package hongkong
  • พักหรู รวมอาหารเช้า รับ-ส่งสนามบินด้วยรถหรูส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบินค่ะ
  • พัก The Peninsula Hong Kong Deluxe Room (Original Building)
  • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบินแบบส่วนตัว โดย Benz หรือ Rolls-Royces
  • รวมอาหารเช้าแบบ Buffet ณ The Verandah Restaurant

download สนใจชมรายละเอียด แพคเกจฮ่องกง

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง
ฟรี ติ่มซำต้นตำหรับฮ่องกง, วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom, ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดแชกงหมิว, ไหว้พระขอพรวัดหวังต้าเซียน, นมัสการพระใหญ่ลันตา
เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป เริ่มที่ 3,500.- ต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฎาคม 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สำหรับแพ็คเกจนี้ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป และ ต้องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
• ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทำการ
• ในการทำการจอง จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต และต้องรอเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันสถานะ ก่อนทำการโอนค่าใช้จ่าย
• ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ่
• ราคาเด็ก(2-11 ขวบ)ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา2,000บาท/ท่าน

แพคเกจนี้รวม

• ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
• ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
• (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หากเดินทางนอกเหนือ ช่วงเวลาดังกล่าว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
• ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach

แพคเกจนี้ไม่รวม

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ
• สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)

หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ ก่อนสำรองที่นั่งอีกครั้ง
• ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends

แพคเกจ ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 14.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลา สามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง)

วันที่ 2: ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง – Old Town Central (ติ่มซำ/-/-)

(สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย)

เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทาง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกุงหมิว, ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์รี่ แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้ และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน) (มีรถส่งที่กระเช้านองปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)

วันที่ 3: ฮ่องกง – อิสระ -  ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)

ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลุ่มโรงแรมที่ 1

เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ
ต่อท่าน (บาท)
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท)
1 มี.ค. – 9 เม.ย. 62 3,500.- 3,500.-
10 – 30 เม.ย. 62 3,900.- 4,000.-
1 พ.ค – 30 มิ.ย. 62 3,500.- 3,500.-

กลุ่มโรงแรมที่ 2

เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ ต่อท่าน (บาท) เด็กพักกับ ผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียง เสริม
1 – 31 มี.ค. 62 4,000.- 4,000.-
1 เม.ย. – 5 พ.ค. 62 4,500.- 5,000.-
6 พ.ค – 30 มิ.ย. 62
4,000.- 4,500.-

กลุ่มโรงแรมที่ 3

เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ
ต่อท่าน (บาท)
เด็กพักกับ ผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียง เสริม
1 – 31 มี.ค. 62 5,000.- 5,000.-
1 – 9 เม.ย. 62 4,500.- 4,500.-
10 เม.ย. – 5 พ.ค. 62 5,000.- 5,000.-
6 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 4,500.- 4,500.-

กลุ่มโรงแรมที่ 4

เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ
ต่อท่าน (บาท)
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียง เสริม
1 มี.ค. – 4 เม.ย 62 3,500.- 3,500.-
5 เม.ย. – 1พ.ค. 62 5,500.- 7,500.-
2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62 3,500.- 3,500.-

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Facebook TwitterLine