ธงประเทศภูฐาน

ภูฏาน หรือ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศ ในภูมิภาค เอเชียที่มีขนาดเล็ก
และ มีภูเขา เป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขา หิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า จากตำนานในอดีตสู่เรื่องราวปัจจุบัน!!

ภูฏาน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับแห่งนี้ เป็นที่สนใจ ของเหล่าผู้คนที่อยากค้นหา เสน่ห์แห่งความงดงาม ของธรรมชาติ และความสงบสุขที่มิสามารถ เปรียบเทียบกับ ที่อื่นใดในโลก กลิ่นอายของวัฒนธรรม และ ประเพณีที่สืบทอด กันมาของภูฏาน จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งยังคงมีให้เห็น เป็นรูปธรรม

ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ และรูปแบบเฉพาะตัว มีปรากฏอยู่ให้เห็นทั่วทุกหนทุกแห่ง ของภูฏาน รอยยิ้มแห่ง ความเป็นมิตรที่จริงใจและซื่อบริสุทธิ์ ของชาวภูฏาน ที่ผู้คนสามารถ พบได้ทั่วไป.....และนี่เองที่ทำให้ภูฏาน แตกต่างจากทุกๆ ที่ในโลกใบนี้

ภูฎาน พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง อัตราค่าบริการ สำหรับ 10 ท่านออกเดินทางแบบมี หัวหน้าทัวร์ และ เดินทางเองแบบ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ สำหรับเดินทาง 2 หรือ 4 ท่าน ขึ้นไป (เลือกวันเดินทางได้เองตามวันที่สะดวก)

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Download PDF ภูฎาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง 5วัน 4คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์

เริ่มที่: 69,988 บาท

ราคาไม่รวมค่าภาษีบำรุงกองทุนพัฒนาประเทศภูฏานอย่างยั้งยืน 25,000 บาท Sustainable Development Fund (SDF)

กองทุนนี้ทางรัฐบาลภูฎาน จะนำเงินภาษี ไปพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในประเทศ รวมไปถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลภูฎาน

• น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน

• ระบำหน้ากาก Mask Dance และ ระบำพื้นเมือง (จัดแสดงกรณีคณะเดินทางมากกว่า 10 ท่าน)

• หัวหน้าทัวร์จัดอาหารเสริมจากเมืองไทย

• บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร

• ใส่ชุดประจำชาติเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

อัตรานี้รวม :

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 5. ค่าวีซ่าภูฏาน
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ

(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน เพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม :

 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 6. ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 7. ราคาไม่ร่วมค่าขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 30USD/ท่าน

ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD ค่าทิปสำหรับคนขับรถ 2 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 10 USD ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD รวมเป็น 40 USD /ท่าน ราคาไม่ร่วมค่าขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 30USD/ท่าน

• กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท /ท่าน /เรือ 1 ลำ

• กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท /ท่าน /เรือ 1 ลำ

• กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท /ท่าน /เรือ 1 ลำ

ล่องแก่งไม่ได้รวมในค่าทัวร์ แต่เป็น Optional ทัวร์ เพื่อจัดให้สำหรับลูกค้าที่สนใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ล่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนำทุกท่านไปชมตลาดพื้นเมือง และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
โปรดระมัดระวังรายการท่องเที่ยว บางรายการที่ใส่โปรแกรม สถานที่เที่ยวมากเกินกว่าจะสามารถเข้าชมได้จริง รายการของเรา สามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการได้ ในกรณีที่มีเวลาเหลือ

สงวนสิทธิ์
• ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาตั๋วเครื่องบิน หรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน

มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. หลังจากการจอง ต้องชำระ เงินมัดจำทันที ท่านละ 30,000 บาท / ท่าน เนื่องจาก ตั๋วเครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นั่งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
 2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้อง ออกตั๋ว เครื่องบิน ให้ผู้โดยสารทันที เพื่อการยืนยัน การเดินทาง กับ ทางสายการบิน
 3. หลังจาก จ่ายเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายตาม ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด บางประการ ในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์ และ เหตุสุดวิสัย บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่าน สละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธ การเข้าประเทศ ไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
 7. กำหนดการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ ลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 8. สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบ เรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้า แจ้งออก ประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศไทย ปฏิเสธในการเข้าและ ออกจากประเทศ
 9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ ในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 10. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสาร ต้องการใช้พาสปอร์ต เล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติ ในการท่องเที่ยว จะใช้เล่มสีเลือดหมู
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการ เดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย ในเหตุการณ์ที่เกิดจาก สายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง
 13. ราคานี้คิดตามราคา บัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการ ปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 14. ภาพที่ใช้ในการประกอบการ ทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจ ในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น