ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท่องเที่ยว เพื่อติดต่อธุรกิจ หรือ แม้กระทั่งไป เรียนหนังสือในระดับต่างๆ คุณควรจะต้องทำประกันภัยการเดินทาง ในการทำประกันภัยการเดินทาง ไม่ว่าจะทำกับบริษัทใด หรือทำแผนไหนก็ตาม คุณจะต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำหลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วได้

ระยะเวลาการทำประกัน จะต้องครอบคลุมตั้งแต่วันที่คุณเดินทางออกนอกประเทศ จนถึงวันที่คุณเดินทางกลับเข้าประเทศ มิฉะนั้นคุณจะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง และการบริการต่างๆจากบริษัทประกัน แผนประกันภัยการเดินทางแต่ละประเภท ที่แต่ละบริษัทเสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ได้ ความแตกต่างของแต่ละประเภท ก็จะแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

การทำประกันการเดินทางสามารถทำได้ทุกวัย แต่มูลค่าความคุ้มครอง จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เช่นเดียวกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ ของการทำประกันการเดินทางแต่ละแผน เช่น บางแผนจะคุ้มครองแค่ อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่บางแผนยังคุ้มครองเรื่องสัมภาระในการเดินทาง สูญหายหรือเสียหายด้วย เป็นต้น ดังนั้นผู้เดินทางสามารถเลือก แผนประกันการเดินทางได้ตามความพึงพอใจของตน

แผนประกันภัยการเดินทาง จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละบริษัท ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง แผนประกันภัยการเดินทาง สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (Allianz Global Assistance) ที่เรียกว่า แผนประกันภัยโอเอซิส (Oasis Travel Insurance) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี

1. แผนประกันภัยการเดินทาง ตามข้อกำหนดของ การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

 • การชดเชยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศและ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ

ซึ่งแผนประกันภัยประเภทนี้มีให้เลือก 2 แผนด้วยกัน คือ โอเอซิส วีซ่า (Oasis Visa) และ โอเอซิส วีซ่า พลัส (Oasis Visa Plus) แต่จะแตกต่างกันในเรื่องวงเงินความคุ้มครอง (ดังตารางแนบด้านล่าง)

2. แผนประกันภัยการเดินทางตาม ข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่มีผลประโยชน์ด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น

 • สัมภาระในการเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว สูญหายหรือเสียหาย
 • ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง หรือการลดจำนวนวันเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ ผู้เอาประกันภัย หรือการยกเลิกตาราง การตัดระยะเวลาตาราง การเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนื่องจากการจราจลหรือการนัดหยุดงาน เป็นต้น
 • ความสูญหายเงินพกติดตัว เอกสารส่วนตัว สูณหายหรือเสียหาย
 • ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เดินทางมากับผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ เพื่อรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต
 • ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมบุตรของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของผู้เอาประกันภัย
 • ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
 • ความล่าช้าในการเดินทาง
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน

ซึ่งแผนประกันภัยประเภทที่ 2 นี้มีให้เลือก 3 แผนด้วยกัน คือ โอเอซิส เลเชอร์ (Oasis Leisure) โอเอเซิส บิซิเนส (Oasis Business) และ โอเอซิส ทราเวลเลอร์ (Oasis Traveller) แต่จะแตกต่างกันในเรื่องวงเงินความคุ้มครอง (ดังตารางแนบด้านล่าง)

3. แผนประกันภัยการเดินทางที่ เอาบางส่วน จากแผนที่ 1 และแผนที่ 2 มารวมกัน

 • การชดเชยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
 • ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เดินทางมากับผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ เพื่อรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต
 • ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมบุตรของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของผู้เอาประกันภัย

แผนประกันภัยแบบที่ 3 นี้ เรียกว่า โอเอซิส ทริปเปอร์ (Oasis Tripper) (ดังตารางแนบด้านล่าง

ระยะเวลา เดินทาง Visa
บุคคล
Visa Plus
บุคคล
Tripper LeisureBusiness
เฉพาะ รายบุคคล
บุคคลครอบ ครัวบุคคลครอบ ครัว
1-4 วัน2902953006008151,630915
5-7 วัน3554103707409251,8501,025
8-10 วัน4205054308601,2402,4801,440
11-14 วัน6556956951,3901,380 2,7601,655
15-22 วัน1,2351,4051,3052,6102,1704,3402,470
23-31 วัน1,3301,6151,4452,8902,4804,9602,940
32-45 วัน1,9152,1352,1854,3703,6557,3103,705
46-62 วัน2,0752,3002,4054,8093,9407,8804,320
63-75 วัน2,4452,6252,7255,4504,6509,3004,935
76-90 วัน2,6052,8453,1506,3005,33510,6705,530
หน่วยเป็น บาท (฿) ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวโหลดข้อมูลตรางราคา และ ผลประโยชน์ Pdf:File
Facebook TwitterLine
ประกันภัยการเดินทาง ประกันการเดินทางมีกี่ประเภท ประกันภัยศึกษาต่อต่างประเทศ ทำประกันเพื่อยื่นวีซ่า