”
 • วรอตสวัฟ เมืองมีความหลากหลายและ การเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้
 • คราคูฟ เป็น บ้านเกิดองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรง กับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท
เที่ยวยุโรป อิตาลี

เที่ยวยุโรป อิตาลี 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย :เริ่ม 45,900.-

 • มิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก ถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • เวโรน่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่า ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก
 • เวนิส แคว้นเวเนโต ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ เข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย
 • ฟลอเรนซ์ เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถาน
 • ปิซ่า เมืองแห่งศิลปะอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของ Florence
 • กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอิตาลี ชมกลุ่มโรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลาง การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
สายการบินลูฟต์ฮันซ่า :เริ่ม 35,900.-

 • แฟรงก์เฟิร์ต ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย
 • แบมเบิร์ก ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • คาร์โลวี วารี เป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ
 • เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี
 • ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย
 • เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย
SWITZERLAND

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย :เริ่ม 52,900.-

 • เมืองซูริค ถ่ายรูปกับโบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า
 • กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863
 • ยอดเขาชิลธอร์น ตั้งอยู่แถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,970 เมตร
 • เมืองอินเทอร์ลาเกน ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์
 • ยอดเขาริกิ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบ 360 องศา ชมวิวพาโนรามาโอบล้อมด้วยทะเลสาบ Luzern และ Zug
 • ซุก เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
 • หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก อยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์
 • มิลาน เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

FacebookTwitterLine