ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

package hongkong

 • พักหรู รวมอาหารเช้า รับ-ส่งสนามบินด้วยรถหรูส่วนตัว ราคาเริ่มต้น xx,x00 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบินค่ะ
 • พัก The Peninsula Hong Kong Deluxe Room (Original Building)
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบินแบบส่วนตัว โดย Benz หรือ Rolls-Royces
 • รวมอาหารเช้าแบบ Buffet ณ The Verandah Restaurant

Download แพคเกจฮ่องกง

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง

ฟรี ติ่มซำต้นตำหรับฮ่องกง, วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom, ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดแชกงหมิว, ไหว้พระขอพรวัดหวังต้าเซียน, นมัสการพระใหญ่ลันตา เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป เริ่มที่ x,500.- ต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ ขอรายละเอียดปัจจุบัน ได้ที่ 02-416-1537 หรือ plan@plan-travel.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับแพ็คเกจนี้ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป และ ต้องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
 • ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทำการ
 • ในการทำการจอง จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต และต้องรอเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันสถานะ ก่อนทำการโอนค่าใช้จ่าย
 • ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ่
 • ราคาเด็ก(2-11 ขวบ)ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 2,000บาท/ท่าน

แพคเกจนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 • ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
 • (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หากเดินทางนอกเหนือ ช่วงเวลาดังกล่าว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
 • ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach

แพคเกจนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ
 • สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ ก่อนสำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends

แพคเกจ ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 14.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลา สามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง)

วันที่ 2: ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง – Old Town Central (ติ่มซำ/-/-)

(สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย)

เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทาง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกุงหมิว, ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์รี่ แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้ และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน) (มีรถส่งที่กระเช้านองปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)

วันที่ 3: ฮ่องกง – อิสระ - ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)

ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลุ่มโรงแรมที่ 1

 • Rambler Oasis@Tsing YI (Free Wifi)
 • O’Hotel@ Kowloon City (Free Wifi) *ไม่มีเตียงเสริม
เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ
ต่อท่าน (บาท)
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท)
1 มี.ค. – 9 เม.ย. 62 x,500.- x,500.-
10 – 30 เม.ย. 62 x,900.- x,000.-
1 พ.ค – 30 มิ.ย. 62 x,500.- x,500.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 5-7,10-14,17-30 เม.ย.,1-5 พ.ค.62 เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 19-24 มิ.ย.62 เพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

กลุ่มโรงแรมที่ 2

 • Royal View Hotel (Free Wifi)
 • Bay Bridge Lifestyle Retreat (Free Wifi)
เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ ต่อท่าน (บาท) เด็กพักกับ ผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียง เสริม
1 – 31 มี.ค. 62 x,000.- x,000.-
1 เม.ย. – 5 พ.ค. 62 x,500.- x,000.-
6 พ.ค – 30 มิ.ย. 62
x,000.- x,500.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,050 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 10-14,17-21,26-30 เม.ย.,1-5 พ.ค.62 เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 19-24 มิ.ย.62 เพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ3 ท่าน

กลุ่มโรงแรมที่ 3

 • Panda Hotel (Free Wifi)
 • Goodrich @ Jordan (Free Wifi) *ไม่มีเตียงเสริม
 • Regal Riverside Hotel (Free Wifi)
 • SAV Hotel@Hung Hom (Free Wifi)
 • I Club Hotel @Ma Tau Wai (Free Wifi)
เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ
ต่อท่าน (บาท)
เด็กพักกับ ผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียง เสริม
1 – 31 มี.ค. 62 x,000.- x,000.-
1 – 9 เม.ย. 62 x,500.- x,500.-
10 เม.ย. – 5 พ.ค. 62 x,000.- x,000.-
6 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 x,500.- x,500.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,050 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 10-14,17-21,26-29 เม.ย.,1-5 พ.ค.62 เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 20-22 มิ.ย.62 เพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

กลุ่มโรงแรมที่ 4

 • Silka Far East @Tsuen Wan (Free Wifi)
 • Silka West@Tai Kok Tsui (Free Wifi)
 • Silka Seaview @Yau Ma Tei (Free Wifi)
เข้าพัก ตรงกับ แพกเกจ
ต่อท่าน (บาท)
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียง เสริม
1 มี.ค. – 4 เม.ย 62 x,500.- x,500.-
5 เม.ย. – 1พ.ค. 62 x,500.- x,500.-
2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62 x,500.- x,500.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,050 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 7-9,14-16,21-23,28-30 เม.ย.,1-5 พ.ค.62 เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน