ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า จากตำนานในอดีตสู่เรื่องราวปัจจุบัน!!

ภูฏาน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับแห่งนี้ เป็นที่สนใจ ของเหล่าผู้คนที่อยากค้นหา เสน่ห์แห่งความงดงาม ของธรรมชาติ และความสงบสุขที่มิสามารถ เปรียบเทียบกับ ที่อื่นใดในโลก กลิ่นอายของวัฒนธรรม และ ประเพณีที่สืบทอด กันมาของภูฏาน จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งยังคงมีให้เห็น เป็นรูปธรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ และรูปแบบเฉพาะตัว มีปรากฏอยู่ให้เห็นทั่วทุกหนทุกแห่ง ของภูฏาน รอยยิ้มแห่ง ความเป็นมิตรที่จริงใจและซื่อบริสุทธิ์ ของชาวภูฏาน ที่ผู้คนสามารถ พบได้ทั่วไป.....และนี่เองที่ทำให้ภูฏาน แตกต่างจากทุกๆ ที่ในโลกใบนี้

มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร

Download โปรแกรมเที่ยว เที่ยวภูฏาน พาโร, ทิมพู, พูนาคา, ทักซัง 5วัน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง สักการะพระใหญ่ตั้งอยู่สูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 2562 57,900.-

อัตรานี้รวม :

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 ก.ก. / ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ)
 4. ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 5. ค่าวีซ่าภูฏาน
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ–ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม :

 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าประกันการเดินทาง
 3. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กก.
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 7. ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD/ท่าน/วัน, คนขับรถ 2 USD/ท่าน/วัน

พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสำคัญ

 • ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม
 • ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมของชาวภูฏาน
 • ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง
 • ฟรี !!! ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง

กรณีที่ลูกค้าจอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย

หมายเหตุ
โปรดระมัดระวังรายการท่องเที่ยว บางรายการที่ใส่โปรแกรม สถานที่เที่ยวมากเกินกว่าจะสามารถเข้าชมได้จริง รายการของเรา สามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการได้ ในกรณีที่มีเวลาเหลือ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Facebook TwitterLine